Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki tednika vas seznanjamo z zakonodajnimi in drugimi osvežitvami, ki nam v poletni vročini nudijo zanimivo branje.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/29, 29. julij 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Pravne osebe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, morajo izdelati tudi polletno poročilo. Več o tem v članku Povzetek polletnega poročila morajo investicijski skladi objaviti že po novem.

 
Davčne novosti

Na kaj je potrebno paziti pri priznavanju odbitka vstopnega DDV, si preberite v davčnem nasvetu Obvezne sestavine računa, ki ga je pripravil Inštitut za računovodstvo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Izvajanje 48. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2
Olajšava za investiranje v opremo – pohištvo in pisarniška oprema

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS in veljajo od 25. julija:

• S spremembami Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ), se uresničevanje pravic iz zakona podaljša do 31. marca 2010. Delodajalci, ki so že sklenili pogodbo o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, najpozneje 15 dni pred iztekom pogodbe oziroma aneksa, s katerim je bila pogodba podaljšana, predlagajo njeno podaljšanje za obdobje največ šest mesecev, z možnostjo nadaljnjega podaljševanja za obdobje največ šest mesecev. Pogoj za sklenitev aneksa k sklenjeni pogodbi je dosedanje spoštovanje prevzetih pogodbenih obveznosti in dogovor delodajalca z reprezentativnimi sindikati o podaljšanju obdobja, za katerega je kot polni delovni čas določen 36-urni tedenski delovni čas oziroma ne manj kot 32 ur na teden. Delodajalci, ki imajo z zavodom sklenjeno pogodbo, ki se izteče 31. julija 2009, zavodu predlagajo podaljšanje pogodbe najkasneje na dan njenega izteka.
• Veljati je začel nov Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO), na podlagi katerega bodo prejemniki denarne socialne pomoči v mesecu septembru prejeli dodatek 160 ali 200 evrov, druge posebne ogrožene skupine prebivalstva pa 120 evrov, če so njihovi prejemki nižji od 268 evrov, oziroma 80 evrov, če so njihovi prejemki višji od 268 evrov in ne presegajo 313 evrov. Enkratni dodatek ne šteje v dohodkovni cenzus za priznanje pravic po predpisih o socialni varnosti in je oproščen plačila dohodnine po davčnih predpisih.
• S spremembami Zakona o družbah tveganega kapitala (ZDTK) so družbam tveganega kapitala postavljene omejitve pri investiranju v določene dejavnosti in podjetja, glede na vrsto dejavnosti, velikosti podjetja, cikel podjetja in njegovo poslovno naravnanost.
• Veljati je začel tudi Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravja, ki se uporablja od 1. januarja 2010 in določa merila nagrajevanja direktorjev glede na poslovno uspešnost ter kakovost in strokovnost izvajanja javne zdravstvene službe zavoda ter razvojno naravnanost zavoda.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Z novo Uredbo, ki velja le do konca leta 2009, se Pri zaposlovanju tujcev že upoštevajo nove omejitve.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sklepom št. Cp 4250/2008 odločilo, da v primeru, ko pokojna ob smrti ni razpolagala s premoženjem, s katerim bi se lahko pokrili nujni deleži, mora toženka v zapuščino vrniti nepremičnino, ki jo je sicer prejela na podlagi izročilne pogodbe. Nepremičnina šteje za darilo dano zakonitemu dediču, pri tem pa ni odločilno, kdaj je bilo darilo dano, temveč zgolj dejstvo, da je prišlo do prikrajšanja nujnega deleža.

 
Aktualni koristni podatki

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar – junij 2009, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje julij – december 2009, je 1,001. To pomeni, da znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij-december 2009 ostaja nespremenjen glede na preteklo obdobje in znaša 3,69 EUR na dan.

Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2009 je v primerjavi s preteklim mesecem 0,005.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2009 znaša 448,20 evrov na 1000 litrov.

 
Aktualno na Forumu

Preberite si, do kakšnih zapletov lahko pride ob smrti tihega družbenika.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.