Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratno številko tednika FinD-INFO smo namenili izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov, pripravah na davčni obračun in zakonodajnim spremembam.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/9, 4. marec 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

Akcija 2

  
Finančno-računovodske novosti

Skupina podjetij mora predstaviti svoje poslovanje tudi s konsolidiranim letnim poročilom, preberite si še Kako konsolidirati (uskupinjevati) računovodske izkaze.

 
Davčne novosti

Naj vas opozorimo na aktualni članek Obdavčitev prikritega izplačila dobička.
Izmed zadnjih pojasnil DURS pa smo za vas izbrali naslednje pojasnilo:
Predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2007 – za podjetje v likvidaciji

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete tudi čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• V spremenjenem Pravilniku o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki velja od 28. februarja, uporablja pa se že pri davčnem obračunu za leto 2008, je obrazec davčnega obračuna akontacije dohodnine dohodka iz dejavnosti (DOHDEJ št.18) obširnejši in sicer za 8 postavk, prav tako pa sta obrazcu dodani tudi dve novi prilogi.
• Nova uredba o sejninah in povračilih stroškov določa način izračuna višine sejnine, stroške, do povračila katerih je upravičen član sveta javne agencije, nadzornega sveta javnega sklada, sveta javnega zavoda ali upravnega odbora javnega gospodarskega zavoda ter postopek za izplačilo sejnine in povračila stroškov. Z uredbo je določen način izračuna sejnine, ki je sestavljena iz stalnega in spremenjljivega dela: stalni del znaša od 50 do 150 evrov, spremenljivi del pa se izračuna glede na bilančno vsoto osebe javnega sektorja in število zaposlenih.
• S 1. marcem so se povečale trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol, tako da zdaj znašajo 9 evrov za pivo (1 vol. % alkohola na 1 hl), 82 evrov za 1 hl vmesnih pijač in 911 evrov za etilni alkohol (100 vol. % alkohola na 1 hl).
• Spremembe Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive se nanašajo na napredovanje na zahtevnejše delovno mesto, pospešeno napredovanje ter določitev datuma preverjanja pogojev, do katerega morajo uradniki izpolnjevati pogoje za napredovanje.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Preden začnete s pripravami na davčni obračun, si preberite članek Nove investicijske olajšave pravnih oseb veljajo že za leto 2008.

 
Pomembno iz rokovnika

Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:

• 20 delovnih dni
• 1 praznični dan
• 28 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec december 2008 znaša 1457,66 evra, povprečna bruto plača za zadnje tromesečje pa 1477,41 evra
• minimalna plača znaša 589,19 evra
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Pomembno iz rokovnika

Če imate dileme pri konsolidiranju računovodskih izkazov, se udeležite seminarja Postopki konsolidiranja na praktičnem primeru ene večjih poslovnih skupin, ki bo 11. marca 2009.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana