Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratna številka tednika FinD-INFO je namenjena reševanju dilem pri obračunu potnega naloga ter posredovanju letnih podatkov ZPIZ in Banki Slovenije po novem.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/15, 15. april 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija

  
Finančno-računovodske novosti

Do 30. aprila morajo izplačevalci posredovati podatke za pokojninsko zavarovanje, zato si preberite članek Odslej le elektronska oddaja podatkov za M-4.

 
Davčne novosti

Stalnica davčno-računovodske stroke je izdelava obračuna in Davčna obravnava povračil stroškov na osnovi potnega naloga.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Obračun DDV na računu za električno energijo
Zavarovanje za posebne primere PIZ – dopolnilna dejavnost na kmetiji

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

V veljavi je Pravilnik o podrobnejši vsebini obrazca za prijavo terjatev upnikov v postopku prisilne likvidacije zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima podružnico ustanovljeno v drugi državi članici. Obrazec za prijavo terjatev se nahaja v prilogi pravilnika.

Spremenjen in dopolnjen pa je bil Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku, v katerem so bili spremenjeni tudi vzorci ovojnic v prilogah.

Z 11. aprilom se je začel uporabljati spremenjen Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe, načinu in rokih objave podatka o celotnih stroških poslovanja ter metodologiji za izračun stopnje obrata naložb vzajemnega sklada, katerega glavna sprememba se nanaša na spremembo tolarjev v evre.

S spremembami Sklepa o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe mora biti v prospektu opredeljen tudi tip vlagateljev ter izločen vpliv davkov pri izračunih. Prilogi prospekta sta odslej letno in polletno poročilo. Navedene spremembe se uporabljajo že pri izdelavi prospekta vzajemnih skladov v letu 2009.

S spremembami Sklepa o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu, se določa obveznost sklepanja pogodbe s skrbnikom upravljanja premoženja družbe za upravljanje in oblikovanje pravil za prenosljive investicijske kupone in delovanje krovnih skladov.

Od 11. aprila veljajo tudi spremembe Pravilnika o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev, z novo prilogo ZRSZ TUJ 2.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pri statusnem preoblikovanju nova družba prevzame vsa upravičenja in obveznosti, na novo pa je potrebno tudi določiti akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb – več o tem v članku Davčni vidik statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika.

 
Izbor iz prakse

Višje sodišče v Mariboru je s sodbo I Cp 1228/2008 odločilo v primeru izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj zaradi neodplačnega razpolaganja stranke. Na podlagi 256. člena OZ se šteje, da dolžnik ve, s kakšnim razpolaganjem škoduje upnikom in se za njihovo izpodbijanje ne zahteva, da je bilo tretjemu to znano ali, da bi mu moralo biti znano. To pomeni, da za izpodbijanje zadostuje zgolj neodplačnost razpolaganja in dokaz nasprotnega niti ni mogoč.

 
Aktualni koristni podatki

V skladu z Navodilom za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino morajo zavezanci za poročanje Banki Slovenije do 20. aprila posredovati Letno poročilo naložb rezidentov v tujini SN11, SN44 in Letno poročilo o naložbah nerezidentov SN22, SN55.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile marca 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 1,0%.

 
Napovednik dogodkov

Če imate težave ali vprašanja pri obračunu DDV obiščite eno izmed številnih šol ali posvetovanj o DDV.

 
 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana