Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Prvo letošnjo številko Tednika smo namenili obdavčitvi najemnin, našli pa boste tudi komentarje drugih aktualnih tem.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/1, 6. januar 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Novo na FinD-INFU

 

  
Finančno-računovodske novosti

Preberite si računovodski nasvet preizkušene notranje revizorke Vesne Bartolj Maver o Knjiženju primanjkljaja drobnega inventarja, razvrščenega med material.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je pripravil davčni nasvet Dohodek iz oddajanja premoženja v najem.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:

Priznavanje pravice do odbitka DDV pred identifikacijo za namene DDV
Pojasnilo v zvezi z Zakonom o davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize.

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

30. decembra je začela veljati novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), katere temeljni cilj je poenostavitev davčnega postopka. Z novelo so predvideni posebni primeri prekinitve davčnega postopka, po novem je mogoče izpodbijanje domneve o opravljeni vročitvi, spremembe pa se nanašajo tudi na obračun obresti pri vračilu davka in sicer se obrestujejo plačane zamudne obresti, kadar davčni organ ne vrne preveč plačanih ali neupravičeno plačanih zamudnih obresti v zakonskih rokih za vračilo davka.

S 1. januarjem sta začela veljati nova pravilnika, ki določata obrazec za informativni izračun dohodnine ter za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, spremenjeni pa so tudi bili obrazci za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala.

Od 23. decembra 2009 je izdajanje obveznic urejeno s Sklepom o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic, ki določa podrobnejši način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic za banke in podatke ter dokumentacijo, ki jo je potrebno predložiti zahtevi za izdajo obveznic. Poleg navedenega predpisa so obveznice urejene še s Sklepom o pogojih za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra, Sklepom o usklajevanju kritnega premoženja z izdanimi hipotekarnimi in komunalnimi obveznicami ter Sklepom o pogojih za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje določa pogoje za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje hipotekarnih in komunalnih obveznic.

Od 1. januarja se uporablja Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija, ki določa, da se lahko iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu nameni največ 60 odstotkov razlike med prihodki in odhodki javne institucije preteklega leta in nejavne prihodke iz izvajanja javne službe v višini največ 25 odstotkov nejavnih prihodkov iz preteklega leta v knjižnicah in arhivih, največ 15 odstotkov nejavnih prihodkov iz preteklega leta v gledališčih, muzejih, galerijah, kulturnih domovih, v Slovenski filharmoniji, Narodni in univerzitetni knjižnici, Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Filmskem skladu Republike Slovenije, Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije in na Radio televiziji Slovenija ter največ 10 odstotkov nejavnih prihodkov iz preteklega leta v zavodih za varstvo kulturne dediščine, Arboretumu Volčji potok, Filmskem studiu Viba film in v Kobilarni Lipica.

Sprememba pravilnika, ki se nanaša na poslovne knjige in evidence določa novo PRILOGO o vsebini, obliki in načinu izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek.

Sprememba Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov se nanaša na prilagoditev statusa in obveznosti zadrug glede na velikost in določbe ZGD-1 in ZZad-1.

Društva skladno s spremembo Navodila o predložitvi letnih poročil društev za leto 2009 letnih poročil ne morejo več predložiti na papirju. Društvom je zagotovljena možnost vnosa ali uvoza podatkov letnih poročil v pristojnih izpostavah AJPES.

Spremembe Sklepa o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu, ki se uporabljajo od 1. februarja 2010 dalje, določajo način poročanja v primeru nastanka plačilne nesposobnosti ter nova obrazca MATRIKA/ISTR ter IS/L-1.

Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) od 1. 1. 2010 dalje določa plačevanje članarine na podlagi osebne vključitve v OZS in glede na velikost podjetja.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Kljub temu, da se ZDoh-2 ni spremenil, pa je potrebno poznati tudi Posebnosti izvrševanja davčnih obveznosti iz naslova najemnin.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sodbo I Cp 1823/2009 odločilo, da najemodajalec ne more od najemnika zahtevati izselitve, če je najemna pogodba med strankama še veljavna. Ker najemodajalec najemniku ni odpovedal najemne pogodbe, ima najemnik še vedno pravni naslov za uporabo stanovanja. Zahtevek za izpraznitev stanovanja je prav tako neutemeljen, saj je najemna pogodba med strankama še vedno veljavna.

 
Pomembno iz rokovnika

Ne pozabite pravočasno oddati Napoved dohodkov iz oddajanja premoženja v najem.

 
Aktualni koristni podatki

Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2009 v primerjavi s povprečjem leta 2008 je bil 0,008.

Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 2 praznična dneva (ki sta padla na soboto in nedeljo)
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec oktober znaša 1448,13 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1432,37 evra
• minimalna plača znaša 597,43 evra
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

Pred vrati je že tradicionalna, tudi tokrat zelo aktualna, 10. davčna konferenca.

 
Aktualno

Na portalu FinD-INFO že najdete Dohodninsko lestvico za leto 2010.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2009 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.