FinD - Kazalo USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > USTA > ugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zakonom
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 17
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 407)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Odločba U-I-393/18 Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug 25.4.2019 30.5.2018
Odločba U-I-152/17 (DRONI) Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 - popr. in 10/17) (ZNPPol), 3. al. 2. odst. 114.a čl. 4.7.2019 22.9.2017
Odločba U-I-80/17 Zakon o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (ZOdvT), 1. odst. 12. čl. 5.12.2018 16.5.2017
Odločba U-I-56/17, Up-335/17 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16) (ZFPPIPP-G), 3. odst. 34. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 57/2017 z dne 14. 2. 2017 4.4.2019 14.4.2017
Odločba U-I-6/17 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt) 20.6.2019 12.1.2017
Odločba U-I-181/16 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13) (ZZVZZ), 2. st. 1. odst. 86. čl. in 87. čl. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) (ZPIZ-2), 191. čl. 15.11.2018 14.10.2016
Odločba U-I-78/16, Up-384/16 Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 - popr. in 17/15) (ZSS), 1. odst. 44. čl. in 45. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 365/2014 z dne 24. 2. 2016 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča v Ljubljani št. I U 444/2013 z dne 4. 6. 2014 5.6.2019 4.5.2016
Odločba U-I-52/16 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14 in 102/15) (ZDIJZ), 5. odst. 1.a čl. in 1. odst. v zvezi s 3. in 4. odst. 6.a čl. 12.1.2017 16.3.2016
Odločba U-I-50/16 Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 - uradno prečiščeno besedilo in 108/12) (ZIS), 2. odst. 91. čl. 6.6.2018 10.3.2016
Odločba U-I-21/16 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 371. čl., 390. čl. 5.12.2018 26.1.2016
Sklep U-I-206/15 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 432. čl., 433. čl. in 434. čl. 12.1.2017 21.12.2015
Odločba U-II-2/15 Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvi Zakona o obrambi (EPA 822-VII) z dne 4. 11. 2015 (Uradni list RS, št. 83/15) 3.12.2015 12.11.2015
Odločba U-I-177/15 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 4. tč. 3. odst. 132. čl. 5.5.2016 11.11.2015
Odločba U-I-150/15 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) (ZFO-1), 2. odst. 11. čl. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) (ZIPRS1617), 55. čl. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) (ZLS), 7. odst. 86.a čl. Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09) Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) (ZIPRS1415), 46. in 46.a čl. Dogovor o višini povprečnine za leto 2015, 3. tč. 10.11.2016 8.10.2015
Odločba U-I-132/15 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 - uradno prečiščeno besedilo) (KZ), 1. odst. 243. čl. 15.3.2018 11.9.2015
Odločba U-I-122/15, U-I-199/15 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15) (ZUJF), 222. čl. 17.3.2016 26.8.2015
Odločba U-I-110/15, Up-568/15 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13) (ZSVarPre), 53.čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 95/2015 z dne 25. 5. 2015 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 569/2014 z dne 22. 1. 2015 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 2330/2013 z dne 10. 9. 2014 1.3.2018 3.8.2015
Odločba U-I-100/15 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17 in 40/17) (ZPIZ-2), 4. odst. 27. čl., 1. in 2. odst. 38. čl. ter 1. in 2. odst. 391. čl. 14.9.2017 14.7.2015
Odločba U-I-85/15 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) (ZPP), 2. st. 1. odst. 185. čl. 3.3.2016 12.6.2015
Odločba U-I-84/15 Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 33/11, 63/13 in 17/15) (ZS-L), 1. odst. 85. čl. 18.5.2017 11.6.2015
Odločba U-I-74/15 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15) (ZUJF), 162. čl. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) (ZIPRS1415), 1. odst. 68. čl. 17.3.2016 21.5.2015
Odločba U-I-32/15 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ), 1. odst. 7. čl., 42.čl., 43. čl., 44. čl. in 2. odst. 91. čl. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) (ZDVEDZ), 4. čl. Ustava (URS), 5. odst. 80. čl. 8.11.2018 27.2.2015
Odločba U-I-244/14 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) (ZFO-1), 1. in 2. odst. 30. čl. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) (ZLS), 4. odst. 15.b čl. in 4. odst. 51.b čl. 10.9.2015 11.12.2014
Odločba U-I-220/14, U-I-161/14, U-I-21/15, U-I-30/15, U-I-59/15 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 100/13) (ZFPPIPP-F) Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo in 10/15 - popr.---) (ZFPPIPP), 4. tč. 3. odst. 132. čl. Ustavna pritožba družbe Viba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 789/2014 z dne 8. 5. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 384/2013 z dne 3. 2. 2014 Ustavna pritožba družbe Altana - Pst zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 368/2014 z dne 13. 11. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 275/2011 z dne 22. 8. 2014 12.11.2015 12.11.2014
Odločba U-I-164/14 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) (ZUPUDPP) in Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) (ZV-1) Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14) 16.11.2017 16.7.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 17 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2018(1) 2017(4) 2016(5) 2015(12)
2014(4) 2013(7) 2012(4) 2011(14)
2010(18) 2009(10) 2008(12) 2007(16)
2006(13) 2005(8) 2004(7) 2003(9)
2002(15) 2001(7) 2000(17) 1999(22)
Več...

Leto rešitve

2019(5) 2018(7) 2017(5) 2016(9)
2015(6) 2014(1) 2013(13) 2012(10)
2011(16) 2010(16) 2009(15) 2008(10)
2007(13) 2006(4) 2005(9) 2004(16)
2003(15) 2002(20) 2001(14) 2000(20)
Več...

Letnik pisne zbirke

2010(6) 2009(15) 2008(10) 2007(13)
2006(4) 2005(9) 2004(16) 2003(15)
2002(20) 2001(14) 2000(20) 1999(34)
1998(32) 1997(27) 1996(19) 1995(26)
1994(26) 1993(13) 1992(2)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

U-I(403) U-II(4) Up(19)

Vrsta akta

zakon(319) občinski predpis(38) podzakonski akt(36) drugi akti(9) posamični akt(4) Več...

Vrsta zadeve

Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(400) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(4) Ustavne pritožbe(3)

Vrsta rešitve

< Vsiugotovitev - ni v neskladju z Ustavo/zak...(407)

Področje

Ostalo(130) Gospodarstvo - promet(62) Davki - takse - prispevki - krajevni sam...(31) Upravno pravo - drugo upravno pravo(23) Socialna varnost(21) Več...