Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Ne mine leto, da se nam ne bi porajala vprašanja o izdelavi izkaza denarnih tokov in izplačila regresa, prav tako pa v tokratni številki tednika FinD-INFO namenjamo nekaj vsebin vedno aktualnemu obračunu DDV.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/18, 13. maj 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Pri izdelavi letnega poročila vam bo v pomoč članek Kako pristopiti k izdelavi izkaza denarnih tokov.

 
Davčne novosti

Na portalu FinD-INFO si preberite strokovni nasvet Kraj dobave blaga in izpolnjevanje obrazca DDV-O, ki smo ga pripravili v sodelovanju z Inštitutom za računovodstvo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Nevtralna davčna obravnava v primeru statusnega preoblikovanja odvetnika v odvetniško družbo in
Obračun stroškov pri najemu poslovnega prostora

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS in se uporabljajo od 9. maja:

Uredba o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS) se uporablja le za nove kredite in določa podrobnejšo opredelitev meril, pogojev in postopka za izdajo jamstev, ki jih določa Zakon o jamstveni shemi RS. Uredba določa tudi pogoje kreditov, za katere se izdajo jamstva, način in roke plačila provizije ter plačil nadomestila za pripravo, poročanje in vodenje jamstva, obseg in način izvajanja pooblastila SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d., Ljubljana, način poročanja SID banke ministrstvu, pristojnemu za finance ter sankcije v primeru kršitve obveznosti.

Začela je veljati novela Zakona o odvetništvu (ZOdv), ki jo je Državni zbor sicer sprejel že konec marca 2009 in je bila, tako v parlamentu kot v javnosti, predmet številnih polemik. Skladno z uveljavljeno novelo se odvetnik sam odloči ali se bo uvrstil na seznam za izvajanje brezplačne pravne pomoči. Vzpostavljen je sistem kolektivnega zavarovanja odvetniške poklicne odgovornosti, na novo pa je opredeljeno tudi, da odvetniško tarifo sprejema Odvetniška zbornica. V celoti je bilo spremenjeno tudi poglavje o disciplinski odgovornosti odvetnikov, ki bo sicer podrobneje urejena v Statutu Odvetniške zbornice.

Uredba o stroških reprezentance opredeljuje stroške reprezentance, omejitve teh stroškov reprezentance in njihovo evidenco v ministrstvih, organih v sestavi ministrstev, upravnih enotah, Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije in vladnih službah.

Objavljena je bila tudi nova Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, ki se nanaša na dejavnosti mestnega in primestnega kopenskega potniškega prometa ter medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa. Kolektivna pogodba se uporablja od 1. januarja letos, razveljavlja pa istoimensko staro pogodbo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Časa za izplačilo regresa je še dovolj, zato si preberite članek Izplačilo regresa je potrebno obravnavati z davčnega in delovnopravnega vidika.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je s sodbo U 976/2007 odločalo o pravici do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost v primeru, ko zavezanec ni lastnik zemljišča, na katerem je gradil. Pri določanju pravice do odbitka vstopnega DDV je pomembno predvsem to, ali se odbitek uveljavlja v zvezi z opravljanjem ekonomske dejavnosti oziroma za namene obdavčljivih transakcij, pri čemer na pravico do odbitka ne vpliva dejstvo, da ni pravni lastnik zemljišča.

 
Aktualni koristni podatki

Do 15. maja morajo poročevalske enote – pravne osebe po pošti posredovati Statističnemu uradu Letno poročilo o investicijah v osnovna sredstva – INV-1.

 
Aktualni koristni podatki

Z novo Uredbo o stroških reprezentance je določena višina teh v državni upravi:

- stroški pogostitve na uradnih in delovnih sestankih do 5 evrov na osebo;
- stroški delovnih in uradnih kosil in večerij od 30 do 50 evrov na osebo;
- svečani obedi, ki so del protokolarnih dogodkov do 65 evrov na osebo;
- priložnostna darila ne smejo presegati vrednosti, ki je določena z zakonom o dohodnini, do katere se posamezno darilo ne všteva v davčno osnovo.

 
Napovednik dogodkov

Odgovore na mnoga vprašanja računovodij boste dobili na 12. konferenci računovodij.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana