Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Od 1. januarja ne veljajo le nova pravila obdavčitve po ZDDV-1, temveč tudi novi kontni okviri za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike in društva.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/3, 20. januar 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Novo na FinD-INFU

 

  
Finančno-računovodske novosti

Izkaz vseobsegajočega donosa bo odslej sestavni del letnega poročila - za podjetja, ki uporabljajo MSRP že za leto 2009, za ostale pa za leto 2010.

 
Davčne novosti

Preberite si članek preizkušene notranje revizorke Vesne Bartolj Maver o Davčnih obdobjih in roku predložitve DDV od 1.1.2010 dalje.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:

Kraj opravljanja storitev prevoza blaga
Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2010

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Spremembe kontnih okvirov, ki se uporabljajo od 1. januarja 2010, prinašajo spremembe v Kontni okvir za gospodarske družbe, Kontni okvir za male samostojne podjetnike posameznike, Kontni okvir za zadruge, Kontni okvir za društva in invalidske organizacije in Kontni okvir za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava.

• Z Odredbo o določitvi roka za vključitev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se Sklad s 15. januarjem vključi v ta sistem, vse sklenjene pogodbe Sklada za vezavo prostih denarnih sredstev pa ostanejo v veljavi do izteka roka, za katerega so bile sklenjene.

Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se uporablja pri obračunu plače za januar 2010.

• Po dopolnitvi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 se instrument javni razpis za izbor operacij pri prednostni usmeritvi regionalni razvojni programi v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 šteje kot javni poziv, ki ga posredniško telo izvede v skladu z uredbo, ki ureja dodeljevanje regionalnih spodbud.

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 določa način koriščenja spodbud za zaposlovanje v obliki povračila prispevkov delodajalcem in uveljavljanju davčnih olajšav za zaposlitev prikrajšanega delavca, davčnih olajšav za investiranje v višini 70% investiranega zneska, vendar ne več kot 30% upravičenih stroškov naložb, in nadzor prejemanja državnih pomoči in spodbud.

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji služi za pripravo operativnih programov varstva okolja ter okoljevarstveno učinkovito ravnanje vseh, ki so vključeni v življenjski krog baterij in akumulatorjev, od proizvajalcev in distributerjev do njihovih končnih uporabnikov. Po Uredbi je lahko z globo od 4.000 do 40.000 evrov za prekršek kaznovan končni uporabnik baterij ali akumulatorjev, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če prepušča odpadne prenosne baterije in akumulatorje izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek ali jih ne hrani in ne prepušča v zbirnih centrih ločeno od drugih zbranih frakcij komunalnih odpadkov v skladu z določbami Uredbe.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Spremembam MSRP so sledile tudi spremembe SRS in kontnih okvirov, ki se v novi preobleki uporabljajo že od 1. januarja 2010.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče RS je s sodbo U 1631/2006 odločalo o zadevi s področja industrijske lastnine. Sodišče je pritrdilo toženi stranki ter dovolilo registracijo blagovne znamke, saj je vizualni vtis znakov tožeče in tožene stranke povsem različen.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 31. januarja je potrebno oddati podatke o doseženem dobičku pri prodaji izvedenih finančnih instrumentov, ostale podatke potrebne, za odmero dohodnine, pa do 1. februarja.

 
Napovednik dogodkov

Več o letošnjem obračunu DDV boste izvedeli na seminarju DDV v letu 2010 – prvi obračun po novem.

 
Aktualno

V skladu s spremembo ZDDV-1 so novelirane tudi DDV klavzule.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2009 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.