Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Preizkusi FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki tednika FinD-INFO vas seznanjamo z novostmi pri poročanju Banki Slovenije, spremembah navodil o predložitvi letnih poročil in drugih spremembah predpisov ter aktualni davčni praksi.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka I/5, 4. februar 2009

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• EURO IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški
• Uradni list EU

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv


Akcija 2

  
Finančno-računovodske novosti

Zavezanci za poročanje Banki Slovenije bodo februarja že morali poročati po novem - vse o tem si preberite v članku Poročanje Banki Slovenije po 1.1.2009

 
Finančno-računovodske novosti

Izmed zadnjih pojasnil DURS smo za vas izbrali naslednji pojasnili:
Seznam veljavnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja in premoženja na dan 1.1.2009
Dobiček iz kapitala od prodaje nepremičnine, ki leži v Sloveniji

 
Finančno-računovodske novosti

Na portalu FinD-INFO najdete tudi že čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Spremenjen Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike skladno s Smernicami Evropske centralne banke prinaša veliko novosti na področje izvajanja denarne politike. Tako so spremenjeni in razširjeni primeri, na podlagi katerih lahko Banka Slovenije izvede katerega od ukrepov zoper nasprotno stranko, kot je npr. izključitev iz uporabe instrumentov denarne politike ali zahteva za plačilo zamudnih obresti ter druge škode itd. Razširjena je tudi opredelitev valute plačil, ki je sicer evro, pri valutnih zamenjavah in morebitnem posredovanju denarnih tokov pa so dovoljena tudi plačila v tujih valutah. Spremembe se nanašajo tudi na t.i. hitre avkcije, v okviru katerih izvaja Banka Slovenije posle z nasprotnimi strankami, ki so izbrane za izvajanje operacij finega upravljanja, denarno politiko Eurosistema, opredelitev vrst finančnega premoženja, ter bančna posojila.

• Vlada je z novo Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela, znižala število kvot z 32.000 na 24.000. Delovna dovoljenja se dodelijo tujcem, ki se želijo v Sloveniji zaposliti ali pa so bili sem napoteni na delo, usposabljanje in izobraževanje oziroma sezonskim delavcem. 100 delovni dovoljenj bo na voljo tudi za opravljanje individualnih storitev.

• S spremembami Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov se razširja nabor oznak vrst statusnih sprememb in spremembami predložitve letnih poročil, ki bodo odslej lahko posredovana le preko spletne aplikacije AJPES.

• S spremembo Navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, bodo te odslej lahko predložile letne podatke le preko spletne aplikacije AJPES, izjavo in pojasnila k izkazom pa le elektronsko v PDF datoteki.

• S spremembo Navodila o predložitvi letnih poročil društev, bodo ta odslej lahko predložila letno poročilo preko spletne aplikacije AJPES ali na papirju.

 
Finančno-računovodske novosti

Pravne osebe javnega prava bodo morale do konca februarja že izdelati in predložiti letno poročilo in pri tem upoštevati Osnove izdelave letnega poročila pravnih oseb javnega prava.

 
Finančno-računovodske novosti

Predstavljamo vam zanimivo sodbo EU: (Ne)priznavanja olajšave za prekomejne donacije

 
Finančno-računovodske novosti

Pri obračunu plač za mesec januar, s podatki o novih davčnih olajšavah in novo dohodninsko lestvico, potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• Povprečna bruto plača za mesec november je 1.550,29 evra in povprečna bruto plača za tromesečje pa 1458,23 evra
• minimalna plača je 589,19 evra
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Finančno-računovodske novosti

Prihaja čas oddaje davčnega obračuna in letnega poročila, zato naj opozorimo na seminar Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2008 v povezavi s slovenskimi računovodskimi standardi.

 

©Vse pravice pridržane IUS Software d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana