Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki tednika naj spomnimo javne družbe o obveznosti poročanja o poslovanju med letom, spregovorimo o predpostavkah prikritega izplačila dobička in vas seznanimo z aktualnimi podatki za obračun plač in zamudnih obresti.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/26, 08. julij 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

ZTFI določa: Javne družbe morajo poročati tudi o poslovanju med letom.

 
Davčne novosti

Z veseljem vam predstavljamo članek našega novega avtorja dr. Aleša Kobala z naslovom Opredelitev prikritih izplačil dobička in bistvene predpostavke.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Popravek nepravilno obračunanega DDV
Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
Uredba o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog, ki velja od 18. julija, določa metodologijo za izračun na prebivalca v državi ugotovljenega primernega obsega sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Na podlagi te metodologije občine v juniju tekočega leta izračunajo primerni obseg sredstev za naslednje leto.
• S spremembami Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, ki se uporablja od 4. julija, se določajo merila sofinanciranja Ministrstva za šport strokovnim izvajalcem športnih dejavnosti. Pri tem se plačilo strokovnim delavcem sofinancira praviloma za obdobje štirih let. Za možnost nadaljevanja sofinanciranja programov panožnih športnih šol, katerih sofinanciranje poteka v skladu z večletno pogodbo, pa morajo izvajalci vsako leto predložiti poročilo o delu in finančno poročilo za preteklo leto.
• Naslednji teden bo začel veljati nov Pravilnik o vozniških dovoljenjih, ki poleg postopka za izdajo vozniškega dovoljenja ter njegovo podaljševanje, nadomestitev in zamenjavo določa tudi nov obrazec. Ta bo enake velikosti kot kreditna kartica, veljal pa bo za čas, dokler velja pravica do vožnje motornega vozila, vendar ne dalj kot za 10 let.
• Nov Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2), ki bo začel veljati šele avgusta, določa pogoje in postopek za izvajanje poštnih storitev ter na novo ureja izvajanja kakovostne in dostopne univerzalne poštne storitve najmanj petkrat tedensko za vse prebivalce Slovenije brez diskriminacije. Novost predstavlja tudi določilo o upravičenosti do nadomestila za izvajanje univerzalne storitve, do katerega je upravičen izvajalec storitve, kadar mu izvajanje univerzalne storitve povzroča neto stroške in pomeni nepravično finančno breme.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V času počitnic je zanimivo prebrati članek Lastništvo je temeljni pogoj za obdavčitev plovila.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom št. II Cp 602/2009 odločalo o pravnem nasledstvu stranke, ki je prenehala obstajati. Po likvidaciji ali stečaju ima vsak družbenik pravico do ustreznega dela preostalega premoženja - praviloma v sorazmerju z njihovimi deleži. Skladno s tem velja, da so družbeniki pravni nasledniki ostalega premoženja (aktive).

 
Aktualni koristni podatki

Višina predpisane letne obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje je 9%.

Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 1 praznični dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec april znaša 1423,19 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1409,99 evra
• minimalna plača znaša 589,19 evra
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Aktualno

Za vse, ki vstopajo v samostojni poslovni svet, bo verjetno zanimiv seminar Šola dvostavnega knjigovodstva – osnove.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.