Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnjem tedniku smo komentirali zadnje mnenje DURS o koriščenju olajšav za nakup motornih vozil, ki velja že za leto 2008, prav tako pa smo nekaj besed namenili vzpodbudam za zaposlovanje in drugim aktualnim temam.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/20, 27. maj 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Pri koriščenju vzpodbud za zaposlovanje velja omeniti tudi Vzpodbude za zaposlovanje invalidov, ki jih omogoča ZZRZI.

 
Davčne novosti

Ker je odpravnine potrebno obravnavati s pravnega in z davčnega vidika, si preberite članek - Davčna obravnava odpravnin ob prenehanju delovnega razmerja.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:

Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika
Nevtralna davčna obravnava v primeru statusnega preoblikovanja odvetnika v odvetniško družbo

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov s prilogami, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS in se uporabljajo od 30. maja:

• Z dopolnitvijo Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 se določa dodatni obrazec Zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav, ki ga priložijo nerezidenti k obstoječemu obrazcu Napoved za odmero dohodnine za leto 2008.
Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij, določa obveznost podjetij, da v določenih rokih in v skladu z navodili na podlagi 42. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPomK) na omenjenem obrazcu priglasijo koncentracijo podjetij Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence.
Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave določa ukrepe, s pomočjo katerih se v organih državne uprave spoštuje dostojanstvo vseh zaposlenih in zagotavlja delovno okolje, v katerem ni spolnega nadlegovanja in trpinčenja.
• S spremenjenim Navodilom za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino se razširja obseg poročanja po posameznih postavkah in obrazcih. V skladu s tem navodilom se posredujejo mesečna poročila od vključno junija 2009 dalje. Nove šifre iz Šifranta plačil iz tujine in plačil v tujino pa se uporabljajo od 1. 1. 2010 dalje.
• S Pravilnikom o nalaganju prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države se omogoča državi, zakladnici in Ministrstvu za finance, da prosta denarna sredstva kratkoročno nalagajo v depozite pri bankah, ki so uradni vzdrževalec trga državnih vrednostnih papirjev Republike Slovenije in začasno odkupuje državne kratkoročne vrednostne papirje na podlagi Okvirne pogodbe za REPO posle s kratkoročnimi vrednostnimi papirji.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Na podlagi spremenjenega mnenja DURS bo mogoče Uveljavljanje olajšav za nakup delovnih strojev tudi za nazaj.

 
Izbor iz arhiva

Avstrijska zakonodaja določa, da državna založba za knjige v nemškem jeziku in muzikalije, določi priporočene maloprodajne cene, ki jih določi ob upoštevanju pomena knjig kot kulturnih dobrin in interesov potrošnikov. Kakor je takšna ureditev nemškemu uvozniku knjig onemogočala prodajo knjig po cenah, kot so bile določene v Nemčiji in sicer nižje od določenih maloprodajnih cen, je Sodišče Evropskih skupnosti v primeru C-531/07 odločilo, da je tak ukrep z enakim učinkom kot količinske omejitve pri uvozu in da takšna ureditev ni skladna z evropsko zakonodajo.

 
Pomembno iz rokovnika

Male pravne osebe, s.p. in druge fizične osebe vrnejo Statističnem uradu podpisan obrazec INV-2, tudi če niso imeli investicij v letu 2008.

 
Napovednik dogodkov

Nadgradite in uporabite svoje računalniško znanje pri vsakodnevnih poslovnih odločitvah – več o tem na seminarju Tveganje in poslovno odločanje (napredna uporaba programa MS Excel).

 
Aktualno

Preberite odgovor na vprašanje statusa vzdrževanega družinskega člana študenta, ki ima s.p.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana