Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki tednika opozarjamo na pomembnost spremljanja poslovnih tveganj zaradi preprečevanja nastanka insolventnosti ter na davčni vidik prihodkov iz udeležbe v bilančnem dobičku. Prav tako velja opozoriti na spremembe pri opredeljevanju nepridobitnih dohodkov, ki se uporabljajo že od 1. januarja 2009.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/34, 2. september2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Kako evidentirati vlaganja v osnovna sredstva, ki so že v uporabi, si preberite v članku Knjiženje kasnejših vlaganj v opredmetena osnovna sredstva.

 
 
Davčne novosti

V času skupščin je potrebno poznati tudi Davčni vidik prihodkov iz udeležbe v bilančnem dobičku

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Dobava blaga na daljavo
Izvajanje tretjega odstavka 15. člena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja – poklicni vozniki v mednarodnem cestnem prometu

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
• Sprememba pred kratkim sprejetega Pravilnika o vračilu trošarine za komercialni namen, ki velja od 29. avgusta, omogoča uveljavljanje vračila trošarine upravičencem iz drugih držav EU in Efte tudi na podlagi kopij računov ter evidenc oziroma kopij evidenc, ki vsebujejo registrsko oznako vozila, količino in datum polnitve ter število kilometrov pri vsakem polnjenju.
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki se uporablja že od 1. januarja 2009, uvršča med dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti tudi obresti za sredstva in vloge na podračunih v sistemu enotnega zakladniškega računa (EZR) države oziroma občin ter namenska javna sredstva, med donacije pa tudi denarno protivrednost sredstev zbranih v akciji zbiranja odpadkov in materiala, primernega za recikliranje. Novi 4.a člen pa opredeljuje dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti javnega sklada po Zakonu o javnih skladih (ZJS-1), ki zajemajo dohodke iz naložb premoženja javnega sklada, vključno z dohodki iz nalaganja prostih denarnih sredstev in dohodki iz naložb v kapital druge pravne osebe, obresti od podeljenih kreditov in dohodke iz dajanja premoženja v finančni zakup.
• S spremembo Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, ki se uporablja od 29. avgusta, je mogoče uveljavljati oprostitev plačila davkov za priključke, ki so vezani na poslovni oziroma stanovanjski prostor ali na upravičenca, po novem pa tudi za nabavo pogonskega goriva za prevozna sredstva posameznih upravičencev iz pravilnika, če vrednost blaga ali storitev na računu ni višja od 60 evrov.
Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov, ki se uporablja od 1. septembra, določa tarife za različne vrste gospodarskih subjektov za izpis letnega poročila, standardni in nestandardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov z (ne)pravico za nadaljnjo uporabo podatkov ter standardni in nestandardni izbor ali delni izbor zbirnih podatkov po dejavnostih.
• Objavljena je bila razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine v delu, ki se nanaša na upravičenost do jubilejne nagrade in obračun dela ob dnevih, ki so določeni za dela prosti dnevi.
Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije, ki se uporablja od 1. septembra, določa tarife za pridobivanje in nadaljnjo uporabo različnih informacij za različne vrste poslovnih subjektov.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Gospodarske krize še ni konec, zato velja: Spremljanje tveganj je temeljni ukrep v preprečevanju insolventnosti družbe.

 
Izbor iz arhiva

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi C-538/07 odločilo, da je nacionalna ureditev, ki ne dovoljuje, da bi medsebojno povezana podjetja oziroma podjetja, ki so v razmerju odvisnosti, sočasno sodelovala in konkurirala v postopku oddaje javnega naročila, v nasprotju z evropsko ureditvijo. Takšna podjetja bi morala imeti možnost, da skladno z načelom preglednosti in enakega obravnavanja ponudnikov dokažejo, da to razmerje ne vpliva na njihovo ravnanje v okviru javnega razpisa.

 
Pomembno iz ROKOVNIKA

Do 11. septembra morajo imetniki računa v tujini poročati DURS.

 
Aktualni koristni podatki

Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2009 v primerjavi s povprečjem leta 2008 je bil 0,006.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2009 znaša 446,78 evrov na 1000 litrov

Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 1 praznični dan (sobota)
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1415,38 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1421,22 evra
• minimalna plača znaša 597,43 evra
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

Zakonodajne spremembe zahtevajo tudi implementacijo v poslovnih knjigah, kar boste spoznali na posvetu Računovodsko in davčno obravnavanje prehoda na novo razmerje med državo ali občinami in izvajalci gospodarskih javnih služb zaradi prenehanja obstoja sredstev v upravljanju.

 
Aktualno na forumu

Preberite si odgovor na vprašanje, ali je potrebno izpolniti REK-2, če se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.