Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Registracija na FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čas neslišno brzi in vse bolj se približuje konec leta, ko bo potrebno obračunati z letom 2009. To pa je tudi čas, ko se lahko posvetimo naši davčni optimizaciji, da bi dali cesarju le toliko kot je cesarjevega in niti centa več.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/45, 18.november 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Jubilejna akcija 2009

10 najvplivnejših pravnikov 2009

 

  
Finančno-računovodske novosti

Proučite vaše naložbe in posledice Prevrednotenja naložb na vaše računovodske izkaze po nasvetu Inštituta za računovodstvo.

 
Davčne novosti

Že danes lahko planiramo »izgled« naše davčne bilance. Zato si preberite davčni nasvet dr. Aleša Kobala Kako naj davčni zavezanec v davčnem obračunu upošteva davčne olajšave.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Olajšava za investiranje - motorna vozila
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
• Sprememba Pravilnika o podatkih in evidencah za obračun finančnih obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o obrazcih in dokumentaciji, ki se predloži obračunu obveznosti, ki se uporablja od 25. novembra, spreminja 4. člen in določa, da se število upravičencev odslej poroča na obrazcu Z-OR1, obveznosti na obrazcu Z-OR2, obrazec Z-OR3 pa se ukinja.
• Na podlagi sprememb Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah mora raziskovalna organizacija pred podpisom pogodbe z mladim raziskovalcem poslati agenciji dokumentacijo, ki poleg okvirnega programa zajema tudi dokazilo o doseženi izobrazbi ali potrdilo nadaljnjem šolanju, v primeru kandidata iz tujine pa odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja in pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja v Republiki Sloveniji. V primeru neuspešnega zagovora raziskovalne naloge je po novem izplačana sredstva v višini 10 – 20% dolžan vrniti izključno izvajalec.
• Na podlagi sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-L), ki veljajo od 14. novembra, je odslej vsakoletna višina uskladitve enaka za javne uslužbence in funkcionarje, pri čemer se višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za funkcionarje določi po predhodnem usklajevanju s funkcionarji. ZSPJS-L črta določbe nagrajevanja zaradi delovne uspešnosti in povečanja obsega del sodnikov, državnih tožilcev in pravobranilcev ter na novo določa njihove dodatke za delo v manj ugodnem času, v času pripravljenosti, položajni dodatek in osnove za vodenje sodnih funkcij ter funkcij vodenja drugih državnih organov.
Sklep o opravljanju menjalniških poslov in Navodilo za izvajanje Sklepa o opravljanju menjalniških poslov, ki se uporabljata od 14. novembra, urejata pogoje in način opravljanja menjalniških poslov, vrste menjalniških mest ter postopek poročanja in nadzora nad opravljanjem teh poslov, poročanje Banki Slovenije, arhiviranje dokumentacije ter usposabljanje.
• Sprememba Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, ki se uporablja od 28. novembra, določa novo Prilogo 2: Seznam pooblastil za branje in zapisovanje podatkov po sistemu on-line po skupinah imetnikov PK.
• Odslej veljajo novi Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki določajo upravičence do sredstev sklada, pogoje in postopke za dodelitev sredstev ter vsebino pravic in obveznosti sklada in upravičencev, ki pridobijo sredstva po splošnih pogojih poslovanja.
• Na podlagi Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti se od 1. oktobra uporabljajo nova merila in obračun dodatka za nočno delo.
• Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) določa uskladitev plač za leto 2009 v višini polovice presežka rasti cen življenjskih potrebščin nad predvideno rastjo inflacije in podaljšuje odpravo tretje četrtine nesorazmerja plača na 1. oktober 2010 ter četrto četrtino nesorazmerja na 1. oktober 2011. Aneks tudi določa regres za leto 2010, ki znaša 692 € in bo izplačan maja 2010, ter splošno uskladitev plač za leto 2010, ki bo izvedena julija 2010. Zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence pa se s 1. januarjem 2010 uskladijo tako, da se povišajo za 1,4 odstotka.
• S spremembo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se podaljšuje odprava zmanjšanja osnovnih plač direktorjev na 1. oktober 2011 ter dopolnjuje Priloga I s Službo Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe (SVPS).
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki proizvajajo blago in opravljajo storitve, da ministrstvu za gospodarstvo pred nastalo spremembo ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi pošljejo obvestilo o spremembi cen, ne pa tudi o spremembi cen zaradi akcijskega ali drugega promocijskega znižanja. Obvezniki poročanja so izvajalci oskrbe z električno energijo, vodo in plinom, komunalnih storitev, prodajalci goriva in izvajalci kopenskega prometa. Odredba velja od 20. novembra in se uporablja šest mesecev.
• Senat Visoke šole za računovodstvo Ljubljana je na podlagi določb 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (ZVis) objavil Vsebino in obliko diplome Visoke šole za računovodstvo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Do konca leta ni več tako daleč in Čas je za davčno optimizacijo.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je s sklepom št. II Ips 262/2007 potrdilo, da je pri nedenarnih zahtevkih skladno s 44. členom ZPP odločilna vrednost spornega predmeta, vendar ta v primeru navadnih sospornikov ne sme biti navedena nediferencialno. V tem primeru se šteje, da vrednost predmeta sploh ni bila navedena.

 
Napovednik dogodkov

Udeleženci 4. kongresa računovodij, finančnikov in davčnikov bodo našli odgovore na vrsto aktualnih vprašanj.

 
Aktualno

Na portalu FinD-INFO lahko odslej dostopate tudi do Poročevalca državnega zbora RS.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2009 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.