Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki vam predstavljamo posebnosti davčnega obračuna pri delitvah in združitvah ter celoviti pregled dohodka iz zaposlitve, prav tako pa vas seznanjamo z novimi pojasnili DURS in zakonodajnimi spremembami.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/37, 23. september 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Pri gotovinskem poslovanju je potrebno upoštevati vrsto dejavnikov, ki jih je potrebno vključiti v interni pravilnik gotovinskega poslovanja.

 
Davčne novosti

Spoznajte posebnosti Davčnega obračuna pri združitvah in delitvah.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Stopnja DDV od uporabe bowling steze
Vračilo davka na motorna vozila

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Sprememba Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov, ki se uporablja od 19. septembra, na novo določa in kategorizira nastanitvene in gostinske obrate, ki so zajeti v novi Prilogi 1: Kategorizacijski listi za vrste obratov.
Pravilnik o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov, ki velja od 1. oktobra, določa podrobnejša pravila o posredovanju podatkov v informatizirani obliki Centru za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, ki omogoča spletno storitev prevzemanja osnovnih podatkov dolžnikov (davčna številka, datumu začetka postopka, vrsta postopka) in poizvedovanje po matični številki ali davčni številki dolžnika. V sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki se lahko na podlagi zahteve vključi vsaka oseba ali institucija, ki se lahko identificira s kvalificiranim digitalnim certifikatom in plača nadomestilo za vključitev v sistem v višini 50 evrov, za vsako poizvedbo pa nadomestilo v višini 3 evre.
Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane, ki velja od 1. oktobra, predpisuje način izvajanja subvencioniranja študentske prehrane, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc ter nadzor z navedbo lažjih, težjih in hujših kršitev izvajanja določb Pravilnika. Do subvencionirane prehrane so upravičeni redni in izredni študentje, ki se izkažejo z indeksom ali drugim dokumentom, ki dokazuje njihov študentski status.
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe, ki velja od 22. septembra, ureja način izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, zlasti pa vsebino in obveznosti te gospodarske javne službe, ki jih ima izvajalec, pravice potnikov pri izvajanju javne službe, financiranje, način podelitve koncesije te javne službe in nadzor nad njenim izvajanjem.
Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, hibridna plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo in Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba, ki veljata od 1. novembra, določata podrobnejšo vsebino zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija ali klirinška družba ter dokumentacijo in dokazila, ki morajo biti priložena k tej zahtevi.
Sklep o plačilnih sistemih, ki se uporablja od 1. novembra, določa kriterije za opredelitev pomembnega plačilnega sistema, zahteve za obvladovanje finančnih, operativnih in drugih tveganj v plačilnem sistemu in vsebine, oblike, načine in roke za poročanje upravljavcev plačilnega sistema Banki Slovenije.
Sklep o kapitalu plačilnih institucij, ki se uporablja od 1. novembra, določa podrobnejša pravila sestavine in lastnosti kapitala ter odbitnih postavk, katerim podlago predstavljajo računovodski izkazi plačilne institucije, sestavljeni skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razmerja in omejitve posameznih sestavin kapitala, pravila glede izračunavanja, spremljanja in poročanja o kapitalu in kapitalskih zahtevah.
• Sprememba Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, ki velja od 22. septembra, razširja opis direktoratov Ministrstva za javno upravo z Direktoratom za organizacijo in kadre, Direktoratom za e-upravo in upravne procese in Direktoratom za investicije in nepremičnine.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Kako obravnavati in obračunati dohodek iz zaposlitve ali drugega pogodbenega razmerja, boniteto ali nadomestila, si preberite v članku Dohodek iz zaposlitve.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je v zadevi Ips 215/2007 odločalo o odpovedi delovnega razmerja zaradi odklonitve službenega potovanja v tujino. Takšna izredna odpoved je zakonita, če glede na obseg službenih poti in odsotnosti delavca ni mogoče sklepati, da je delodajalec s pogostimi službenimi potovanji zlorabil ta institut in tako ne gre za napotitev iz kraja v kraj oziroma za začasno napotitev delavca na delo v tujino.

 
Napovednik dogodkov

V času finančne in plačilne krize je pomembno vedeti Kako spremljati denarni tok in ostati likviden.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.