IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Oktober 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Oktober 2018
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.10.2018 do 31.10.2018

30.10.2018

Transferne cene – APA sporazumi

Možnost sklepanja APA sporazumov je bila prvič predstavljena v letu 2015. Sedaj lahko na spletni strani finančne uprave najdete navodila kako postopati, v primeru ko želite skleniti APA sporazum. V nadaljevanju jih na kratko povzemamo.

> Več...

29.10.2018

Odpravnina ob upokojitvi

Delavka je bila pred upokojitvijo pri delodajalcu zaposlena manj kot pet let. Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije. Ali delavki pripada odpravnina ob upokojitvi?

> Več...

26.10.2018

Plačilo nadomestila za umik delničarja iz delniške družbe in DDV

Umik družbenika iz družbe, za katerega družbenik prejme plačilo v obliki lastninske pravice na sredstvih družbe, je transakcija, v okviru katere se postavlja vprašanje ali je plačilo v osnovnih sredstvih predmet DDV ali ne. V nadaljevanju na podlagi Sodbe Sodišče ES pojasnjujemo, kdaj je v takšnem primeru potrebno plačati DDV.

> Več...

24.10.2018

Z ZIZ-L tudi spremembe pri izvršbi na plačo

Čeprav se novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L) uporablja že vse od aprila letošnjega leta, pa zaradi številnih dilem velja izpostaviti predvsem spremembe, ki se nanašajo na izvajanje določb izvršbe na plačo.

> Več...

24.10.2018

Pojasnilo k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016)

Na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde 2016 (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 in 23/17) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 17. oktobra 2018 sprejel Pojasnilo k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016). 

> Več...

23.10.2018

Obdavčitev hrvaških delavcev, ki delajo na projektu v Sloveniji

V zvezi z napotitvami delavcev se v praksi pojavljajo številne dileme. To področje je nekoliko bolj zahtevno, saj je treba, za pravilno davčno obravnavo poznati tako domačo in tujo zakonodajo, kot tudi mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja. > Več...

22.10.2018

Spremembe SRS 2016

Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena > Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel spremembe in dopolnitve SRS-jev (2016), objavljenih v Uradnem listu RS, št. 95/15, 74/16 in 23/17, kot sledi:

> Več...

22.10.2018

Predlagani ukrepi za zajezitev agresivnega davčnega načrtovanja

Vlada RS je v začetku oktobra tega leta v Državni zbor vložila predlog novele ZDDPO-2P, ki naj bi se uporabila že s 1. januarjem 2019. S predlogom novele ZDDPO-2 se v slovenski pravni red deloma prenaša Direktiva Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. Skladno z omenjeno Direktivo je potrebno najpozneje do 31. decembra 2018 v slovenski pravni red prenesti splošno pravilo proti zlorabam in pravila glede nadzorovanih tujih družb.

> Več...

19.10.2018

Prepoved razpolaganja s poslovnim deležem ni ovira za redno povečanje osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo

Družba z omejeno odgovornostjo namerava povečati osnovni kapital. Tik pred sklenitvijo pravnega posla, katerega posledica bi bila dokapitalizacija družbe, je bila v sodnem registru na podlagi začasne odredbe vpisana prepoved odtujitve in obremenitve (poslovnega deleža), ki imetniku poslovnega deleža, ki ima v družbi vpisan 100-odstotni poslovni delež - ustanovitelju in edinemu družbeniku - prepoveduje odtujitev in obremenitev poslovnega deleža, in sicer zaradi zakonske domneve o obsegu in deležu zakoncev na skupnem premoženju, saj zakonec imetnika poslovnega deleža (zaradi razveze zakonske zveze) uveljavlja pravico do polovice poslovnega deleža.

> Več...

18.10.2018

Oderuški krediti s sodno prakso

Čeprav ima kreditojemalec, ki vstopa v kreditno razmerje z banko oziroma z drugo kreditno institucijo, po zakonu o bančništvu sicer manj možnosti, da bo soočen z oderuškim kreditom oziroma z oderuško obrestno mero, pa taki pojavi vendarle niso nemogoči. V ne tako oddaljeni preteklosti so take kredite namreč ponujale tudi nekatere banke, ki so na prvi pogled delovale kot zaupanja vredne kreditne institucije.

> Več...

17.10.2018

DDV obravnava tako imenovanega dropshippinga

Vedno več spletnih prodaj vključuje tako imenovani dropshipping. To je prodaja blaga kupcu in dostava blaga kupčevemu kupcu. V nadaljevanju pojasnjujemo DDV obravnavo transakcije, ko spletni prodajalec proda blago kupcu v drugo državo članico, odpošlje pa ga kupčevemu kupcu. 

> Več...

16.10.2018

Posebnosti obdavčitve prenosa nepremičnine

V skladu z letos noveliranim pojasnilom Finančne uprave RS glede Obdavčitve prometa z nepremičninami (Pojasnilo FURS) je potrebno biti pri prenosu lastninske pravice na nepremičnini ob razdelitvi solastnine še posebno previden, saj lahko različne situacije oz vrste prenosa solastnine privedejo tudi do različnih vrst obdavčitve.

> Več...

15.10.2018

Izobraževanje z vidika delovnih razmerij

Pravice in dolžnosti delavcev ter delodajalcev glede izobraževanja se urejajo v Zakonu o delovnih razmerjih ter v drugih delovnopravnih predpisih, v kolektivnih pogodbah dejavnosti, podjetniških kolektivnih pogodbah in splošnih aktih delodajalcev, najbolj konkretno pa lahko v individualnih pogodbah o izobraževanju.

> Več...

12.10.2018

Izredna odpoved delavca brez predhodnega postopka

Delavec je vročil izredno odpoved, pri čemer podjetje ni niti predhodno pozval k odpravi kršitev niti ni o njih obvestil Inšpektorata RS za delo. Kako naj se delodajalec zoper vročeno izredno odpoved brani, saj je prepričan, da razlog, ki ga delavec navaja, ni utemeljen. Kako se izogniti plačilu odpravnine?

> Več...

10.10.2018

Najemi po novih pravilih računovodenja

S 1.1.2019 stopi v veljavo MSRP 16, ki ureja najeme. Posledično se spreminjajo tudi SRS in sicer Uvod v SRS, SRS 1, SRS 2 in SRS 6 zaradi najemov. Do sedaj smo pri računovodenju obravnavali na različne načine finančni in poslovni najem. Finančni najem se je pripoznali v poslovnih knjigah tako na strani sredstva kot na strani obveznosti. Za poslovni najem pa smo stroške najema pripoznavali sproti, tako kot so nastajali. Prav zaradi različne obravnave po vsebini podobnih transakcij za poslovne in finančne najeme, je bilo zaznati pomankanje informacij o kreditni in premoženjski izpostavljenosti tveganju najemnika, je bila sprejeta odločitev, da se tudi poslovni najemi obravnavajo na enak način kot finančni.

> Več...

9.10.2018

Davčna obravnava vrednostnih bonov na prireditvi

Kot organizator prireditve bomo na dan dogodka prevzeli prodajo vrednostnih bonov na treh blagajnah. Gosti oz. končni kupci bodo na blagajnah lahko kupili bone za pijačo v katerih bo vključen 22% DDV in bone za hrano v katerih bo vključen 9,5% DDV, za njih prejeli fiskaliziran račun in bone.

> Več...

9.10.2018

Vlada sprejela noveli zakonov o davku na dodano vrednost in o davku od dohodkov pravnih oseb

Vlada je na 3. redni seji z dne, 4. 10. 2018 potrdila predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost in predlog novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. S predlogoma se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske direktive, ki smo jih dolžni prenesti do konca letošnjega leta.

> Več...

8.10.2018

Posojilo družbenika, danega v času krize

Upoštevaje dejstva, da so obresti davčno priznan odhodek, se marsikateri družbenik odloči za dolžniško financiranje. Potrebna finančna sredstva družbi zagotovi sam ali v obliki posojila, lahko pa tudi v obliki odloga vračila posojila pri že odobrenih posojilih. > Več...

5.10.2018

FURS sprejel ukrep za učinkovitejši nadzor nad morebitnimi utajami DDV

V Finančni upravi RS v postopkih odmere davka na motorna vozila (DMV) ugotavljajo vedno več nepravilnosti in utaj DDV pri pridobitvah rabljenih vozil iz drugih držav članic EU. Če je kupec fizična oseba, se od pridobitve rabljenega vozila DDV praviloma obračuna v državi članici EU prodajalca. Kadar rabljeno vozilo iz druge države članice EU pridobi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, in je prodajalec uporabil oprostitev plačila DDV, nastane od pridobitve vozila obveznost obračuna DDV v Sloveniji.

> Več...

5.10.2018

IZ SODNE PRAKSE: Kršitev temeljnih pravic delavcev

Sklicevanje na nepoznavanje prava oziroma na ravnanje v pravni zmoti v primeru samostojne podjetnice, ki je zaposlovala tri osebe, ni utemeljeno, saj bi morala glede na svoje delo, vlogo ali siceršnji položaj poznati posebna pravna pravila.

> Več...

4.10.2018

Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov v duhu varstva potrošnikov

1. oktobra je stopila v veljavo Direktiva IDD (EU) 2016/97 – Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov. Eden izmed ciljev, ki jih direktiva želi doseči je zagotovitev enake ravni varstva potrošnikov in enake konkurenčne pogoje za vse distributerje.

> Več...

3.10.2018

Predlog sprememb ZDDV-1 veljavnih od 1. 1. 2019

Ministrstvo za finance je julija na svojih spletnih straneh objavilo predlog sprememb ZDDV-1, ki naj bi se začele uporabljati s 1. 1. 2019. Glavni namen sprememb je vnos določb Direktive Sveta (EU) 2016/1065 glede obravnave kuponov in določb Direktive Sveta (EU) 2017/2455 v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede DDV, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, v slovenski pravni sistem. Iz druge direktive se v ZDDV-1 prenašajo določbe vezane na opravljanje telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. Tiste določbe drugo navedene direktive, ki se nanašajo na prodajo blaga na daljavo (in ki v tem članku niso obravnavane), pa bomo morali prenesti v slovensko DDV zakonodajo do 1. 1. 2021.

> Več...

2.10.2018

Evidentiranje unovčene garancije

Pogosto se pojavlja da ob sklenitvi gradbenega posla, ki se nanaša ali na gradnjo novega objekta ali na obnovo nepremičnine zahteva naročnik izdajo garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku. Takšna garancija je izdana običajno v nekem znesku, ki predstavlja določen % gradbenih del predvidenih v osnovni gradbeni pogodbi. V primeru, da izvajalec del ne odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti v dogovorjenem roku in tudi prizna napake lahko naročnik unovči bančno garancijo.

> Več...

1.10.2018

Začasno in občasno delo upokojencev

Delodajalec mora za opravljanje začasnega in občasnega dela v skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) z upokojencem skleniti pisno pogodbo o začasnem ali občasnem delu upokojenca, in sicer pred začetkom opravljanja dela.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober