Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Prihaja čas revidiranja in oddajanja letnih poročil, skupščin in imenovanj nadzornih svetov, pomembno pa je tudi poznati davčne in računovodski vidik obravnavane tematike.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/25, 01. julij 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

V skladu s spremembami ZGD-1 je treba v letno poročilo vključiti tudi Razkrivanje povezanih oseb po MRS 24.

 
Davčne novosti

Obdavčitev poslovodnih delavcev poraja vrsto dvomov – več o tem v aktualnem članku Pogodba o poslovodenju in boniteta, ki ga je pripravil Inštitut za računovodstvo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:

- Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje s. p. in
- Pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem obrazca REK-2 pri izplačilu dohodka fizični osebi – zavezancu, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne energije.

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS in se uporabljajo od druge polovice junija dalje.

Z novim Pravilnikom o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin je določena vsebina obrazca, ki ga davčni zavezanec uporabi pri napovedi prenosa nepremičnine, do katere pride pri prometu nepremičnin. Napoved, ki je sestavni del pravilnika, mora biti izpolnjena skladno z navodili, uporablja pa se od 2. julija.

Od 24. junija se uporablja spremenjen Pravilnik o predložitvi sprejetih občinskih proračunov, ki velja za vse občine in določa predložitev sprejetih občinskih proračunov Ministrstvu za finance. Občine morajo tako predložiti odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov in obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov in sicer v tridesetih dneh po njegovem sprejetju s pomočjo spletne aplikacije za poročanje občin.

24. junija je začel veljati tudi nov Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic - SKL 2009, ki določa vrste in sheme računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov zavarovalnic ter zavarovalnih in pozavarovalnih pool-ov, podrobnejšo vsebino letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila zavarovalnic ter način in roke poročanja.

Spremembe Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki velja za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določajo, da se za računalnike v letu 2009 uporablja letna stopnja odpisa 25%. Rok odpisa za osnovna sredstva je sicer določen s Prilogo I, ki je sestavni del pravilnika.

Manjše spremembe je doživela tudi Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti, ki začne veljati 1. julija.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V času skupščine je pomembno poznati tudi Davčni vidik plačil članom nadzornega sveta.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče v Ljubljani je v sodbi št. Cpg 914/2008 odločalo o vprašanju kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic. Kolektivna organizacija ne more na podlagi 146. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) uveljavljati varstva avtorskih pravic, saj ima zgolj položaj zastopnika za uveljavljanje odškodninskih ali drugih pravovarstvenih zahtevkov, naperjenih zoper uporabnike, ki z neupravičeno uporabo avtorskih del posegajo v izključne pravice.

 
Aktualni koristni podatki

Banka Slovenije je objavila Povprečne efektivne obrestne mere za standardizirane potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2009, ki so znašale:

- pri ročnosti 2 mesecev in višini kredita 200 evrov je povprečna efektivna obrestna mera 220,3 %;

- pri ročnosti 4 mesecev in višini kredita 500 evrov je povprečna efektivna obrestna mera 41,3 %;

- pri ročnosti 6 mesecev in višini kredita 1.000 evrov je povprečna efektivna obrestna mera 20,6 %;

- pri ročnosti 12 mesecev in višini kredita 2.000 evrov je povprečna efektivna obrestna mera 12,6 %;

- pri ročnosti 36 mesecev in višini kredita 4.000 evrov je povprečna efektivna obrestna mera 9,9 %;

- pri ročnosti 10 let in višini kredita 20.000 evrov je povprečna efektivna obrestna mera 7,0 %;

 
Aktualno

Poletni čas lahko izkoristite tudi za strokovno-jezikovno izobraževanje v Šoli učinkovitega poslovnega komuniciranja v nemščini za računovodje in finančnike.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.