Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki tednika FinD-INFO naj vas spomnimo, da morajo do konca meseca izvajalci kmetijske dejavnosti prijaviti oljčnike in vinograde, rezidenti in nerezidenti pa vložiti napoved za dohodnino, če niso prejeli informativnega izračuna dohodnine ali če želijo uveljavljati davčne olajšave.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/22, 10. junij 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Z zakonodajnimi spremembami so nastopile tudi Spremembe v ureditvi trga finančnih instrumentov.

 
Davčne novosti

Izvajalci kmetijske dejavnosti ne pozabite, da je Do konca meseca potrebno prijaviti oljčnike in vinograde. Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:

Obračun DDV za darila, prejeta ob nakupu ter knjižica kuponov
Izplačila nagrad in stroškov sodnih izvedencev in cenilcev preko zastopnika

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 2. junija se uporablja Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic, ki določa merila za presojo primernosti bodočega imetnika kvalificiranega deleža, potrebno dokumentacijo ter podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil kvalificiranega imetnika Agenciji za zavarovalni nadzor.
• Z novelo pred kratkim sprejetega Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS), ki velja od 6. junija, se določa višina provizije odobritve kreditov, ki niso ustrezno zavarovani, omejitve poslovanja bank, ki pridobijo jamstveno kvoto, ter sankcije za kršitve, ki morajo biti sestavina pogodbe o jamstvu.
• Z novim protikriznim Zakonom o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP), ki se uporablja od 6. junija, se določa pogoje in postopke za pridobitev delnega povračila izplačanih nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo in povračil stroškov usposabljanja, dokvalifikacije in prekvalifikacije delavcev za obdobje največ šestih mesecev tistim delodajalcem, ki ne morejo zagotoviti več kot 50% zaposlenim dela in izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje.
• 13. junija začne veljati nov Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah, ki določa podrobnejši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda ter dodatnega revizorjevega poročila glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah v Sloveniji ter v podružnicah matičnih bank v tretjih državah.
• Prav tako 13. junija začne veljati nov Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, po katerem morajo banke in hranilnice v petih dneh poročati Banki Slovenije o spremembah podatkov, sklicu in sklepih skupščine, spremembi kvalificiranih imetnikov, razrešitvi in imenovanju članov uprave, spremembah pri poslovanju podružnic, spremembah v višini in strukturi kapitala ter spremembah v letnem poročilu, poslovanju in tržnem nastopu banke.
• Spremembe Sklepa o družbah za izdajo elektronskega denarja, ki se uporabljajo od 13. junija, se nanašajo na revizijski pregled letnega in konsolidiranega letnega poročila ter dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji.
• Spremembe Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic, ki veljajo od 13. junija, uporabljajo pa se od 1. julija 2009, se nanašajo na način razkrivanja in preverjanja informacij, ki jih mora banka ali hranilnica objaviti na svojih javnih spletnih straneh hkrati z objavo revidiranega letnega poročila.
• 16. junija začne veljati spremenjen Zakon o tujcih (ZTuj-1), v katerem se na novo določa izdaja dovoljenja tujcu, ki nima in si ne more priskrbeti potne listine svoje matične države, ter postopke izdaje novega dovoljenja za prebivanje, pri čemer se stara dovoljenja uporabljajo do poteka veljavnosti dovoljenja.
• S spremembami Zakona o trošarinah (ZTro), ki začnejo veljati 16. junija, uporabljajo pa se pri vračilu trošarine za mesec julij, imajo kupci – osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v Evropski skupnosti ali državah članicah Efte, pravico do vračila dela plačane trošarine, vendar ne več kot 130 evrov na 1000 litrov goriva, če je plinsko olje porabljeno za prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in z največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, ali na linijskem ali izrednem prevozu potnikov z motornimi vozili kategorije M2 ali M3, kakor jih določa Pravilnik o ES homologaciji motornih vozil,.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Če ste rezident in Če niste prejeli informativnega izračuna dohodnine, morate napoved za dohodnino oddati sami.

 
Izbor iz arhiva

Pravo Skupnosti, razen redkih izjem, ne predpisuje splošnih meril za porazdelitev pristojnosti med državami članicami glede odprave dvojnega obdavčevanja. Države članice tudi niso dolžne prilagajati svojega davčnega sistema različnim davčnim sistemom drugih držav članic, je razložilo Sodišče Evropskih skupnosti v sodbi C-67/08. Tako lahko država izračun davka na dediščino uredi na način, da ne določi vračunanja davka na dediščino, plačanega v drugi državi članici, v davek na dediščino, ki ga dolguje v prvi, čeprav na ta način pride do dvojne obdavčitve.

 
Napovednik dogodkov

Cene življenjskih potrebščin so bile maja 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,6%.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008, kot ga izkazuje zemljiški kataster na dan 30. junija 2008, znaša:
• 51,36 evra za kuturo njiva
• 109,55 evra za kulturo travnik, barjanski travnik ali pašnik
• 154,21 evra za kulturo hmeljišče
• 5,86 evra za oljčnik
• 1,43 evra za kulturo gozd

 
Aktualno

V času uveljavljanja optimalnega in racionalnega poslovanja se udeležite posveta Koliko financiranja potrebuje podjetje in koliko se lahko zadolži

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.