Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Januar je pester mesec. Izvajajo se inventura in prva poročanja za minulo leto, hkrati pa se začenja novo poslovno leto. Tudi letos je država poskrbela, da praksa ne more postati rutina, saj veljajo številna novelirana pravila. V tem Tedniku posebej opozarjamo na nekatere novosti v zvezi z DDV.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/2, 13. januar 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Novo na FinD-INFU

 

  
Finančno-računovodske novosti

Inventura je v polnem razmahu, zato si preberite nasvet Knjiženje primanjkljaja zalog gotovih proizvodov.

 
Davčne novosti

ZDDV-1B je prinesel tudi nova pravila obdavčitve - več o tem v davčnem nasvetu Spremembe DDV pri obdavčitvi prevoznih storitev.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Kraj opravljanja storitev prevoza blaga
Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2010

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah, ki se uporablja že pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil za leto 2009, določa pravila in vsebino pregleda, kot tudi osnutek poročila revizorja o dejanskih ugotovitvah.

• Uporabniki enotnega kontnega načrta od 1. januarja uporabljajo nov Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, spremenjen Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki znižuje stopnje rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za promet in zveze iz 20 na 15% ter spremenjen Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, s katerim se ukinja in na novo uvaja določene podračune JFP skupine A.

• Po spremembi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava se opredmetena osnovna sredstva do pridobitve ocenjene vrednosti evidentirajo po nabavni vrednosti 1 EUR.

Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah ureja pogoje in postopke, ki jih morajo pri zadolževanju upoštevati pravne osebe javnega sektorja, katerih seznam s sklepom določi Vlada Republike Slovenije. Te morajo do 1. septembra tekočega leta poslati načrt, iz katerega je razviden obseg predvidenih črpanj in odplačil zadolžitev.

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2009 določa način in obrazec dostave podatkov za obračun davka, ki jih morajo udeleženci v trgovanju s finančnimi instrumenti posredovati DURS do 1. februarja 2010.

• Objavljene so bile spremembe slovenskih računovodskih standardov, ki se v spremenjeni obliki uporabljajo že od 1. januarja 2010 dalje. Tako se v letu 2010 uporabljata popolnoma nova 10. točka v Uvodu k SRS in SRS 27, v večji ali manjši meri pa so spremenjeni standardi SRS 1, SRS 2, SRS 3, SRS 4, SRS 8, SRS 10, SRS 15, SRS 19, SRS 21, SRS 24, SRS 25, SRS 33, SRS 38 in SRS 39.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Novosti so tudi pri Uporabi posebne ureditve obdavčitve po plačani realizaciji od 1. januarja 2010.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče v Mariboru je v zadevi I Ip 982/2009 odločilo, da dokler obstaja verjetnost, da se bo upnik lahko poplačal z izvršilnimi sredstvi, ki so na voljo po ZIZ, ni upravičen zahtevati izdajo odredbe o predložitvi seznama dolžnikovega premoženja.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 15. januarja morate oddati Napoved dohodkov iz oddajanja premoženja v najem.

 
Aktualni koristni podatki

Predpisana višina letne obrestne mere zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2010 in znaša 9 odstotkov.

Objavili smo tabelo ekoloških dajatev v letu 2010.

 
Napovednik dogodkov

Izmed številnih seminarjev o izvajanju ZDDV-1B smo izbrali Spremembe ZDDV-1, ki veljajo od 1.1.2010.

 
Aktualno

V skladu s spremembo dohodninske lestvice se je spremenil tudi Izračun plač.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2009 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.