Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki Tednika vas opozarjamo na nove roke in obrazce, ki jih boste morali upoštevati pri posredovanju zahtevanih podatkov. Spomnimo naj, da je ZDDDČPNO uvedel nove mere dodatne obdavčitve prejemkov članom poslovodstev in nadzornih odborov, s spremembo ZDavP-2 pa so določeni novi roki za poročanje o podatkih za odmero dohodnine in doseženih dobičkih pri odsvojitvi izvedenih finančnih instrumentov.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/4, 27. januar 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Novo na FinD-INFU

 

  
Finančno-računovodske novosti

S spremembami MSRP in SRS boste po novem pripravljali Izkaz gibanja kapitala, pogledate pa si lahko tudi vzorec novega računovodskega izkaza gibanja kapitala.

 
Davčne novosti

Spremembe ZDDV-1 so prinesle tudi spremembe pri obveznosti plačila DDV in uvedbi mehanizma obrnjene davčne obveznosti.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti v sektorju trgovanja z živalskimi stranskimi proizvodi, ki niso namenjeni prehrani ljudi, po 1. januarju 2010
Informacijo o novostih v davčnem postopku, ki jih prinaša zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku ZDavP-2b

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize za leto 2009 v Prilogi določa vsebino podatkov v datoteki VIRPON.DAT, ki jo pošljejo izplačevalci dohodkov davčnemu organu in zavezancem za dodatni davek po sistemu eDavkov najpozneje do 1. februarja 2010.

Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov določa obrazec Napovedi, ki jo zavezanci predložijo davčnemu organu do 31. marca za minulo leto.

Sklep o sistemu jamstva za vloge določa zajamčene vloge in način obravnavanja vlog, način izračuna višine likvidnih naložb za izplačilo zajamčenih vlog ter podrobnejše lastnosti finančnih instrumentov, ki so predmet teh naložb. S sklepom so določeni tudi pogoji ter postopki za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih vlog in za aktiviranje jamstva v Republiki Sloveniji.

Navodilo za izpolnjevanje in predložitev poročila o zajamčenih vlogah določa predpisano obliko ter način izpolnjevanja in predložitve poročila o zajamčenih vlogah, ki ga banke in hranilnice predložijo Banki Slovenije četrtletno do zadnjega v mesecu za minulo četrtletje. V skladu s tem navodilom morajo banke in hranilnice prvo poročilo predložiti do 30. aprila po stanju na dan 31. 3. 2010.

Sklep o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega odstavka 9. člena Zakona o varstvenem dodatku določa uskladitev v višini 0,9%. Vrednost premoženja na podlagi uskladitve tako ne sme presegati 23.897,94 evrov, kar pomeni, da varstveni dodatek v letu 2010 znaša 23.897,94 evrov.

Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka v letu 2010 določa dohodkovni cenzus v višini 436,98 evrov mesečno ali letno 5.243,76 evrov, oboje na posameznega družinskega člana.

• Po Sklepu o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine znaša od 1. januarja 2010 del vdovske pokojnine največ 85,85 evrov, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine pa največ 1.702,92 evrov.

Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike določa pogoje in način ugotavljanja in priznavanja dodatnega izobraževanja, ki je pogoj za objavo podatkov imetnikov strokovnih nazivov revizor, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni revizor informacijskih sistemov in preizkušeni davčnik v reviji Revizor in na domači strani medmrežja (odslej objava podatkov), kot tudi oseb, ki v skladu z zahtevami kodeksov poklicne etike, ki urejajo delovanje oseb s strokovnimi nazivi, zagotavljajo stalno strokovno izobraževanje po pravilih Inštituta.

• Z Aneksom h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet se veljavnost navedene kolektivne pogodbe in Tarifne priloge podaljša do 31. 12. 2010.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Kot pove naslov in uvodnik tega Tednika, je prišel čas sporočanja podatkov za leto 2009.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče RS je s sodbo X Ips 718/2004 odločilo, da se lahko le darilna pogodba, ki je sposobna takojšnjega vpisa v zemljiško knjigo, uporabi za dokaz lastništva osnovnih sredstev. Pogodba, na kateri nista bila overjena podpisa darovalcev in ki tudi ni bila predložena davčnemu organu, tem pogojem ne ustreza.

 
Pomembno iz rokovnika

V Rokovniku najdete vse obrazce za posredovanje podatkov za dohodnino, o izplačilih poslovodstvom ter doseženih dobičkih pri prodaji finančnih instrumentov, kot tudi vse druge nove in stare obrazce, ki vam bodo v pomoč pri poročanju.

 
Napovednik dogodkov

Inštitut za računovodstvo vabi v aktualno Šolo davka od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in davka od dohodkov iz dejavnosti fizičnih oseb (po ZDoh-2).

 
Aktualno

Na portalu FinD-INFO so že objavljene nove DDV klavzule.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.