IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Februar 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Februar 2017
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.2.2017 do 28.2.2017

28.2.2017

Obrestna direktiva – prenehanje obveznosti dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti

Z letom 2017 je za plačilne zastopnike prenehala obveznost dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti po t.im. Obrestni direktivi, kar pomeni, da plačilnim zastopnikom v zvezi s plačili dohodkov od prihrankov, ki so bila opravljena ali prejeta oziroma zagotovljena v letu 2016, ni potrebno več poročati do 28. februarja 2017. > Več...

27.2.2017

Letni dopust - krajši delovni čas

Delavec je zaposlen za nedoločen čas pri dveh delodajalcih, in sicer pri enem dela enkrat tedensko (vsak ponedeljek) štiri ure, pri drugem pa 36 ur tedensko. Zataknilo se je pri odmeri letnega dopusta, in sicer pri delodajalcu, pri katerem dela enkrat tedensko štiri ure.

> Več...

24.2.2017

Vračilo preveč izplačane plače

Vrhovno sodišče je preučevalo upravičenost zahteve delodajalca po vrnitvi preveč izplačane plače, ki je bila posledica nepravilne uvrstitve delavke v višji plačilni razred.

> Več...

22.2.2017

Davčno priznani odhodki za DDPO v letu 2016

Bliža se rok za oddajo obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), zato v nadaljevanju povzemamo pomembnejše določbe ZDDPO-2 o priznavanju odhodkov za namene izračunavanja davčne osnove za DDPO.

> Več...

21.2.2017

Davčni obračun pri prenosu dejavnosti s podjetnika na podjetnika prevzemnika

V skladu z 72.a členom ZGD-1 lahko podjetnik v času svojega življenja prenese podjetje na drugo fizično osebo (podjetnik prevzemnik). V praksi se največkrat pojavljajo situacije, ko podjetnik zaradi upokojitve prenese dejavnost na družinskega člana. Če so izpolnjeni vsi pogoji  v skladu z 51. členom ZDoh-2, se lahko prenos dejavnosti šteje za davčno nevtralen prenos. Davčno nevtralni prenos podjetnik priglasi pri pristojnem davčnem uradu, tako kot to določa 303. člen ZDavP-2.

> Več...

20.2.2017

Novosti izdelave in predložitve letnega poročila samostojnih podjetnikov

Pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 bodo tudi podjetniki morali upoštevati zadnje spremembe > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Temeljna novost pri predložitvi letnega poročila so poenoteni obrazci bilance stanja in izkaza poslovnega izida za vse vrste poslovnih subjektov. Pravne osebe (razen pravnih oseb javnega prava) bodo predložile podatke odslej v evrih s centi, kar je usklajeno s predložitvijo podatkov za davčni organ.

> Več...

19.2.2017

Način uveljavljanja oprostitve plačila trošarine na podlagi ZTro-1

FURS je z dne, 17.2.2017 objavila pojasnilo glede uveljavitve oprostitev na podlagi 72. in 97. člena ZTro-1 s pridobitvijo dovoljenja za oproščenega uporabnika trošarinskih izdelkov ali kot vračilo plačane trošarine. Oba načina se med seboj izključujeta, kar velja za vse upravičence iz zgoraj navedenih določb, kljub temu, da le osmi odstavek 97. člena ZTro-1 izrecno poudarja, da se oba načina izključujeta.

> Več...

18.2.2017

Nadomestila stroškov javne objave letnih poročil za leto 2016

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo po javni objavi letnega poročila na spletnem portalu plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah. > Več...

17.2.2017

Pogodba ali račun

Podjetje ima sklenjeno sponzorsko pogodbo z različnimi klubi (nogometno društvo, košarkarski klub). Nekateri klubi so davčni zavezanci, drugi ne. Enkrat letno jim nakažejo določen znesek. Ali morajo za to nakazilo izstaviti račun ali je za knjiženje dovolj pogodba?

> Več...

15.2.2017

Temeljne novosti predložitve letnega poročila gospodarskih družb za leto 2016

Približuje se rok, ko bodo morale letno poročilo predložiti tudi gospodarske družbe. Glede na to, da je novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) prinesla vrsto sprememb tako pri določanju velikostnih razredov gospodarskih družb kot pri uporabi različnih računovodskih standardov, bo treba biti pri izdelavi letnega poročila za leto 2016 še posebno pozoren.

> Več...

14.2.2017

Neobdavčljive transakcije

Med neobdavčljive transakcije uvrščamo tiste transakcije, pri katerih gre za promet, ki ni predmet DDV.

> Več...

13.2.2017

Kaj prinaša nov mednarodni računovodski standard - MSRP 15?

Nova pravila za obravnavanje ekonomskih učinkov iz pogodb s kupci bodo vplivala na pripoznavanje, merjenje in izkazovanje prihodkov od prodaje blaga in storitev v izkazu poslovnega izida ter razkrivanja le teh v letnih poročilih podjetij.

> Več...

10.2.2017

Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem

Kadar je škoda povzročena s kaznivim dejanjem, obstajajo posebni zastaralni roki, določeni za primere, kadar je za kazenski pregon predpisan daljši zastaralni rok od obligacijskega.

> Več...

7.2.2017

Obdavčljive transakcije po ZDDV-1

Kot smo že pisali, lahko v splošnem transakcije razdelimo na obdavčljive in neobdavčljive transakcije.

> Več...

6.2.2017

Sprememba davčne stopnje ne vpliva na plačevanje obrokov akontacije DDPO za leto 2017

Splošna davčna stopnja za davek od dohodkov pravnih oseb je od 1. 1. 2017 dalje spremenjena in znaša 19 odstotkov. To pomeni, da se pri davčnem obračunu DDPO za koledarsko leto 2016 davek izračuna še po stari, 17 odstotni stopnji, pri izračunu višine akontacije za tekoče leto, torej za leto 2017, pa se že upošteva 19 odstotna davčna stopnja.

> Več...

6.2.2017

Obravnava premoženja gospodarske družbe po njenem prenehanju v ožjem pomenu

Članek obravnava vprašanje premoženja, ki je zaradi prenehanja gospodarske družbe v ožjem pomenu ostalo brez pravnega nosilca. Predstavljena je ugotovitev, da so obravnavane situacije predvsem posledica neustrezne ureditve izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije, katere protiustavnost je ugotovilo tudi Ustavno sodišče.
> Več...

3.2.2017

Hramba telekomunikacijskih podatkov in varstvo osebnih podatkov

Evropsko sodišče je s sodbo v združenih zadevah C-203/15 in C-698/15 z dne 21.12.2016 ugotavljalo, kakšne obveznosti imajo ponudniki elektronskih telekomunikacij glede hrambe podatkov.

> Več...

1.2.2017

Interventni in drugi ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

Z namenom zagotovitve stabilnosti javnih financ je bil 30. decembra 2016 v Državnem zboru Republike Slovenije po nujnem postopku sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17).

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober