FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > T
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 92)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sodba I Cpg 267/2018 prevozna pogodba - kraja blaga - regresni zahtevek zavarovalnice (subrogacija) - odgovornost prevoznika - odgovornost prevoznika v mednarodnem cestnem prevozu - objektivna odgovornost - skrbnost prevoznika - skrbnost dobrega strokovnjaka - oprostitev odgovornosti prevoznika Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 16.5.2019
VSL Sodba I Cpg 523/2017 poslovna odškodninska odgovornost - tranzitni carinski postopek - izguba tovora - predvidljivost škode - ravnanje v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika - odgovornost špediterja - odgovornost za izbiro - soprispevek oškodovanca - solidarna odgovornost - snemanje naroka - pripombe na zapisnik o glavni obravnavi - pravočasnost Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 27.2.2019
VSC Sodba Cp 487/2018 negativna služnost - služnostna pogodba - bazna postaja za mobilno telefonijo - pogodba o služnosti sklenjena za določen čas - neveljavna pogodba - razpolaganje v nasprotju s prisilnimi predpisi Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - TELEKOMUNIKACIJE 27.2.2019
VSL Sodba II Cpg 846/2018 prevozna pogodba - odgovornost za blago, poškodovano med prevozom - spor majhne vrednosti Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 10.12.2018
VSL Sodba I Cpg 433/2018 prevozna pogodba - pogodba o prevozu stvari - odgovornost za škodo - omejitev višine odškodnine - huda malomarnost - več prevoznikov - skrbnost prevoznika - obveznosti pošiljatelja - dolžnost obvestitve Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 23.10.2018
VSC Sodba Cpg 47/2018 prevozna pogodba - špedicijska pogodba - nagrada in stroški - stojnina Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 5.9.2018
VSL Sodba I Cpg 395/2017 mednarodni prevoz blaga - zaporedni prevoz - izguba blaga - odškodninska odgovornost prevoznikov - solidarna odgovornost prevoznika blaga - ugotovitvena tožba - pravni interes - dokazna ocena - dokazni predlog nasprotne stranke - prepozen dokazni predlog - pomanjkljive trditve - izključitev odgovornosti - Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR) Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 11.7.2018
VSL Sodba I Cpg 1377/2016 obstoj pogodbenega razmerja - veljavnost pogodbe - zmota o osebi - bistvena in opravičljiva zmota - izpodbijanje pogodbe zaradi bistvene zmote - dokazna ocena - mednarodni tovorni list (cmr) Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 21.2.2018
VSL Sodba I Cp 1669/2017 prevozna pogodba - pogodba o prevozu tovora - mednarodni tovorni list (cmr) - naročniki - prevoznik - pogodbena odškodninska odgovornost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 6.12.2017
VSL Sodba I Cpg 879/2016 prevoz blaga v cestnem prometu - mednarodni prevoz blaga - prevozna pogodba - konvencija cmr - odškodninska odgovornost prevoznika - zastaranje - zadržanje zastaranja - huda malomarnost - trditveno in dokazno breme Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 28.9.2017
VSL Sklep III Cpg 448/2017 prisilna poravnava - prijava in preizkus terjatev - odločanje upnikov o sprejetju prisilne poravnave - izračun deleža glasovalnih pravic upnika pri glasovanju o sprejetju prisilne poravnave - odvzem glasovalnih pravic - pravna praznina - uporaba analogije - zloraba pravic - načelo enakega obravnavanja upnikov - načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov - povezane družbe - odvisna in obvladujoča družba - načelo vestnosti in poštenja - načelo pravne države - prehod upnikovih pravic na poroka (subrogacija) - razmerje med porokom in dolžnikom - načelo prepovedi zlorabe pravic - pogojne terjatve - navadne terjatve - povezane osebe - priznana terjatev - dejanski koncern Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - PRAVO DRUŽB - STEČAJNO PRAVO - TEORIJA PRAVA - USTAVNO PRAVO 10.7.2017
VSL Sodba I Cp 171/2017 spori majhne vrednosti - objektivna odškodninska odgovornost - odgovornost letalskega prevoznika - odškodninska odgovornost letalskega prevoznika - letalski prevoz - letalski prevoznik - mednarodni letalski prevoz - prevoz potnikov v zračnem prometu - nacionalno in evropsko pravo - dogovor o izbiri prava - pavšalna odškodnina - zastaranje terjatve - zastaranje tožbenega zahtevka - zastaralni rok - zastaranje odškodninske terjatve - rok za zastaranje odškodninske terjatve - zastaranje terjatev iz prevozne pogodbe - pogodba o prevozu potnikov - pogodba o letalskem prevozu - kršitev pogodbe - škoda zaradi nepravilne izpolnitve - zamuda z izpolnitvijo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 31.5.2017
VSK Sodba Cpg 47/2017 stečajni postopek - izločitvena pravica na nepremičnini - priposestovanje lastninske pravice - pogoji za priposestvovanje lastninske pravice na nepremičnini - dobroverni in zakoniti posestnik - tujci - tuja pravna oseba - pravnoposlovna pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu pred začetkom stečajnega postopka Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO - STVARNO PRAVO - TUJCI 5.5.2017
VSL sodba II Cp 2916/2016 lastninska pravica na kabelski infrastrukturi - javno komunikacijsko omrežje - lex specialis - stvarna služnost - stvarna služnost v javno korist - optični kabel - postavitev elektronske komunikacije Civilni oddelek STVARNO PRAVO - TELEKOMUNIKACIJE - POGODBENO PRAVO 5.4.2017
VSL sodba II Cpg 1290/2016 prevozna pogodba v cestnem prometu - zaslišanje zakonitega zastopnika pravne osebe - predlog za preložitev naroka - izostanek z naroka - nepredložitev zdravniškega opravičila - nedovoljene pritožbene novote Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 10.3.2017
VSM sklep I Cpg 314/2016 obročno plačilo sodne takse - odlog plačila sodne takse - pravna oseba - plačilo takse kot procesna predpostavka za meritorno obravnavanje Gospodarski oddelek TAKSE 12.10.2016
VSL sodba II Cpg 772/2016 spor majhne vrednosti - prevozna pogodba - mednarodni prevoz blaga - ugovor manka blaga - začetek teka roka za obvestilo o manku blaga - nedovoljeni pritožbeni razlogi Gospodarski oddelek POGODBENO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.6.2016
VSL sodba II Cpg 367/2016 prevozna pogodba - prejemnik pošiljke - pošiljatelj - zavezanec za plačilo - prevzem pošiljke - listina v tujem jeziku - prevodi listin - pomen posameznih izrazov - stranka pomen izrazov pojasni sama Gospodarski oddelek POGODBENO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.6.2016
VSL sodba II Cpg 52/2016 prevozna pogodba - tovorni list - plačilo za prevoz in stroški v zvezi s prevozom - kdo plača prevoz - pošiljatelj - naročnik prevoza - prejemnik - protispisnost - odločilno dejstvo - kontradiktornost - zaslišanje stranke - izvedba naroka - spor majhne vrednosti Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 30.5.2016
VSL sodba in sklep V Cpg 1012/2015 odškodninski zahtevek - protipravnost - prevladujoči položaj - zloraba prevladujočega položaja - prepoved zlorabe prevladujočega položaja - škoda zaradi zlorabe prevladujočega položaja - relevanten trg - trg elektronskih komunikacij - cenovne škarje - neenako obravnavanje - sklepčnost - trditve o obstoju škode - pravno priznana škoda - navadna škoda - izgubljeni dobiček - sprememba vrednosti podjetja - izračun škode - metoda izračuna škode - izbira metode - informativni dokaz - prekoračitev tožbenega zahtevka - odtujitev predmeta spora - relevančna teorija - obvestitev dolžnika - sprememba tožbe - dopustitev spremembe tožbe - vezanost na pravnomočno odločbo - prejudicialen učinek odločb - prejudicialni učinek odločb regulatornih organov - dokazna ocena - javna listina - zavrnitev dokaznih predlogov - zaslišanje izvedenca - pripombe strank - dopolnitev izvedenskega mnenja - načelo neposrednosti - načelo kontradiktornosti - trditvena podlaga - sklep procesnega vodstva - imenovanje izvedenca - poziv na plačilo predujma - posebna pritožba - pravni interes - zavrženje pritožbe - stroški pravdnega postopka - dodelitev drugemu sodniku - odmera nagrade izvedencu iz tujine Gospodarski oddelek PRAVO OMEJEVANJA KONKURENCE - VARSTVO KONKURENCE - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - TELEKOMUNIKACIJE - PRAVO EVROPSKE SKUPNOSTI 13.5.2016
VSL sklep II Cp 736/2016 vračilo vlaganj - javno telekomunikacijsko omrežje - vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje - neprerekana dejstva - priznana dejstva - zavrnitev dokaznega predloga z izvedencem - postopek pri državnem pravobranilcu - prekluzija - nedovoljene pritožbene novote - kabelsko omrežje - prehod v osnovna sredstva - prevzem kabelskega omrežja - vključitev v telekomunikacijsko omrežje - prevzem infrastrukture Civilni oddelek TELEKOMUNIKACIJE - CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 4.5.2016
VSL sodba I Cpg 1504/2015 narok za glavno obravnavo - prvi narok - dokazni sklep - prekluzija - prevozna pogodba - CMR - poškodbe blaga - pobotni ugovor - ugovor pobotanja - pravnomočna odločitev o pobotnem ugovoru - pravdni stroški - stroški fotokopij Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 17.2.2016
VSL sodba II Cpg 1755/2014 spor majhne vrednosti - prevozna pogodba - plačilo za prevoz in stroške v zvezi s prevozom - plačilo pošiljatelja - neprevedena listina v tujem jeziku - pravočasno uveljavljanje kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem prve stopnje Gospodarski oddelek TRANSPORTNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.12.2015
VSL sodba II Cp 2908/2015 odgovornost prevoznika za prevoz potnikov - obseg odgovornosti za osebne škode - objektivna odgovornost prevoznika za osebne škode - oprostitev odgovornosti - dejanje oškodovanca - soprispevek oškodovanca - izstop iz avtobusa Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 16.12.2015
VSL sodba I Cpg 1331/2015 mednarodni cestni prevoz blaga - prevozna pogodba - prevoznina - Konvencija CMR - zastaranje terjatev - podpis izpiska odprtih postavk - odpoved zastaranju - pripoznava dolga - pretrganje zastaranja - pravna narava roka - zastaralni rok - prenehanje pravice do vložitve tožbe - prekluzivni rok Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - TRANSPORTNO PRAVO 8.12.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠT UVZŽ
> TAKSE(5) > TELEKOMUNIKACIJE(16) > TEORIJA PRAVA(3) > TRANSPORTNO PRAVO(52) > TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV(7) > TUJCI(9)

Datum seje

2019(3) 2018(5) 2017(7) 2016(7)
2015(16) 2014(9) 2013(5) 2012(4)
2011(10) 2010(7) 2009(1) 2008(2)
2007(1) 2005(2) 2002(2) 2001(2)
2000(3) 1999(2) 1996(1) 1994(2)
1993(1)

Oddelki

Civilni oddelek(25) Gospodarski oddelek(61) Izvršilni oddelek(2) Kazenski oddelek(2) Oddelek za individualne in kolektivne de...(1) Oddelek za socialne spore(1)

Vpisniki

Cp(25) Cpg(60) Cst(1) Ip(2)
Kp(2) Pdp(1) Psp(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

prevozna pogodba(18) spor majhne vrednosti(8) CMR(5) zastaranje(5) poslovna odškodninska odgovornost(4) zaporedni prevoz(4) tujci(4) odgovornost prevoznika(4) mednarodni prevoz blaga(4) dokazna ocena(4) skrbnost dobrega strokovnjaka(3) tuj državljan(3) mednarodni cestni prevoz(3) cestni prevoz(3) zadržanje zastaranja(3) tovorni list(3) izgubljeni dobiček(3) mednarodni cestni prevoz blaga(2) poravnava(2) pravdni stroški(2) plačilo voznine(2) plačilo prevoza(2) mednarodni tovorni list (cmr)(2) pogodbena odškodninska odgovornost(2) obveznosti pošiljatelja(2) huda malomarnost(2) neupravičena pridobitev(2) pobotni ugovor(2) pravni interes(2) pošiljatelj(2) oprostilni razlogi po CMR(2) izvedba naroka(2) pogodba o prevozu tovora(2) odgovornost operaterja(2) nevarno blago(2) nedovoljene pritožbene novote(2) mednarodni prevoz blaga po cesti(2) dolžnost operaterja preprečiti zlorabe p...(2) odškodninska odgovornost prevoznikov(2) izločitev dokazov(2)