FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > neupravičena pridobitev
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 27
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 673)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sodba I Cp 817/2019 najemna pogodba - odstop od najemne pogodbe - neupravičena pridobitev - delno plačilo - vračunavanje izpolnitve - vračunavanje delne izpolnitve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 3.7.2019
VSL Sodba I Cpg 676/2018 neupravičena pridobitev - posojilna pogodba - ničnost pogodbenega določila - prosto urejanje obligacijskih razmerij - pacta sunt servanda - valutna klavzula - izvedeni finančni instrumenti - nasprotovanje prisilnim predpisom, moralnim in etičnim načelom - določljivost predmeta pogodbe - oderuška pogodba - subjektivni element oderuštva - objektivni element oderuštva - pomanjkljiva trditvena podlaga - nedopustne pritožbene novote Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 6.6.2019
VSL Sodba II Cp 2435/2018 odpoved najemne pogodbe - odpoved najemne pogodbe za neprofitno stanovanje - razlog za odpoved najemne pogodbe - drugo primerno stanovanje - izpraznitev in izročitev stanovanja - pasivna legitimacija - pasivna legitimacija najemnika - povračilo vlaganj v najeto nepremičnino - neupravičena pridobitev - prikrajšanje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 5.6.2019
VSL Sodba II Cp 1548/2018 neupravičena pridobitev - sklenitev pogodbe - molk naslovnika - umik ponudbe - fiduciarna pogodba - odstop terjatve v zavarovanje - pogojna terjatev - nepogojna terjatev - razvezni pogoj - prikrajšanje - obogatitev - pobot - pobotni ugovor - zavrženje pobotnega ugovora - zakonski pobot - priznanje terjatve v stečajnem postopku - pogojno priznanje terjatev - načelo koncentracije - prenos terjatve - imetnik terjatve - ločitvena pravica - osebni stečaji - izčlenitev Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STEČAJNO PRAVO - STVARNO PRAVO 29.5.2019
VSL Sodba II Cpg 14/2019 gospodarski spor majhne vrednosti - pogodba o odprtju in vodenju transakcijskega računa - mandatna pogodba - nalog za plačilo - neveljavnost - nepooblaščena oseba - pravne posledice začetka stečajnega postopka - prenehanje pooblastila za zastopanje - zmota - odsotnost pravne podlage - neupravičena pridobitev - zmotna uporaba materialnega prava Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 29.5.2019
VSL Sodba II Cp 149/2019 neupravičena pridobitev - obveznost vrnitve - obseg vrnitve - neutemeljeno plačilo - učinek potrjene prisilne poravnave - predpravdno pobotanje - materialnopravno pobotanje - poštenost pridobitelja - nepoštenost pridobitelja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 22.5.2019
VSL Sodba II Cp 95/2019 premoženjska razmerja med zunajzakonskima partnerjema - premoženjska razmerja med partnerjema po razpadu izvenzakonske skupnosti - skupno premoženje zunajzakonskih partnerjev - skupni dolgovi - dolg v zvezi s skupnim premoženjem - tek zakonskih zamudnih obresti - začetek teka zakonskih zamudnih obresti - neupravičena pridobitev - plačilo uporabnine - nemožnost uporabe solastne nepremičnine - prikrajšanje solastnika Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.5.2019
VSL Sodba I Cp 391/2019 najemna pogodba - najemno razmerje - odpoved najemne pogodbe - neprofitno najemno razmerje - prenehanje najemne pogodbe - veljavnost najemne pogodbe - profitna najemnina - neprofitna najemnina - dogovor o višini najemnine - bivši imetnik stanovanjske pravice - uporabnik stanovanja - neupravičena pridobitev - obseg vrnitve - pravna zmota - dobra vera - povrnitev vlaganj najemnika stanovanja - povrnitev lastnih vlaganj najemnika - pobot - zamudne obresti - uporabnina Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 10.4.2019
VSL Sodba I Cp 1150/2018 dejanska etažna lastnina - preoblikovanje solastnine v etažno lastnino - sporazum o razdelitvi solastnine in oblikovanju etažne lastnine - sklep procesnega vodstva - razveljavitev pogodbe - napake volje - prevara - opravičljivost zmote - poštena stranka - elaborat za vpis stavbe v kataster stavb - posamezni del stavbe - skupni del stavbe - solastniški delež - sprememba solastniškega deleža - ničnost sporazuma - neupravičena pridobitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 8.4.2019
