IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Julij 2019
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Julij 2019
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.7.2019 do 31.7.2019

31.7.2019

Še je čas za prevzem vrednostnih papirjev z ukinjenih registrskih računov

Čeprav je minilo že več kot dve leti od ukinitve registrskih računov, pa novela Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B) omogoča, da imetniki vrednostnih papirjev, ki so bili preneseni na skupni namenski račun, le-te prevzamejo in evidentirajo na svojem trgovalnem računu.

> Več...

30.7.2019

Slovenski model napotitev: Po nesluteni rasti in kritikah v EU čas za premislek

Slovenija je v 10 letih zabeležila nekajkratno rast napotitev delavcev v EU. Prav zaradi tega skoka in obstoječe ureditve dajatev za delodajalce, ki napotujejo, je država v EU deležna ostrih kritik o "goljufijah in izkoriščanju". Bruselj je bil že zaprošen za preiskavo slovenskega modela, vlada pa priznava, da je potreben premislek o ukrepih.

> Več...

29.7.2019

Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Zaposlitev novega delavca se začne z objavo oglasa za prosto delovno mesto, razen če objava ni potrebna, izjeme od obvezne objave prostega delovnega mesta določa 26. člen ZDR-1.

> Več...

26.7.2019

IZ SODNE PRAKSE: Izvršba zoper javno podjetje

Zakonsko določbo, da se zoper objekte, naprave in druge stvari, ki so dolžniku nujno potrebne za opravljanje javne službe, ne sme uvesti izvršba, se ne sme razlagati preširoko, temveč mora sodišče tehtno presoditi, ali prodaja konkretnega predmet pomeni ogrožanje javne službe do te mere, da je brez njega ni mogoče opravljati.

> Več...

25.7.2019

Mobing: Kaj je mobing? Postopek ukrepanja, če so podani znaki mobinga, kako ga dokazati, predvidene sankcije

V nasprotju s splošno uveljavljenim prepričanjem se mobing ne izvaja le zoper posameznike z nižjo izobrazbo, zoper značajsko šibkejše, depriviligirane posameznike, ampak čedalje bolj tudi zoper nadpovprečno sposobne, vrhunsko izobražene, kreativne in v vseh pogledih izstopajoče posameznike.

> Več...

24.7.2019

Davčna obravnava premoženjskih pravic

S pojmom premoženjske pravice razumemo uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patenta, blagovne znamke, modela, tajne formule ali postopka. Izplačila za uporabo premoženjskih pravic so obdavčena z davčnim odtegljajem po ZDDPO-2 in z DDV po ZDDV-1.

> Več...

24.7.2019

S 1. julijem višji otroški dodatki in ostali socialni transferji

MDDSZ je 19. julija  v Uradnem listu RS št. 46/2019 objavil Sklep o višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2019, ki usklajuje otroške dodatke in ostale socialne transferje. Vsi objavljeni transferji so se zvišali za 2,4 odstotka. V ta namen je v proračunu zagotovljenih okoli šest milijonov evrov.

> Več...

23.7.2019

Pravica do izplačila regresa za letni dopust in čas njegovega dejanskega izplačila

Finančna uprava je z dopolnjenim pojasnilom Dohodek iz zaposlitve, Regres za letni dopust – Podrobnejši opis (1. izdaja, julij 2019) podala razlago o tem, ali gre lahko za regres za letni dopust tudi takrat, ko je izplačan po zakonskem roku. FURS tako pojasnjuje, da je treba razlikovati med pravico do izplačila regresa za letni dopust in časom njegovega dejanskega izplačila.

> Več...

23.7.2019

Na kaj morate biti pozorni ob zaprtju s.p. zaradi upokojitve

Zavezanec s.p., ki opravlja storitveno dejavnost, se bo upokojil. Zanima nas kako postopati z zaposlenimi, ki bodo odpuščeni, ali obstaja obrazec z odločbo o odpovedi delovnega razmerja oz. kaj vse mora vsebovati odločba? Zanima nas tudi, kolikšne so predvidene odpravnine za zaposlene? Zavezanec pa tudi razmišlja, da bi prodal poslovne prostore in dejavnost - na kaj moramo biti pozorni pri tem?

> Več...

22.7.2019

Temperatura na delovnem mestu

Kakšne so zakonske ali podzakonske zahteve glede najvišje in najnižje dovoljene temperature na delovnem mestu v pisarnah?

> Več...

18.7.2019

Upokojencem konec julija letni dodatek

Upokojenci bodo konec julija skupaj s pokojninami prejeli tudi letni dodatek, ki zanje pomeni enako kot regres za aktivno prebivalstvo. Izplačan bo v petih različnih zneskih, pri čemer bodo tisti z najnižjimi pokojninami prejeli 437 evrov, tisti z najvišjimi pa 127. Letni dodatek bodo prejeli tudi prejemniki invalidskih nadomestil. > Več...

17.7.2019

Kaj storiti v primeru insolvetnosti?

Če dolžnik, ki je lahko pravna ali fizična oseba postane insolventen, torej v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša nelikvidnost), ali postane dolgoročno plačilno nesposoben, je v skladu z Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) treba pričeti postopke zaradi insolvetnosti. > Več...

