Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratna številka tednika FinD-INFO je namenjena davčnemu in statističnem poročanju zavezancev, seznanjamo pa vas tudi z vrsto novosti na portalu FinD-INFO.

Želimo vam lepe pomladne dni!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/17, 6. maj 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Preberite si komentar ustavne odločbe št. U-I-188/07, z dne 2.4.2009, o dilemah pri obračunu zamudnih obresti - Vsota zapadlih in neplačanih zamudnih obresti teče dokler traja zamuda.

 
Davčne novosti

Vsem zavezancem za DDV, ki poslujejo s Skupnostjo je namenjen članek Prišel je čas za oddajo rekapitulacijskega poročila.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Odbitek DDV od nabav blaga in storitev za potrebe osebnega vozila, ki se homologira kot tovorno vozilo
Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• 25. aprila je začel veljati spremenjen Pravilnik o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, po katerem Uprava za javne prihodke (UJP) odslej ne bremeni občine za dolg do višine 5 evrov.
• Prav tako je 25. aprila začel veljati spremenjen Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, s katerim se uporablja nov spremenjen Osnovni seznam podračunov JFP skupine A.
• 1. maja je začel veljati Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS), ki določa jamstva RS bankam pri dodeljevanju kreditov gospodarskim subjektom, če ne gre za podjetje v težavah ali za odkup dela podjetja ter ob izpolnjevanju drugih zakonskih pogojev.
• 1. maja je začel veljati, vendar pa se uporablja šele od 1. januarja 2010 dalje, spremenjen Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), s katerim je skrajšan rok vračila plačanega DDV na 21 dni, za zamudo pri vračilu tega zneska pa bo moral davčni organ plačati davčnemu zavezancu zamudne obresti.
• Prav tako se od 1. maja uporablja Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju, ki določa postopek oddaje podatkov o obračunanih plačah in analizi obračunanih plač, kar morajo proračunski uporabniki posredovati Agenciji za javno pravne evidence in storitve do 18. v mesecu za pretekli mesec.
• Odslej bo moral pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri oceni načrta finančnega prestrukturiranja podjetja upoštevati Pojasnilo 7 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP, ki predpisuje tudi zgled pritrdilnega ali odklonilnega mnenja ocenjevalca vrednosti.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pravne osebe morajo do 15. maja posredovati Statističnem uradu RS obrazec INV-1 – več v članku Tudi letos je potrebno poročati o investicijah v osnovna sredstva.

 
Aktualni koristni podatki

Do 10. maja morajo davčni zavezanci DURS preko sistema eDavki predložiti RP-O.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2009 znaša 432,62 evra na 1.000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec april, potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec februar znaša 1381,87 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1418,85 evra
• minimalna plača znaša 589,19 evra
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

Dober poslovni načrt je osnova za pridobitev investicijskih sredstev – več o tem na seminarju: Investicije – kako prepričati sofinancirje

 
Aktualno

Na portalu FinD-INFO si odslej lahko izračunate tudi Otroški dodatek.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana