IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Januar 2019
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Januar 2019
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.1.2019 do 31.1.2019

31.1.2019

Osebe, ki dajejo v promet manj kot 15 ton embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31.3.2019

Sprememba > Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je pričela veljati 8. 7. 2017 (Uradni list RS 35/17), je uvedla obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (vsi, ki dajejo v promet do 15.000 kg embalaže letno).

> Več...

30.1.2019

Predstavitev vrst poslovnega izida na praktičnem primeru v povezavi s PSR 4

Področje vrst poslovnega izida urejajo Pravila skrbnega računovodenja 4 je ločeno od Slovenskih računovodskih standardov. Ta pravila urejajo vrste poslovnega izida in denarnega izida. Uporabljajo se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička in izgube ter denarnih izidov (čistih prejemkov/čistih izdatkov) različnih vrst. > Več...

30.1.2019

Vračilo trošarine za energente, ki so jih obdelovalci zemljišč v letu 2018 porabili za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije – možnost elektronskega vlaganja zahtevkov

Do 30. 6. 2019 lahko fizične osebe vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2018.

> Več...

29.1.2019

Predlaganje poročil o opravljenih telekomunikacijskih storitvah, storitvah oddajanja in elektronskih storitvah

Davčni zavezanci morajo poročilo oddati prek eDavkov na obrazcu DDV-TBE do konca januarja 2019. > Več...

29.1.2019

Ali je možno uveljavljati olajšavo za investiranje za nazaj?

Leto 2018 se je poslovilo in prihaja obdobje v katerem bodo zavezanci pripravili obračune davka od dohodka pravnih oseb. Rok za pripravo obračuna je 1.4.2019. Skupaj z obveznostjo oddaje obračuna pa se pri zavezancih pojavljajo različna vprašanja. Med drugim tudi vprašanje ali je možno uveljavljati olajšavo za investiranje za nazaj. Odgovor podajamo v nadaljevanju.

> Več...

28.1.2019

Ara - analiza sodnih odločitev

Čeprav so nekatere sankcije za kršitev pogodbenih obveznosti zakonsko že določene in pod zakonsko določenimi pogoji pripadajo pogodbi zvesti stranki neodvisno od morebitnih drugih dogovorov (103.-111. in 239.-246. člen  Obligacijskega zakonika - OZ), se stranke pri sklepanju pogodb pogosto zatečejo k drugim institutom, ki utrdijo in zavarujejo tisto, kar je bilo med njimi sklenjeno, in jim dajo možnost, da se v primeru kršitev s strani nasprotne stranke zatečejo k njihovemu uveljavljanju.

> Več...

25.1.2019

Informacija o izstopu Združenega kraljestva iz EU – BREXIT

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z omenjenim členom Združeno kraljestvo od 29. marca 2019 predvidoma ne bo več članica Evropske unije. Splošna informacija o brexit je objavljena na spletni strani  Ministrstva za zunanje zadeve, ki je koordinator za brexit v Republiki Sloveniji. 

> Več...

24.1.2019

Odslej enotna ureditev informacijske varnosti in varnosti omrežij ključnega državnega pomena

Z Zakonom o informacijski varnosti (ZInfV), ki velja od lanske pomladi, se namreč z začetkom leta 2019 vzpostavlja nacionalni CSIRT, kot nacionalna skupina za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij. ZInfV namreč ureja področje informacijske varnosti in ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah ter zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti v Republiki Sloveniji. > Več...

23.1.2019

Novosti in spremembe Slovenskih računovodskih standardov

V Uradnem listu RS, št. 57/2018, z dne 24.8.2018, je bil objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 – Prihodki (v nadaljevanju SRS 15 (2019)), ki je nadomestil prvotni SRS 15 (2016). Uporaba je obvezna od 1.1.2019 dalje, uporaba pred tem datumom pa je dovoljena, pri čemer je potrebno predčasno uporabo razkriti v pojasnilih k računovodskim izkazom. > Več...

22.1.2019

Poročanje o čezmejnih aranžmajih – transparentnost ali odvečno administrativno breme?

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L), ki v slovenski pravni red med drugim prenaša Direktivo Sveta (EU) 2018/822 glede poročanja o čezmejnih aranžmajih. Prvo poročanje je sicer predvideno v juliju 2020, vendar retroaktivno za aranžmaje, ki se izvajajo od 25.6.2018.

> Več...

21.1.2019

Razmejitev odgovornosti in nalog pri popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev

Pri izvedbi popisa kot člani popisnih komisij pogosto sodelujejo zaposleni, katerih rokovanje z zalogami sodi v opis njihovih del in nalog (npr. blagajnik je član popisne komisije za popis blagajne in denarnih sredstev, skladiščnik ali oseba iz računovodstva, ki je odgovorna za knjiženje materialnih računov in denarnih sredstev) in niso neodvisni od funkcije knjigovodstva in manipuliranja materialnimi in denarnimi sredstvi. Pravne osebe lahko določijo sestavo popisnih komisij z internimi akti.

> Več...

18.1.2019

Letos vračilo dohodnine 13 dni prej! A le če boste olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljali preko eDavkov.

Glede na to, da bo za FURS obdelava podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki bodo oddani preko mobilne aplikacije ali spletnega portala eDavki, enostavnejša in hitrejša od tistih, ki bodo oddani na papirnatih obrazcih, bodo lahko ti zavezanci v primeru priznane posebne olajšave in preplačila dohodnine, prejeli vračilo dohodnine na svoj TRR 13 dni prej, kot je zakonsko določen rok. 

> Več...

18.1.2019

IZ SODNE PRAKSE: Neenakomerna porazdelitev delovnega časa

Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev. Za izravnavo ur s prenašanjem v naslednja referenčna obdobja ni podlage, zato se ure morajo ure, za katere ni prišlo do popolne izravnave znotraj referenčnih obdobij, kompenzirati.

> Več...

17.1.2019

Prvič enoten seznam nevladnih organizacij v javnem interesu

Zaživela je pomembna novost na področju delovanja nevladnih organizacij. Na portalu AJPES je javnosti prvič na enem mestu dostopen in javno objavljen seznam nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu.

> Več...

16.1.2019

Letno poročilo in obračun davka od dohodkov pravnih oseb za gospodarske družbe za leto 2018

Letno poročilo za leto 2018 bodo gospodarske družbe sestavile ob upoštevanju osmega poglavja > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je bilo spremenjeno in se v sedanji vsebini uporablja od 1.1.2016 dalje. > Več...

15.1.2019

Na katere DDV novosti naj bodo pozorni izvajalci elektronskih storitev v letu 2019?

Novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) in Direktiva 2017/2455 sta z letom 2019, za izvajalce elektronskih storitev, prinesli določene poenostavitve poslovanja. Spremembe bodo koristne predvsem za mikro in majhne organizacije. Po novem bodo lahko zavezanci, ki se ukvarjajo s prodajo elektronskih storitev izstopili iz posebne ureditve mini VEM in od elektronskih storitev obračunavali slovenski DDV, ter izdajali račune v skladu s slovensko DDV zakonodajo. Veljale bodo tudi določene poenostavitve pri določanju kraja prejemnika elektronskih storitev. Po novem bo dovolj že en sam podatek, ki kaže na to, iz katere države EU prihaja prejemnik elektronskih storitev.

> Več...

14.1.2019

Evidentiranje najema v primeru, če se trajanje najema ujema z večjim delom dobe koristnosti sredstva

Finančni najem je najem, pri katerem se pomembna tveganja in pomembne koristi, povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali pa tudi ne. > Več...

11.1.2019

Brezplačno opravljanje dela in konkurenčna prepoved

Delavec v prostem času opravlja dejavnost, ki sodi v dejavnost delodajalca, vendar to počne brezplačno. Soglasja delodajalca nima. Ali mu lahko delodajalec odpove pogodbo za zaposlitvi pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

11.1.2019

Nova uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme

Dne 1. 1. 2019 je začela veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18; v nadaljnjem besedilu: uredba), na podlagi katere je prenehala veljati prej veljavna uredba. Bistvene spremembe so navedene v nadaljevanju.

> Več...

10.1.2019

Kdo so povezane osebe?

Povezana oseba po Zakonu o dohodnini in Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec. > Več...

9.1.2019

Letno poročilo je ogledalo podjetja

Čeprav se je koledarsko leto komaj zaključilo, pa je že je treba razmišljati o pripravi letnega poročila. Pri tem velja izpostaviti tako zakonske zahteve, kot tudi opažanja strokovne javnosti, ki so lahko opomnik pri pripravi boljšega letnega poročila.

> Več...

8.1.2019

Sporočilo ZZZS: Izdaja potrdil A1- sprememba glede prekinitev med napotitvama

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izdaja potrdila A1 v zvezi z napotitvami delavcev in samozaposlenih oseb na delo v druge države EU - po členu 12 Uredbe (ES) št. 883/2004. > Več...

8.1.2019

Oddajanje nepremičnine v brezplačno uporabo in DDV

V zvezi z brezplačnim oddajanjem nepremičnin v uporabo smo prejeli vprašanje naročnice, in sicer kako je za obveznostjo obračuna DDV v primeru ko je najemodajalec organizator seminarja in kako v primeru ko organizator seminarja ni organizator seminarja.

> Več...

7.1.2019

Letno poročilo mikrodružb

Pretekla leta je bilo letno poročilo mikrodružb enako letnemu poročilo majhnih družb, od leta 2016 pa med tema velikostma družb obstajajo razlike pri računovodskem poročanju. Razlike so lahko pri računovodenju in pri računovodskem poročanju.

> Več...

7.1.2019

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk. > Več...

4.1.2019

Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2019

Finančna uprava RS je objavila tabelo pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje in tabelo prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku za leto 2019.

> Več...

4.1.2019

Pomembnost spoštovanja časovnega zaporedja dokumentov v povezavi z njihovo kronologijo

V praksi se dogaja, da časovno zaporedje dokumentov ne sledi kronološkemu številčenju, za kar so razlogi lahko različni. Pravila skrbnega računovodenja (PSR), ki so priloga SRS na več mestih opredeljujejo pomembnost spoštovanja časovnega zaporedja dokumentov v povezavi z njihovo kronologijo.

> Več...

3.1.2019

BREXIT – V primeru brez dogovora

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z omenjenim členom Združeno kraljestvo od 29. marca 2019, torej dve leti po uradnem obvestilu, ne bo več članica Evropske unije.

> Več...

3.1.2019

Evro rezultat večdesetletnega procesa

1. januarja je minilo 20 let, odkar je 11 članic EU prevzelo evro kot knjižno valuto. Nastanek skupne valute je rezultat večdesetletnih prizadevanj, ki so bila v odločilni fazi konec 80. in v začetku 90. let. Kljub številnim dvomom v obstojnost valute je bilo prvo desetletje evra vsaj na zunaj uspeh.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober