Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratnem tedniku vas skušamo ogreti s primerom knjiženja dolgoročnih rezervacij, primerjavo odvetnika s podjetnikom in opozoriti na širši obseg poročevalskih obveznosti podjetnika, kot jih podaja ZGD-1.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/40, 14.oktober 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Preberite si nasvet kako obravnavati Dolgoročne rezervacije z računovodskega in davčnega vidika.

 
Davčne novosti

V skladu s spremembami ZGD-1 lahko tudi odvetnik deluje kot d.o.o. Zato si preberite članek Odvetnik in njegova primerljivost s podjetnikom (statusni in davčni vidik).

Izmed pojasnil DURS vas opozarjamo na pojasnili:
Uvoz blaga, ki ni v lasti uvoznika in pravica do odbitka DDV
Davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki velja od 9. oktobra in velja eno leto, določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov, in merila, po katerih morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
• Sprememba Pravilnika o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil ureja homologacijo novih ter posamično odobritev novih in rabljenih vozil, načrtovanih in izdelanih v eni ali več stopnjah za uporabo v cestnem prometu, ter homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, načrtovanih in izdelanih za takšna vozila. Uredba spreminja tudi nekatere oznake tehnične specifikacije ter obrazec vzorca D ter ES – potrdilo o skladnosti. Pri tem lahko proizvajalci do 29. aprila 2010 izdajajo ES-potrdila o skladnosti po starem.
Sklep o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaS) določa višino zneskov letnih nadomestil za opravljanje nadzora, ki so jih dolžne plačevati osebe, nad katerimi Banka Slovenije opravlja nadzor. Določene so tudi takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, za razširitev dovoljenj in za vpis v register plačilnih institucij, o čemer odloča Banka Slovenije. Višina taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj se določa v točkah, pri čemer je vrednost točke po tem sklepu 1,67 EUR. Sklep začne veljati 1. novembra 2009, letna nadomestila pa se prvič zaračunavajo za obdobje, ki se začne 1. januarja 2010.
Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, ki se uporablja od 6. oktobra, določa višino zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora, ki so jih dolžne plačevati osebe, nad katerimi Banka Slovenije opravlja nadzor, in takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij oziroma priznanj, ki jih izdaja Banka Slovenije.
Sprememba Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic, ki velja od 6. oktobra, določa izračun količnika likvidnosti prvega razreda.
• Objavljena je bila Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji. Odpovedana pogodba velja do izteka časa, za katerega je bila sklenjena oziroma podaljšana, to je do 31. 12. 2009, uporablja pa se do sklenitve nove pogodbe, vendar najdalj šest mesecev od prenehanja veljavnosti.
• Spremembe Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-A), ki veljajo od 24. oktobra, natančneje določajo pogoje delovanja ponudnikov elektronskih storitev, sporočanje podatkov nadzornim organom in kazni v primeru nespoštovanja odločb pristojnih organov in predpisov.
Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov določa način izvajanja sistema izvoznih nadomestil pri izvozu kmetijskih proizvodov za izvajanje predpisov o trgovinskih režimih, ki se uporabljajo za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, pri sistemih dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Čeprav ZGD-1 tega ne določa, morajo tudi podjetniki razkriti poslovanje s povezanimi osebami.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče RS je s sklepom I Up 1416/2003 zavrnilo pritožbo tožnice, s katero je predlagala oprostitev plačila sodnih taks. Sodišče je ocenilo listine, ki jih je tožnica predložila ob svojem predlogu in s katerimi je izkazovala svojo premoženjsko stanje. Ob ugotovljenem neto prihodku in ob dejstvu, da je za otroke dolžan skrbeti tudi oče, je odločilo, da s plačilom takse ne bodo občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživljajo ona in njeni družinski člani.

 
Napovednik dogodkov

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za julij 2009 je znašala 1424,23 evra, povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj 2009 – julij 2009 pa 1422,90 evrov. Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,2%.

 
Napovednik dogodkov

Ta teden v Portorožu potekajo XXXV. dnevi slovenskih pravnikov, naslednji teden pa se lahko udeležite seminarja Prenos lastništva samostojnega podjetnika.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.