Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratnem tedniku vas seznanjamo z davčnim in računovodskim vidikom prenehanja solastništva fizične osebe v gospodarski družbi, komentiramo nov zakon o dodatni obdavčitvi poslovodstev ter obveščamo o vrsti sprememb predpisov.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/39, 7.oktober 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

O računovodskem vidiku izključitve manjšinskih delničarjev si preberite v računovodskem nasvetu Kako knjižimo izključitev manjšinskih lastnikov v glavni knjigi.

 
Davčne novosti

Družbeniki lahko tudi izstopijo iz solastništva - več o tem v članku Davčni vidiki prenehanja soudeležbe fizične osebe v družbi z omejeno odgovornostjo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Obdavčitev dohodkov poslancev evropskega parlamenta – izvajanje predpisov
Stopnja DDV za monitor epileptičnih napadov

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Sprememba Sklepa o razkritjih s strani borznoposredniških družb, ki se uporablja od 3. oktobra, določa obveznost revidiranja razkritij borznoposredniške družbe (BPD) s strani notranje revizije BPD in pooblaščenega revizorja, pri čemer je potrebno odslej razkriti tudi popravke vrednosti zaradi oslabitev in rezervacij v poročevalskem obdobju.
• Sprememba Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe, ki se uporablja od 1. decembra 2009, na novo določa izpostavljenost, izračun uteži tveganja ter bonitetno oceno finančnega instrumenta.
Sklep o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb predpisuje podrobnejšo vsebino, obliko in način izpolnjevanja ter posredovanja poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah za posamezna tveganja in se uporablja od 1. decembra.
• Sprememba Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe poleg redakcijskih sprememb na novo opredeljuje vsebino tržne knjige in dolžniških vrednostnih papirjev in se uporablja od 1. decembra.
• Sprememba Sklepa o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi, ki se uporablja od 1. decembra, določa, da se za izračun kapitalske zahteve za valutno tveganje in kapitalske zahteve za tveganje spremembe cen blaga BPD uporabijo tudi določila sklepa o tržnih tveganjih.
• Sprememba Sklepa o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb, ki se uporablja od 1. decembra, pojasnjuje pojma investicijska podjetja in institucija, razširja opredelitev zunajbilančne postavke, ki je zmanjšana za oblikovane rezervacije, in omogoča izpustitev obračuna izpostavljenosti pri zelo nizkem tveganju.
• Objavljen je bil nov Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009.
Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, določa najnižjo mesečno osnovno plačo za I. tarifni razred, ki znaša 471,54 € in 2,71 € na uro ter velja od 1. 5. 2009 dalje.
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki velja od 17. oktobra, določa podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavb, metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register. Energetska izkaznica mora biti nameščena na vidnem mestu v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 1000 m2, ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije in so v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena, uvrščene v podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti z naslednjimi oznakami: 12201, 12630, 12640 in 12610.
• Sprememba Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu razširja nabor finančne pomoči zaradi moče pri pridelavi pšenice in zaradi slabšega ekonomskega položaja pri prireji mleka. Zahtevek o upravičenosti do podpore mora nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje zahtevane pogoje, poslati na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja do 23. oktobra 2009. Maksimalna podpora pri prireji pšenice lahko znaša do 115 evrov na hektar, oziroma 42 evrov na kravo molznico pri prireji mleka.
Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO) uvaja obveznost plačevanja dodatnega davka od dohodkov, prejetih za vodenje ali nadzor poslovnih subjektov, ki so prejeli kakršno koli obliko pomoči države za premagovanje gospodarske krize in se uporabi za dohodke prejete od 1. januarja 2009 dalje.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Posebej opozarjamo na nov zakon, po katerem bodo Poslovodstva in nadzorni sveti dodatno obdavčeni že v letu 2009.

 
Izbor iz arhiva

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi C-182/08 odločalo o pogojih za upoštevanje zmanjšanja vrednosti deležev zaradi razdelitve dividend pri določanju davčne osnove pridobitelja. Zmanjšanje vrednosti deležev zaradi razdelitve dividend ne vpliva na davčno osnovo davčnega zavezanca rezidenta, če je ta deleže v kapitalski družbi rezidentki pridobil od imetnika deležev nerezidenta, medtem ko v primeru pridobitve deležev od imetnika deležev rezidenta tako zmanjšanje vrednosti znižuje davčno osnovo pridobitelja. Takšna ureditev je skladna s 73b. členom Pogodbe ES (ki je postal 56. člen ES) in velja le, če taka ureditev ne presega tistega, kar je potrebno za ohranitev enakomerne porazdelitve pristojnosti za obdavčitev med državami članicami in za preprečevanje povsem umetnih konstruktov brez gospodarske realnosti, ustvarjenih izključno z namenom neupravičene pridobitve davčne ugodnosti.

 
Napovednik dogodkov

Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:

• 22 delovnih dni
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1415,38 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1421,22 evra
• minimalna plača znaša 597,43 evra
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

Davčno-računovodska stroka je vabljena na tradicionalno 9. davčno-finančno konferenco, izvajalci računovodskih storitev pa na 11. kongres računovodskih servisov.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.