Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V času skupščin velja opozoriti na dileme pri uveljavljanju udeležbe delavcev pri dobičku ter obveznosti in posebnosti izvedbe skupščine, prav tako pa tudi na našo stalnico – zakonodajne spremembe.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/21, 3. junij 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Srednje in velike gospodarske družbe morajo v letnem poročilu predstaviti tudi Izkaz gibanja kapitala.

 
Davčne novosti

Pri uveljavljanju udeležbe delavcev v dobičku je potrebno poznati in pravilno razmejevati Davčni in računovodski vidik udeležbe delavcev v dobičku.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Stečajni dolžnik in odbitek DDV
Transakcije, ki jih opravijo člani znotraj konzorcija in DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:
13. junija začne veljati spremenjeni Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), s katerim so natančneje definirani podatki o dolžniku in upravitelju, postopki vodenja in posredovanja podatkov Centra za informatiko in Sodišča, vodenja osebnega stečaja in izbrisa. Pri tem se določila glede vodenja registra upraviteljev uporabljajo od 1. julija, do takrat pa morajo upravitelji posredovati zahtevane podatke Ministrstvu za pravosodje.
Prav tako 13. junija začneta veljati spremenjeni Zakon o davčni službi (ZDS-1) in Zakon o carinski službi (ZCS-1). V skladu z njunimi prehodnimi določbami se s 1. julijem večina izterjav iz naslova denarnih nedavčnih terjatev prenaša v pristojnost carinskega organa, ki odslej izvaja carinski, trošarinski in okoljski davčni nadzor ter postopke davčne izvršbe dajatev in denarnih terjatev. S spremembo ZDS-1 pa se razširja register podatkov o fizičnih osebah, ki so imetniki osebnega računa v tujini.
Novela Zakona o trgu finančnih storitev (ZTFI) uveljavlja spremembe nekaterih evropskih direktiv, na novo določa predpise o kvalificiranih imetnikih in ocenjevalna obdobja, poenostavlja postopke v primeru stečaja ali prisilne likvidacije borznoposredniških družb ter odpravlja nekatere nejasnosti in pomanjkljivosti določb.
Na osnovi sprememb Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID) lahko vsak delničar v roku treh mesecev po skupščini zahteva, da družba za plačilo primerne denarne odpravnine, od njega prevzame delnice.
Na podlagi novele, nedavno sprejetega Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ) se subvencija delodajalcu dodeli, če v letu prejemanja subvencije izplačuje plače in poravnava prispevke za socialno varnost delavcem, za katere prejema subvencijo, ne odpušča delavcev iz poslovnih razlogov in jim ne odreja nadurnega dela ter v poslovnem letu ne izplačuje nagrad organom vodenja in nadzora.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Prihaja čas zasedanj skupščin in ponovno je potrebno prevetriti obveznosti in posebnosti izvedbe skupščine kot tudi vlogo nadzornega organa in notarja.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče RS je obravnavalo pravico delavca do zagovora pred odpovedjo pogodbe in s sodbo št. VIII Ips 44/2008 odločilo, da mora biti delavcu v vsakem primeru zagotovljen zagovor pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ne glede na to, da ima tudi možnost sodnega varstva zoper odpoved.

 
Pomembno iz rokovnika

Male pravne osebe, samostojni podjetniki in druge fizične osebe morajo do 11. junija vrniti Statističnemu uradu podpisan obrazec INV-2, tudi če v letu 2008 niso imeli investicij.

 
Napovednik dogodkov

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2009 znaša 436,52 evra na 1.000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec marec znaša 1425,05 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1407,79 evra
• minimalna plača znaša 589,19 evra
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Aktualno

Stvarno in zemljiškoknjižno pravo običajno zanima vse in vsakogar – več o tem na Dnevih stvarnega in zemljiškoknjižnega prava.

 
Aktualno

Vsi, ki še ne poznate prednosti našega portala, ste vabljeni k ogledu prikaza uporabe portala FinD-INFO.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh http://www.findinfo.si/ali www.iusinfo.si, na podlagi vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS-SOFTWARE d.o.o., ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot reakcijo na vašo e-pošto. V kolikor ne želite prejemati več tovrstnih sporočil, se lahko odjavite s seznama po e-pošti mailto:prodaja@ius-software.si.