VSL Sodba II Cpg 942/2018 gospodarski spor majhne vrednosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - neizvedba dokaza z zaslišanjem stranke - pravica do izjave - nedopustni pritožbeni razlogi - neupravičena pridobitev - obseg vrnitve - nemožnost izpolnitve, za katero ne odgovarja nobena stranka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 4.4.2019
VSL Sodba I Cpg 646/2017 financiranje iz evropskih sredstev - sofinanciranje - sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske politike - vračilo neupravičeno izplačanih sredstev - sredstva evropske kohezijske politike - neupravičena pridobitev - kdaj se ne more zahtevati vrnitev - finančni popravek - načelo primarnosti prava EU - razlaga pogodbe - restriktivna razlaga izjem - zmotna uporaba materialnega prava - dolžnikova zamuda - tek zakonskih zamudnih obresti Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 27.3.2019
VSL Sodba I Cp 2502/2018 posojilna pogodba - obstoj posojilnega razmerja - družbena pogodba - vplačilo poslovnega vložka - neupravičena pridobitev - dokazna ocena Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 27.3.2019
VSL Sodba in sklep I Cp 121/2019 solastnina - varstvo solastninske pravice - zamenjava ključavnice - izselitev iz stanovanjske hiše - nemožnost uporabe solastne nepremičnine - izročitev ključev - pravica do zasebnosti - pravica do nedotakljivosti stanovanja - neupravičena pridobitev - verzijski zahtevek - plačilo uporabnine - uporabnina za stanovanjsko hišo v solastnini - določitev višine uporabnine - povprečna tržna najemnina - privolitev v prikrajšanje - razdružitev solastnine - sklepčnost tožbe - poizvedovalni dokaz Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 13.3.2019
VSL Sodba II Cp 1938/2018 vlaganja v tujo nepremičnino - vlaganja v tujo nepremičnino v času veljavnosti ZTLR - gradnja na tujem - nova stvar - zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila - neupravičena pridobitev - povrnitev vlaganj Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.3.2019
VSL Sodba in sklep II Cp 1770/2018 skupno premoženje zakoncev - delež razvezanih zakoncev na skupnem premoženju - ugotavljanje deleža na skupnem premoženju - obseg skupnega premoženja - pridobitev lastninske pravice na podlagi pravnega posla - darila zakoncema - posebno premoženje zakoncev - neupravičena pridobitev - vlaganja v tujo nepremičnino - povrnitev vlaganj v nepremičnino - korist - nečista denarna terjatev - valorizacija - valorizacija terjatev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.3.2019
VSL Sodba in sklep II Cp 1629/2018 avtorsko nadomestilo - kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - avtorski honorar - kabelska retransmisija glasbenih del - tarifa za kabelsko retransmisijo avtorskih del - male avtorske pravice - neupravičena uporaba avtorskih del - veljavnost tarife - primeren honorar - določitev višine nadomestila - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - litispendenca - neupravičena pridobitev - zastaranje - ugovor zastaranja - deljiva terjatev - zakonske zamudne obresti - civilna kazen Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 13.3.2019
VSL Sodba in sklep II Cp 196/2019 avtorsko nadomestilo - kolektivno upravljanje avtorske pravice - kabelska retransmisija glasbenih del - tarifa za kabelsko retransmisijo avtorskih del - veljavnost tarife - neupravičena uporaba avtorskih del - neupravičena pridobitev - pravna praznina - ugovor zastaranja - litispendenca - deljiva terjatev - istovetnost denarnih zahtevkov - sklepčnost tožbe - zakonske zamudne obresti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 6.3.2019
VSC Sodba Cp 552/2018 neupravičena pridobitev - nesuspenzivni učinek - izpolnitev obveznosti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 28.2.2019
VSL Sodba I Cp 1999/2018 neupravičena pridobitev - uporaba tuje stvari v svojo korist - uporabnina - pogoji za upravičenost do uporabnine - skupno premoženje zakoncev - skupna lastnina - neupravičena uporaba - uporaba stanovanja v skupni lastnini - nasilje nad zakoncem - izselitev iz skupnega stanovanja zaradi nasilja - zahteva za dopustitev uporabe - zahteva za dopustitev souporabe nepremičnine - tržna najemnina - hipotetična najemnina - privolitev v prikrajšanje - nedovoljene pritožbene novote Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 27.2.2019
VSL Sodba I Cp 1786/2018 spor majhne vrednosti - nedovoljeni pritožbeni razlogi - zahtevek za izročitev stvari - kupoprodajna pogodba - skupni podjem - plačilo kupnine - obogatitveni zahtevek - odplačna odsvojitev - vrednost stvari - vrednost ob odsvojitvi - neupravičena pridobitev - obseg vrnitve - zakonske zamudne obresti - stroški postopka - odvetniška tarifa - nagrada za zastopanje na naroku - urnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODVETNIŠTVO 14.2.2019
VSL Sklep II Cp 2131/2018 spor o obsegu zapuščine - pravni interes za tožbo - napotitveni sklep zapuščinskega sodišča - ugotovitvena tožba - dajatvena tožba - denarna sredstva - vrnitev premoženja v zapuščinsko maso - vračanje daril v zapuščino - terjatev - neupravičena pridobitev - premik premoženja - nasprotje med izrekom in obrazložitvijo sodbe - materialno procesno vodstvo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 13.2.2019
VSL Sodba I Cpg 162/2018 najemna pogodba - najem poslovnih prostorov - oseba javnega sektorja kot najemnik - predmet najema - stvarna napaka - površina poslovnih prostorov - znižanje najemnine - ničnost pogodbenega določila - valorizacija denarnih obveznosti - stroški - davek na dodano vrednost (DDV) - neupravičena pridobitev - kogentni pravni predpis - konvalidacija - obračun obratovalnih stroškov - pogodbena volja strank - skupen namen pogodbenih strank - razlaga pogodb - načelo enake vrednosti vzajemnih dajatev - prepoved zlorabe pravice - načelo vestnosti in poštenja - zmotna uporaba materialnega prava Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 6.2.2019
VDSS Sodba Psp 412/2018 preplačilo pokojnine - neupravičena pridobitev - tuj nosilec zavarovanja - javna listina - obrazec Oddelek za socialne spore OBLIGACIJSKO PRAVO - POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 31.1.2019
VSL Sodba in sklep I Cp 1146/2018 stečajni postopek - začetek stečajnega postopka - izbris stečajnega dolžnika iz registra - končanje stečajnega postopka brez razdelitve upnikom - prekinitev pravdnega postopka - sposobnost biti stranka - pomanjkanje sposobnosti biti stranka postopka - neobstoj pravnega nasledstva - procesna predpostavka za obravnavanje pritožbe - nedovoljena pritožba - zavrženje nedovoljene pritožbe - vrnitev premičnin - vrnitveni zahtevek - pogoji za vrnitveni zahtevek - trditveno in dokazno breme - dejanska oblast - odtujitev blaga - prodaja blaga - neupravičena pridobitev - odškodnina - odškodninski zahtevek - solidarna odgovornost - pomanjkljiva obrazložitev - pomanjkljiva dokazna ocena - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih - dopolnitev izvedenskega mnenja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO - STVARNO PRAVO 23.1.2019
VSL Sodba I Cp 2333/2018 neupravičena pridobitev - verzija - neupravičena uporaba tuje stvari - dejanska razlastitev - prikrajšanje - obogatitev - obogatitveno načelo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 16.1.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 27 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFG HI J K L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

2019(25) 2018(56) 2017(60) 2016(53)
2015(86) 2014(78) 2013(35) 2012(34)
2011(24) 2010(41) 2009(35) 2008(8)
2007(9) 2006(18) 2005(19) 2004(9)
2003(8) 2002(13) 2001(10) 2000(22)
1999(6) 1998(2) 1997(1) 1996(1)
1995(3) 1994(9) 1993(8)

Oddelki

Civilni oddelek(441) Gospodarski oddelek(201) Oddelek za individualne in kolektivne de...(12) Oddelek za socialne spore(19)

Vpisniki

Cp(441) Cpg(200) Cst(1) Pdp(12)
Psp(19)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsineupravičena pridobitev(673)