Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V času finančne krize ni počitnic. To se kaže v številnih zakonodajnih spremembah, ki določajo nova pravila in več možnosti pridobivanja sredstev tudi tistim, ki jim do sedaj to ni bilo omogočeno.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/30, 5. avgust 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Med računovodskimi nasveti najdete tudi Knjiženje nakupa nepremičnine.

 
Davčne novosti

Preberite si nasvet Inštituta za računovodstvo, kako predložiti Zahtevek za refundacijo DDV, če gre za nakup v Angliji.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
DDV od storitev strokovnega usposabljanja,
Priznavanje oslabitve posojil zaradi stečaja posojilojemalca.

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Z Zakonom o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (ZJShemFO), ki se uporablja od 31. julija 2009, se ureja jamstva Republike Slovenije bankam in hranilnicam, ki bodo omogočile zadolževanje fizičnih oseb, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in ki jim do sedaj najemanje kredita ni bilo omogočeno.
• Spremembe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki veljajo od 31. julija, se nanašajo na ureditev položajev, ko insolventni dolžnik ni več sposoben plačevati niti minimalnih plač delavcem ter s tem povezanih davkov in prispevkov, ki bremenijo izplačevalca. Poleg navedenega je cilj novele tudi olajšati dokazno breme upnika pri dokazovanju pogojev za začetek stečaja in zagotoviti ustrezen nadzor nad dolžnikom pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.
• S spremembami Pravilnika o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov, ki se uporablja od 1. avgusta, je izločena uporaba podatkov iz vojaške knjižice, temeljne spremembe pa se nanašajo na spremembe obrazcev: Vloga za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka (DP-1), Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka (N-1) in Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino (DP-4).
• S spremembami Zakona o društvih (ZDru-1), ki začne veljati 11. avgusta, se bodo vsi tolarski zneski pretvorili v evro zneske, prav tako pa se določajo nove zahteve in preveritve pri pridobitvi statusa društva v javnem interesu. Po novem se lahko tudi nad društvom začne stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave.
• S Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki začne veljati 15. avgusta, se natančneje določa posle upravljanja in pooblastila upravnika ter merila delitve obratovalnih stroškov v večstanovanjski stavbi.
• Na osnovi sprememb Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP), ki začne veljati 11. avgusta, uporablja pa se od 1. septembra, mora imetnik prinosniških delnic družbi s pisnim potrdilom o stanju na računu vrednostnih papirjev dokazati, da je njihov imetnik in kakšen je njegov delež na presečni dan. Potrdilo izda Klirinško depotna družba, imetnik pa ga mora družbi dostaviti najpozneje dva dni pred zasedanjem skupščine.
Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), ki se začne uporabljati 1. novembra 2009, nadomešča dosedanji Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP). Nov zakon ureja pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje plačilnih institucij, pogoje za opravljanje plačilnih storitev v RS, pravice in obveznosti uporabnikov in ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev ter pravila glede oblikovanja in upravljanja plačilnih sistemov. S tem zakonom se določajo tudi sankcije za kršitev obveznosti zaračunavanja stroškov in obveščanja.
• Z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin, ki velja od 1. avgusta, uporablja pa se pri razporejanju sredstev za leti 2009 in 2010, se določajo kazalci razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti občine.
• Na podlagi 142. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) je bil objavljen nov Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009.
• Na podlagi Pravilnika o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov, ki se prvič uporabi pri predložitvi občinskih proračunov za leto 2009, župani do 31. marca posredujejo na predpisan način Ministrstvu za finance obvestilo o sprejetem zaključnem računu proračuna z vsemi prilogami in podatkom o datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet odlok o zaključnem računu proračuna za minulo leto.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Na podlagi nove jamstvene sheme za fizične osebe bodo Odslej kredit lahko najeli tudi nezaposleni, zaposleni za določeni čas, pa tudi mlade družine in osebe, ki si prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je v upravnem postopku s področja carin v sodbi št. X Ips 94/2007 odločilo, da sta špediter in deklarant solidarno odgovorna za carinski dolg. Skladno s Carinskim zakonikom (CZ) mora carino pri sprostitvi blaga v prost promet plačati deklarant, v primeru posrednega zastopanja pa tudi oseba, za račun katere je deklarant vložil carinsko deklaracijo. Ker gre za posredno zastopanje in solidarno odgovornost, se lahko carinski dolg izterja od špediterja, če se carinski dolg ne more izterjati od deklaranta.

 
Pomembno iz rokovnika

Podatke za statistiko finančnih računov za drugo četrtletje 2009 je potrebno oddati na predpisanih obrazcih in s pomočjo aplikacije AJPES do 10. avgusta.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:
• 23 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1415,38 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1421,22 evra
• minimalna plača znaša 597,43 evra
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.