Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Naj vas v času številnih zakonodajnih sprememb ne zmrazi ob misli na prihajajočo davčno optimizacijo in novosti standardov, ki se bodo odražale že v poročanju za leto 2009.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/41, 21.oktober 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

10 najvplivnejših pravnikov 2009

 

  
Finančno-računovodske novosti

V skladu z računovodskim nasvetom Inštituta za računovodstvo preverite svoje Knjiženje obresti.

 
Davčne novosti

Davčne optimizacije se lotite že danes. Več o tem v članku Dobiček iz kapitala in zmanjševanje davčne osnove iz naslova realiziranih izgub.

Izmed pojasnil DURS vas opozarjamo na pojasnili:
Uveljavljanje investicijske olajšave – plačilo stavbne pravice
Provizija za izdajo jamstev in oprostitev DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
Pravilnik o rednem letnem poročanju revizijskih družb se nanaša na izvajanje določb rednega poročanja in poročanja na zahtevo Inštituta ali Agencije, ki ga morajo revizijske družbe opraviti do konca maja oz. v 10 dneh od nastanka sprememb v zvezi z izdanim dovoljenjem za opravljanje storitev revidiranja.
• V skladu s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2009 morajo neposredni proračunski uporabniki predložiti odredbe za plačilo do 7. decembra, zahtevke za izplačilo do vključno 10. decembra, naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno 14. decembra, odredbe za plačilo – nakazilo stroškov do 28. decembra, odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom pa do 15. decembra 2009.
Pravilnik o financiranju javnih del določa merila za oblikovanje kvot sredstev javnega razpisa za financiranje lokalnih in nacionalnih programov javnih del in merila za določanje deležev plač in s tem povezanimi stroški za brezposelne osebe, vključene v lokalne in nacionalne programe javnih del, ki jih sofinancira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Določen je tudi način poročanja zavoda Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
• V Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala se Priloga 10 nadomesti z novo Prilogo 10, ki opredeljuje napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.
• Skladno s spremembo Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, ki velja od 23. oktobra, izdela upravljalec sredstev sistema EZR obračun presežka upravljanja ter predlog razporeditve presežka upravljanja na rezervo tekočega leta in na proračunu pripadajoči del presežka. To mora storiti v roku, ki ga predstojnik drugega sistema EZR določi v soglasju za vključitev neposrednih in posrednih uporabnikov ukinjenega sistema EZR občine v drugi sistem ter ga še isti dan posreduje županu, ta pa naslednji dan izstavi sklep in nakazilo upravljalcu EZR.
• Po spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino se nove šifre iz Šifranta plačil iz tujine in plačil v tujino uporabljajo od 1. 1. 2011 dalje.
• S Sklepom o začasni oprostitvi plačevanja letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora za mesec november 2009 in mesec december 2009 so plačila nadzora začasno oproščeni vsi obvezniki za plačilo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Izteka se čas za sodelovanje v javni razpravi, po kateri bomo imeli izkaz vseobsegajočega donosa že v letnem poročilu 2009.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sodbo I Cp 1863/2009 odločilo, da lahko pogodbeni stranki zahtevi po pisnosti zadostita tudi tako, da si izmenjata pismi. Zavarovalnica je namreč z dopisom sporočila tožeči stranki, da je spremenila njeno življenjsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje pa ji je prenehalo veljati. Ker temu tožeča stranka ni ugovarjala, se skladno z 2. odstavkom 214. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in 24. členom Splošnih pogojev nezgodnega zavarovanja šteje, da sta stranki zadostili zahtevi po pisnosti in z dopisom soglasno posegli v do tedaj obstoječe pogodbeno razmerje.

 
Napovednik dogodkov

Tokrat vas seznanjamo o dogodku z delovno-pravnega področja: Odškodninska odgovornost zaposlenih in delodajalca.

 
Napovednik dogodkov

Oglejte si novi portal IUS-INFO s številnimi uporabnimi funkcionalnostmi, ki bodo navdušile uporabnike.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.