Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratni tednik FinD-INFO smo namenili pripravam in izvedbi inventure, ki bo vse do konca januarja eno od temeljnih opravil našega vsakdana. Naj vam naši nasveti inventuro olajšajo!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/44, 11.november 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Še 8 dni-IUS-INFO Hrvaška

10 najvplivnejših pravnikov 2009

 

  
Finančno-računovodske novosti

Pred inventuro izdelajte za vaše podjetju in poslovanje ustrezen Pravilnik o popisu (inventuri).

 
Davčne novosti

Uskladitev stanja obveznosti se odraža tudi v popravku odbitka DDV iz naslova odpisa obveznosti do dobaviteljev. Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:

Neplačevanje premij PDPZ v času gospodarske krize
Prenos dejavnosti in obračun DMV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015), ki se uporablja od 1. januarja 2010, določa ukrepe razvojne podpore, ki so namenjeni ohranjanju obstoječih in ustvarjanju novih delovnih mest, vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic gospodarske in finančne krize v Pomurski regiji. Ukrepi se nanašajo predvsem na program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015, uvajajo dodatne davčne olajšave za investiranje ter omogočajo prednostno obravnavo programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja, ki naj bi bilo usmerjeno predvsem v izkoriščanje geotermalne energije in drugih obnovljivih virov energije, trajnostno in konkurenčno kmetijstvo ter agroživilstvo in turizem.
• Spremembe Zakona o zadrugah (ZZad C), ki se uporabljajo od 3. novembra, določajo spremembe v pridobivanju in prenehanju članstva v zadrugi, oblikovanje pravil o delovanju zadruge ter usklajujejo vsebino ZZad z ZGD-1. Zadruga, s katerimi vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora odslej imeti nadzorni odbor in revizijo. ZZad pa se razširja tudi s poglavjem IX.A Evropska zadruga (SCE).
• Spremembe Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada določajo nove naloge družbe za upravljanje pri identificiranju investitorjev ob prehajanju med podskladi in njenem obveščanju Generalnega davčnega urada.
• Na podlagi sprememb Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki veljajo od 21. novembra, večina pa se jih bo uporabljala od 1. februarja 2010, bodo sistematični pregledi osnovnošolskih otrok odslej v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole. Na novo je opredeljena zavarovana oseba, ki je nezmožna hoje in njene pravice iz naslova zdravstvenega zavarovanja, kot tudi pravice oseb, ki se zdravijo za glikemijo, in način izposoje medicinsko-tehničnih pripomočkov.
• Spremembe Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski, ki veljajo od 21. novembra, odslej omogočajo štipendistom na programu usposabljanja tudi povrnitev vseh potnih stroškov, uveden pa je dodatni pogoj za pridobitev štipendije, če prosilec ni v postopku priznavanja ugovora vesti. Pravilnik spreminja točkovanje prosilca za štipendijo v izbirnem postopku in prenehanje štipendijskega razmerja, ki nastopi tudi, kadar kandidat ne opravi selekcije za vstop v Šolo za častnike ali zaradi preverjanja gibalnih sposobnosti in kadar mu ministrstvo v roku 3-6 mesecev ne zagotovi sklenitve pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski. Pravilnik odslej tudi ureja Izobraževanje na vojaških akademijah izven države.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pripravite se tudi na zaključek popisa - več o tem v članku Pri inventuri je potrebno poznati tudi davčne posledice popisa.

 
Izbor iz arhiva

Sodišče ES je v zadevi C-201/08 odločalo o davčnih oprostitvah v primeru biogoriv. Čeprav je cilj Direktive št. 2003/30/ES pospeševanje rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza, pa direktiva ne določa načine, kako naj se ta cilj doseže. Zato nacionalna ureditev, ki iz sistema davčnih oprostitev, določenih za biogoriva, izključuje proizvod, sestavljen iz mešanice rastlinskega olja, fosilnega plinskega olja in posebnih aditivov, ne nasprotuje skupnostni ureditvi.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile oktobra 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,1%.

 
Napovednik dogodkov

Izplačilo potnih stroškov, dnevnic in bonitet za gospodarstvo je ena od vedno aktualnih tem pri reševanju praktičnih dilem med računovodji, tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2009 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.