16.7.2019

Obračun DDV ob nakupu rabljenega blaga v EU

Slovensko podjetje je kupilo delovne stroje na spletni dražbi (Danska). Na izdanem računu ni bilo navedene klavzule reverse charge. Kontaktirali so podjetje na Dansko in jih prosili za pojasnilo glede manjkajoče klavzule. Pojasnilo so prejeli, vendar jih še vedno zanima, ali opravijo samoobdavčitev s pravico do odbitka, ali je mogoče v tem primeru obračun brez pravice do odbitka DDV-ja in obračunajo samo DDV v Sloveniji?

> Več...

15.7.2019

Usmeritve v zvezi z oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev

V skladu s SRS 5.19 se terjatve vseh vrst ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki so posledica že nastalih poslovnih dogodkov, upravičenost njihovega nastanka pa izpričujejo ustrezne listine, kot so računi, bremenepisi, pogodbe in drugo. Terjatve je v računovodskih evidencah upravičeno pripoznati ob predpostavki, da bodo tudi plačane. Prvotno pripoznane terjatve se lahko kasneje tudi povečajo ali zmanjšajo, kar je običajno posledica naknadnih popustov iz naslova predhodnih plačila, vračila blaga ali drugačne poravnave.

> Več...

12.7.2019

Pripravništvo

Pripravnik je vsak kdor prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju. Gre za delavca na določenem delovnem mestu, ki se preko pogodbe o zaposlitvi oziroma preko pogodbe o volonterskem pripravništvu, če tako določa zakon, želi usposobiti za samostojno opravljanje dela.

> Več...

10.7.2019

FURS: Zasebni zahtevki za davčno stališče glede DDV v čezmejnih primerih (Cross-Border Rulings CBR)

V okviru foruma EU o DDV je 18 držav članic vključenih v testno skupino (na prostovoljni bazi) za izdajo davčnih stališč v čezmejnih primerih. Davčni zavezanci vložijo zahtevek za davčno stališče s čezmejnim učinkom v sodelujoči državi članici, v kateri so identificirani za namene DDV. > Več...

10.7.2019

Praktično o prehodu za najeme

V tokratnem članku bomo obravnavali prehode za najeme sredstev tistih organizacij, ki računovodijo na podlagi SRS in morajo oziroma želijo prerazvrstiti najeme, ki so jih do 31. 12. 2018 razvrščale med poslovne najeme, med sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe (PUS). V tem članku prikazujemo ključne korake in zglede prehoda na preprost način.

> Več...

9.7.2019

Obračun DDV pri najemu razstavnega prostora

Podjetje je organiziralo kongres/izobraževanje, ki je imelo kotizacijo. Na kongresu so bili tudi razstavljavci iz tujine (Hrvaška, davčni zavezanci), ki jim bodo računali najem razstavnega prostora. Ali pri obračunu DDV upoštevajo 29/1 člen ali  25/1 člen ZDDV-1?

> Več...

8.7.2019

Insolventnost – kako jo ugotoviti?

Organizacija je insolventna, ko ni več sposobna poravnavati svojih zapadlih obveznosti dalje časovno obdobje, torej lahko rečemo, da je takšna organizacija plačilno nesposobna. Organizcija se tako znajde v situaciji, v kateri je zaradi plačilne nesposobi ogrožen njen  obstoj in s tem predpostavka delujočega podjetja (going concern).

> Več...

5.7.2019

Industrijska revolucija 4.0 nas postavlja pred odločitve

Letos mineva tri desetletja od padca Berlinskega zidu in s tem začetka združevanja obeh delov Evrope. Ko brskam po zgodnjih otroških spominih, se mi hitro prikažejo slike različnosti Vzhodne in Zahodne Evrope. Na eni strani svobodni, razviti in bogati Zahod, na drugi strani pa zatirani, sivi in revni Vzhod.

> Več...

4.7.2019

Prenos letnega dopusta v naslednje koledarsko leto

Letni dopust je pravica vsakega delavca, ki ga le ta pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja, ne glede na to, ali sklene pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Je namreč pravica delavca, ki se ji sam ne more odpovedati in dolžnost delodajalca, da delavcu to pravico omogoči. Zato je kakršna koli izjava ali sporazum, s katerim bi se delavec odpovedal pravici do dopusta ali se dogovoril za odškodnino, neveljavna. Je pa seveda to možno ob prenehanju delovnega razmerja, ko imata delavec in delodajalec možnost, da se dogovorita o odškodnini za neizrabljen dopust.

> Več...

3.7.2019

Novosti pri predložitvi popravljenega davčnega obračuna in davčne napovedi

Že doslej je veljajo, da je lahko davčni zavezanec v 12 mesecih od poteka roka za predložitev davčnega obračuna predložil popravek davčnega obračuna, če je pozneje ugotovil, da je v predloženem davčnem obračunu davčno obveznost izkazal previsoko glede na obveznost, ki bi jo moral izkazati na podlagi zakona o obdavčenju.

> Več...

2.7.2019

Davčni vidiki prejema dividend

Obdavčitev prejemnika je odvisna od tega, ali je prejemnik fizična ali pravna oseba. Za fizične osebe velja Zakon o dohodnini (ZDoh-2), za pravne osebe pa Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). > Več...

1.7.2019

Sprememba računovodske ocene - vpliv na računovodske izkaze

Uvod v Slovenske računovodske standarde v 5 točki obravnava spremembo računovodske ocene. Sprememba računovodskih ocen je prilagoditev knjigovodske vrednosti sredstev oziroma obveznosti kot posledica ocene sedanjega stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev ter predvidenih bodočih koristi iz sredstev in obveznosti > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober