Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Registracija na FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Stopili smo v praznični december, ki predstavlja čas najrazličnejših izplačil in obdarovanj, zato je prav, da preverimo davčni vidik tovrstnih prejemkov.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/47, 2.december 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Jubilejna akcija 2009

 

  
Finančno-računovodske novosti

V mesecu obdarovanj si preberite nadvse aktualen članek Božičnica ali trinajsta plača iz arhiva revije Računovodstvo - davki - pravo (RDP).

 
Davčne novosti

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) obravnava obdaritev poslovnih partnerjev le z vidika obdavčitve fizičnih oseb. Velja pa opozoriti, da je potrebno vsako vrsto obdaritve obravnavati z vidika obdavčitve prejemnika in darovalca po vsaki vrsti davčnega predpisa.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na naslednji pojasnili:
Obvestilo o sprejetju spremembe Zakona o davku na dodano vrednost Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPT1015)

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
• Z dopolnitvijo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) naj bi se izenačil davčni položaj tistih oseb, ki so najele dolgoročno posojilo pred 1. januarjem leta 2007, in tistih, ki so najemale posojila po tem obdobju. Dosedanja ureditev vsebuje priznano obrestno mero za vse posojilne pogodbe, ki so bile sklenjene po 1. januarju leta 2007, ni pa ta zakon med prehodnimi določbami urejal tistih posojilnih pogodb, ki so bile sklenjene pred tem datumom. Zaradi gospodarske in finančne krize se je položaj kreditojemalcem s posojilnimi pogodbami pred tem obdobjem bistveno poslabšal, zato se z dopolnitvijo določa enaka ureditev tudi za posojilojemalce, ki imajo pogodbena razmerja sklenjena pred 1. januarjem 2007.
• Spremembe in dopolnitve Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809), ki veljajo od 28. novembra, spreminjajo določbe, ki se nanašajo omejitev pravice do izplačila redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnih uslužbencev. Obdobje, v katerem določenim direktorjem v javnem sektorju ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, se podaljša do 31. decembra 2009. Zaradi ohranitve enakopravnega obravnavanja funkcionarjev v obdobju interventnih ukrepov so primerljive omejitve tako določene tudi zanje.
• Od 24. novembra je v veljavi Resolucija o normativni dejavnosti (ReNDej), s katero naj bi se zagotovila boljša priprava predpisov; vsebinsko ustrezni, pravno pravilni in nomotehnično urejeni predpisi so namreč eden od pogojev za učinkovitost prava. Resolucija določa izhodišča in načela za pripravo predpisov in sicer načelo potrebnosti pravnega urejanja, samoomejevanja, sorazmernosti, odgovornosti, določnosti, dostopnosti, poenostavitve ter transparentnosti. Pri pripravi predpisov je pomembna tudi politična podpora, ki se mora odražati predvsem pri ustvarjanju pogojev za pripravo in sprejem kakovostne zakonodaje in zagotavljanju spremljanja njenega učinkovanja.
• S Sklepom o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije, ki velja od 24. novembra, se ugotavlja razširjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije na vse delodajalce v dejavnostih, za katere je sklenjena kolektivna pogodba.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Odgovore na vprašanja glede obdavčitev decembrskih obdaritev boste dobili v članku Davčne pasti novoletnih prejemkov.

 
Izbor iz arhiva

Izbrali smo sodbo št. U 2974/2006, s katero je Upravno sodišče RS odločilo, da se prejeti predujmi v sistemu DDV obravnavajo kot predplačila, od katerih že nastane obveznost obračuna DDV. Če je plačilo deloma ali v celoti izvršeno pred izdajo računa ali pred opravljenim prometom blaga oziroma storitve na dan prejema plačila od prejetega zneska plačila, nastane obveznost obračuna DDV na dan prejema plačila in od prejetega zneska plačila.

 
Aktualni koristni podatki

Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2009 v primerjavi z avgustom 2009 je bil 0,007.
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 1 prazničen dan (nedelja)
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec september znaša 1433,93 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1424,41 evra
• minimalna plača znaša 597,43 evra
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

Ne spreglejte seminarja KONSOLIDACIJA, na katerem bodo osrednje teme: uporaba MSRP, novosti in odloženi davki

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2009 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.