FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 228)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep U-I-121/19 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15), 4. tč. 3. odst. 14. čl. in 4. odst. 15. čl. Sklep Vlade o pripravi državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor št. 35000-17/2017/4 z dne 16. 11. 2017 26.6.2019 20.3.2019
Sklep U-I-35/19 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 1. al. 3. tč. 1. odst. 150. čl. ter Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.) (GZ), 8. čl. in 1. odst. 125. čl. 21.3.2019 13.2.2019
Odločba U-I-393/18 Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug 25.4.2019 30.5.2018
Odločba P-3/18 Spor o pristojnosti 24.10.2018 14.5.2018
Odločba P-1/18 Spor o pristojnosti 24.10.2018 21.3.2018
Sklep U-I-11/18 Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17) 17.6.2019 16.1.2018
Sklep Up-996/17, U-I-178/17 Ustavna pritožba Franca Potokarja zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 203/2017 z dne 30. 8. 2017 Ustavna pritožba Marte Potokar zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 208/2017 z dne 30. 8. 2017 Ustavna pritožba Franca in Marte Potokar zoper Mnenje Vlade Republike Slovenije o pobudi Franca Potokarja za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o stavbnih zemljiščih Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 12/01) 7.2.2019 7.11.2017
Sklep U-I-41/17, Up-252/17 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 66/2014 z dne 11. 1. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1538/2013 z dne 9. 1. 2014 v zvezi z odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 3510-40/2012-MIZKS/8 z dne 22. 8. 2013 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 16., 28., 31. in 237. čl. 12.12.2018 20.3.2017
Odločba U-I-6/17 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt) 20.6.2019 12.1.2017
Odločba U-I-186/16 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) (ZUPUDPP), 2. al. 1. odst. 54. čl. 22.3.2018 19.10.2016
Sklep U-I-177/16 Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14 in 24/15) (ZG), 49. čl. Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10 in 35/12), 3. čl. in 1. odst. 6. čl. 22.12.2016 10.10.2016
Odločba U-I-154/16 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/15 in 59/17), kolikor kategorizira javno pot Migojnice-Reber (št. odseka 990911) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 925/12, k. o. Zabukovica, čl. 7 8.11.2018 31.8.2016
Sklep U-I-108/16, Up-504/16 Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 291/2015 z dne 23. 3. 2016, Sodba Upravnega sodišča št. I U 1719/2014 z dne 28. 5. 2015 v zvezi z odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor št. 0612-635/2011-48-06421133 z dne 29. 8. 2014 in s sklepom o dovolitvi izvršbe Inšpektorata Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor, Območne enote Celje-Novo mesto, št. P06122-3259/2007-61 z dne 14. 4. 2014 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP) 4. odst. 28. čl. in 1. odst. 31. čl. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1) 144 čl. 15.3.2018 15.6.2016
Sklep U-I-107/16 Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja (Uradni list RS, št. 120/05) 1.3.2018 15.6.2016
Sklep U-I-73/16, Up-356/16 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popr.) (ZUreP-1), od 92. do 114. čl. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Beričevo-Trbovlje (Uradni list RS, št. 98/08) Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 270/2014 z dne 11. 2. 2016 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1370/2013 z dne 20. 5. 2014 12.12.2017 26.4.2016
Odločba U-I-43/16 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig (Uradni list RS, št. 104/13), 5. čl. 1.2.2018 25.2.2016
Sklep U-I-9/16, Up-38/16 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 6/2015 z dne 4. 11. 2015 in zoper sodbo Upravnega sodišča, oddelka v Novi Gorici, št. III U 120/2013 z dne 12. 12. 2014 v zvezi z odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor št. 35113-36/2012/5-00641109 z dne 8. 3. 2013 in odločbo Upravne enote Nova Gorica št. 351-661/2011/23 z dne 21. 12. 2012 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 1. in 5. odst. 157. čl. 13.10.2017 11.1.2016
Sklep U-I-202/15 Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) (ZSZ/97), 1. al. 56. čl. Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 - popr. in 33/89) (ZSZ/84), od 58 do 63 čl. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 5/97, 12/01, 31/01, 44/01, 116/03 in 105/12) 26.1.2016 14.12.2015
Odločba U-I-163/15 Tehnični popravek Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 22/10), 1., 6., 7., 8., 11. al., 13. al., kolikor se nanaša na EUP BU3-V, in 14. al. 1. odst. ter 4. in 6. odst. Odlok o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09, 22/10 - popr., 85/11, 10/12 - popr., 54/12, 41/13, 65/13, 16/14 in 84/15), 249, 250, 1. al. 1. odst. 276. čl. Obvezna razlaga 1. al. 1. odst. 276. čl. Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 54/12) Obvezna razlaga 249. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 85/11) Obvezna razlaga 250. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 85/11) Tehnični popravek - 2 Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 10/12) 5.4.2018 27.10.2015
Odločba U-I-161/15 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99), 5. čl. 30.11.2017 23.10.2015
Odločba U-I-51/15 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12, 112/13 - popr., 10/14, 35/14, 72/14, 72/14 - popr., 2/15 - popr., 25/15 in 26/15 - popr.), 108. čl. 27.10.2016 10.4.2015
Odločba U-I-198/14 Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 32/14), 7. čl. 23.3.2016 15.9.2014
Odločba U-I-182/14, U-I-183/14 Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 5/08 in 9/13), 5. čl. 23.3.2016 19.8.2014
Odločba U-I-164/14 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) (ZUPUDPP) in Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) (ZV-1) Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14) 16.11.2017 16.7.2014
Odločba U-I-107/14 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 53/13), 5. čl. 7.4.2016 13.5.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2019(2) 2018(4) 2017(3) 2016(8)
2015(4) 2014(7) 2013(11) 2012(33)
2011(19) 2010(24) 2009(16) 2008(22)
2007(14) 2006(20) 2005(29) 2004(12)

Leto rešitve

2019(6) 2018(9) 2017(5) 2016(8)
2015(7) 2014(11) 2013(30) 2012(9)
2011(34) 2010(10) 2009(20) 2008(30)
2007(22) 2006(27)

Letnik pisne zbirke

2009(5) 2008(9) 2007(10) 2006(8)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

P(4) U-I(207) Up(41)

Vrsta akta

občinski predpis(108) zakon(73) podzakonski akt(25) posamični akt(18) drugi akti(4)

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(206) Ustavne pritožbe(18) Spori o pristojnosti (4)

Vrsta rešitve

zavrženje(70) razveljavitev(42) zavrnitev(31) razveljavitev ali odprava(29) ugotovitev - je v neskladju z Ustavo/zak...(24) Več...

Področje

< VsiUpravno pravo - varstvo okolja in urejan...(228)