Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokrat vas seznanjamo z vrsto sprememb predpisov o delovanju institucij trga kapitala, hkrati pa vas opozarjamo na posebnosti in novosti pri obračunu DDV ter pri prikritem izplačilu dobička.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/38, 30. september 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

V skladu z določbami ZISDU-1 in spremembami podzakonskih aktov bo Letno poročilo investicijskih skladov potrebno revidirati po novem.

 
Davčne novosti

Pri obračunu stroškov in DDV delovanja športnikov lahko nastopi vrsta posebnosti, zato si preberite davčni nasvet Športnik in trener ter stroški in obračunavanje DDV.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Neodplačni prenos zemljišča in obračun DDV
Vračilo DDV v drugi državi članici po 1.1.2010, če davčni zavezanec opravlja oproščeno in obdavčeno dejavnost

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Sprememba Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest velja od 26. septembra in določa nove (višje) zneske cestnine, uporabo nočne tarife tekom celega leta brez korekcij ter nižjo ceno ABC tablice v znesku 16,65 evra. Uporabniki kartic ABC pa so od 1. oktobra upravičeni do rabata v višini od 4 do 10% pri mesečnem plačilu cestnine.
Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe, Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze, Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev družb za upravljanje ter Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev centralne klirinškodepotne družbe, ki veljajo od 26. septembra, določajo merila za presojo primernosti bodočega imetnika kvalificiranega deleža borznoposredniške družbe, družb za upravljanje, borze ali klirinško depotne družbe, vsebino dokumentacije in informacij, ki jih je treba priložiti zahtevi, ter vsebino in način pošiljanja obvestil kvalificiranega imetnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
• Sprememba Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju za borznoposredniške družbe se nanaša na redakcijske popravke in na uporabo termina »listinjenje« v skladu z Zakonom o bančništvu (ZBan-1).
• Sprememba Sklepa o izračunu kapitala borznoposredniških družb omogoča odkup instrumenta s strani borznoposredniške družbe izdajateljice prej kot po 5 letih od izdaje v posebnih okoliščinah ter ob dovoljenju in izpolnjevanju zahtevanih pogojev Agencije.
• Sprememba Sklepa o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe poleg redakcijskih sprememb določa, da se za neodvisne cenilce za ocenjevanje vrednosti nepremičnin do 31. 12. 2009 štejejo tudi pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin, ki so bili imenovani na podlagi zakona, ki ureja sodišča, če uporabljajo metode vrednotenja, ki temeljijo na mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti.
• Sprememba Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe spreminja formulo za izračun uteži tveganja in uporabo meril za 1. in 2. bonitetni razred.
Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev, določa način izračuna višine likvidnih naložb, podrobnejše lastnosti finančnih instrumentov, pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev in uresničitev jamstva, način obravnavanja skrbniških računov in drugih podobnih terjatev vlagateljev, način vključitve podružnice investicijskega podjetja, banke ali podružnice posebne finančne institucije države članice ali tretje države, v sistem jamstva za terjatve vlagateljev v Republiki Sloveniji ter vsebino poročil in način poročanja Agenciji. Sklep velja od 10. oktobra, člani sistema jamstva pa so dolžni prvič uskladiti višino likvidnih naložb na nov način do 31. 12. 2009.
Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe, ki velja od 3. oktobra, razširja opredelitve delovnih postopkov borznoposredniške družbe v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev, ocenjevanjem obrestnega tveganja, ki odslej zajema tudi ocenjevanje izgub, in obvezuje borznoposredniško družbo k takojšnjem obveščanju Agencije, če je ocenjena izguba večja od 20% kapitala. Prav tako mora borznoposredniška družba odslej dokumentirati pravila, ki se nanašajo na obvladovanje tveganj, ter izdelati in preveriti načrte neprekinjenega poslovanja, kot tudi krizne načrte.
Sklep o obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah določa podrobnejši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila glede kapitala, kapitalskih zahtev in ustreznega notranjega kapitala, izpostavljenosti, količnikov likvidnosti in obsegov likvidnosti borznoposredniške družbe ter izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji (obrestno, tržno, kreditno, operativno, likvidnostno). Sklep velja od 3. oktobra, uporabljati pa se začne za revidiranje za leto 2009.
Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb podrobneje določa kontni okvir za namen vodenja poslovnih knjig borznoposredniških družb (Priloga I), vrste in sheme računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov, podrobnejšo vsebino računovodskega in poslovnega poročila, način vrednotenja knjigovodskih postavk in objave revidiranega letnega poročila. Sklep velja od 3. oktobra, uporablja pa se za letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2009.
Sklep o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb, ki velja od 3. oktobra, določa roke in način poročanja Agenciji o sklicu skupščine, spremembah kvalificiranih imetnikov, razrešitvah in imenovanjih članov uprave ter borznih posrednikov, spremembah sedeža, statusnih spremembah ter nekaterih poslovnih odločitvah, spremembah kapitala in spremembah v izvajanju nekaterih storitev, spremljanju tveganj in pritožbah strank. Sklep prav tako določa tudi o roke in način predložitve polletnega in letnega poročila ter popravkov po opravljenem revizijskem pregledu.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Dobiček je lahko izplačan tako tihim kot tudi drugim družbenikom. Več o tem si preberite v članku Izplačilo družbeniku kot prikrito izplačilo dobička.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je v zadevi I Cp 61/2000 odločalo o javnih dajatvah iz avtorske pogodbe. Ker v pogodbi ni bilo dogovorjeno ali velja bruto ali neto honorar, se s civilnopravnega vidika razlage avtorske pogodbe avtorski honorar načeloma obravnava kot bruto honorar.

 
Napovednik dogodkov

Seznanite se s potencialnimi pastmi in težavami pri prometu z nepremičninami in se udeležite seminarja Nepremičnine s poudarkom na računovodskem in davčnem vidiku.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.