Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Registracija na FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Skupaj smo prekrižarili leto 2009 in veselimo se sodelovanja z vami tudi v letu 2010. Želimo vam, da se med prazniki odpočijete in si naberete novih moči za uspešno in srečno leto 2010. Tudi uredniški odbor FinD-INFO odhaja na praznične počitnice, v prvem tednu januarja pa bomo zopet z vami.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/50, 23.december 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Voščilo 2010 Jubilejna akcija 2009

 

  
Finančno-računovodske novosti

Pri pripravah na inventuro ne bo odveč poznati tudi primera Inštituta za računovodstvo glede določanja Vrednosti in knjiženje pogorele opreme.

 
Davčne novosti

Pri pripravah na davčni obračun opozarjamo na članek dr. Aleša Kobala: Temelji določanja davčne osnove dohodka iz dejavnosti.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Izvajanje tretjega odstavka 15. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja - poklicni vozniki v mednarodnem cestnem prometu

Dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane.

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, ki pretežno veljajo s 1. januarjem 2010 in katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence usklajuje kolektivno pogodbo s spremembami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ 1) v delu, ki se nanaša na izjavo o naložbeni politiki (298.a člen ZPIZ 1), na obveščanje članov ZVPSJU (298.b in 298.c člen ZPIZ 1), in v delu, ki se nanaša na obveznost upravljavca v primeru, ko dejansko čista vrednost sredstev sklada ne dosega zajamčene vrednosti sredstev sklada (322. člen ZPIZ 1).

Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2010 valorizira zneske premoženja v obliki stavb, prostorov za počitek in rekreacijo in poslovnih prostorov, ki so osnova za odmero davkov občanov.

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010 določa uskladitve zneskov po 111., 112., 114. in 117. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2).

• Spremembe Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, ki se bodo uporabljale od 1. januarja 2010 dalje, določajo, da se razmejitve in obračuni obresti ter drugi donosi finančnih naložb v sistemu EZR in izven sistema EZR obravnavajo kot samostojne terjatve ter razmejitve. Obračuni obresti ter drugi stroški finančnih obveznosti, vključno z vlogami se v sistemu EZR in izven sistema EZR obravnavajo kot samostojne obveznosti.

• Spremembe Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike opredeljujejo nasprotne stranke tudi kot trdne finančne institucije, kar velja od 1. 12. 2008 do 31. 12. 2010 ali do datuma dospelosti zadnje dvanajstmesečne operacije refinanciranja, izvedene do 31. 12. 2010, če je datum dospelosti kasnejši.

• Od 1. januarja se bodo uporabljale tudi spremembe Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, ki na novo določajo tarife za čezmejna plačila za nekomitente, plačila iz tujine za nekomitente, medbančni plačilni promet po sistemu SEPA in tarife za nekatere posebne storitve.

• Spremembe Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov na novo določajo obrazce St 44, St 45 in St 46.

Tarifa o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem določa višino nadomestil stroškov postopkov, kadar Agencija za javni nadzor nad revidiranjem subjektu nadzora izreče ukrep nadzora. Vrednost točke znaša 5 evrov. Subjekt nadzora mora nadomestilo plačati najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma odredbe, s katero je bil ukrep izrečen.

Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil ureja homologacijo vozil, katerih kategorije niso predmet urejanja predpisov o ES-homologaciji vozil, postopke posamične odobritve vseh kategorij vozil, posebne vrste uvoza novih in rabljenih vozil ter izdajo potrdil o skladnosti za vse kategorije vozil. Prav tako tudi določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati tehnične službe in strokovne organizacije. Pravilnik se uporablja od 1. januarja 2010, razen določb o prerazvrstitvi vozil za posebne namene, ki se začnejo izvajati od 1. marca 2010 dalje.

Pravilnik o hrambi zasežene gotovine ureja hrambo in vračilo zasežene gotovine ter razporejanje odvzete gotovine iz 3. člena ZDP, ki jo carinski organ zaseže in odvzame, in se uporablja od 2. januarja 2010.

• Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki se izvajajo od 1. januarja 2010 dalje, operacionalizirajo izvajanje sprememb ZDDV-1 ter določajo nove postopke in obrazce za izvajanje obračunov.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Udejanjenje sprememb ZDDV-1 je tik pred vrati in v pomoč pri prilagoditvi programskih računalniških nastavitev vam je lahko članek Priprave na spremenjen program obračuna DDV so se že začele.

 
Izbor iz arhiva

Sodišče ES je v zadevi C-138/08 odločalo o postopkih za oddajo javnih naročil, ki so se začeli po začetku veljavnosti Direktive št. 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev in pred iztekom roka za njen prenos. Sodišče je odločilo, da se nova evropska direktiva ne uporablja za odločitev, ki jo je sprejel naročnik v postopku za oddajo javnega naročila za gradnje pred iztekom roka za prenos te direktive.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 31. decembra je potrebno davčni upravi predložiti:

Izjavo o načinu vodenja poslovnih knjig v letu 2010, če nameravate spremeniti način vodenja poslovnih knjig in izpolnjujete zahtevane pogoje

Podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane.

 
Napovednik dogodkov

Neprofitne institucije se bodo verjetno z veseljem udeležile seminarja Pridobitna in nepridobitna dejavnost po spremembah pravilnika in posebnosti v davčnem obračunu za davčne zavezance, ki opravljajo nepridobitno dejavnost.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2009 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.