FinD - Aktualno - Pregled osnov za obračun prejemkov javnih uslužbencev od 1. junija 2013 dalje
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

3.6.2013

mag. Mojca Kunšek

Pregled osnov za obračun prejemkov javnih uslužbencev od 1. junija 2013 dalje

Zadnje zakonske spremembe so spet prinesle vrsto sprememb pri obračunih prejemkov javnih uslužbencev. Od 1. junija 2013 veljajo novi plačni razredi, spreminja se osnova za obračun boleznine, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in dodatki, za leto 2014 pa se na novo določajo tudi zneski regresa za letni dopust.
Pravkar sprejeti noveli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A) in Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) določata vrsta ukrepov za znižanje javnofinančnih prihodkov, ki posegajo tudi v dosedanji obračun prejemkov javnih uslužbencev. Podrobneje pa novosti določa Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 in aneksi h kolektivnim pogodbam. Temeljne spremembe izplačil od 1. junija 2013 dalje, podajamo v nadaljevanju.

Od 1. junija do 31.decembra 2014 se bo uporabljala naslednja plačna lestvica:

Plačni razred

Osnovna plača

(v EUR)

Plačni razred

Osnovna plača

(v EUR)

Plačni razred

Osnovna plača

(v EUR)

1

438,18

23

1.036,85

45

2.422,05

2

455,71

24

1.077,91

46

2.516,27

3

473,93

25

1.120,59

47

2.614,15

4

492,89

26

1.164,97

48

2.715,84

5

512,61

27

1.211,10

49

2.821,49

6

533,11

28

1.259,06

50

2.929,83

7

554,44

29

1.308,92

51

3.042,34

8

576,61

30

1.360,49

52

3.159,16

9

599,68

31

1.414,10

53

3.280,48

10

623,66

32

1.469,81

54

3.406,45

11

648,61

33

1.527,72

55

3.537,25

12

674,56

34

1.587,91

56

3.673,08

13

701,54

35

1.650,48

57

3.814,13

14

729,60

36

1.715,51

58

3.960,59

15

758,78

37

1.783,10

59

4.112,68

16

789,13

38

1.853,35

60

4.270,61

17

820,70

39

1.926,37

61

4.434,60

18

853,53

40

2.001,31

62

4.604,89

19

887,67

41

2.079,16

63

4.781,71

20

922,82

42

2.160,04

64

4.965,33

21

959,36

43

2.244,07

65

5.156,00

22

997,35

44

2.331,36

 

 


Pri tem se:
•    do konca leta 2014 vrednost plačnih razredov in višine drugih prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom ne uskladi – izjemo predstavlja le regres za prehrano.
•    od 1. januarja 2015 dalje uveljavijo vrednosti plačnih razredov kot so veljale pred uveljavitvijo tega dogovora (plačna lestvica, ki je veljala do sedaj – torej uveljavljena s 1. junija 2012).

Nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodbe izven dela, ki gre v breme delodajalca, se za vse zaposlene v javnem sektorju določi v višini 80 % osnove. Navedeno velja od dneva veljavnosti novele ZSPJS-R – torej od 1. junija 2013. To pa pomeni, da bo boleznina za junij že obračunana po novem.

Dodatek na delovno dobo, delovno uspešnost, povečan obseg dela in izplačila jubilejne nagrade ter solidarnostne pomoči:
•    ukinja se dodatek zaposlenkam s 25 let delovne dobe v višini 0,10 %, zaradi uskladitve z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1);
•    dodatek za doseženo izobrazbo odslej znaša – 23,27 evrov bruto za specializacijo, 36,21 evrov bruto za znanstveni magisterij in 59,47 evrov bruto za doktorat;
•    dodatek na delovno uspešnost se v letu 2013 in 2014 ne izplačuje;
•    dodatek na delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela lahko v letu 2014 znaša 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, pri čemer lahko uporabniki proračuna porabijo največ 60 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS);
•    dodatek na delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela iz naslova in sredstev posebnega projekta lahko skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;
•    dodatek  iz naslova povečanega obseg dela za zavezance po Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju se lahko izplača največ v višini 10 % osnovne plače;
•    jubilejna nagrada se javnemu uslužbencu izplača le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju;
•    jubilejna nagrada člana reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, je lahko na predlog njegovega sindikata do 20 % višja;
•    solidarnostna pomoč članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa je lahko na predlog njegovega sindikata do 20 % višja, če njegova plača ne presega 130 % minimalne plače.

Napredovanja:
•    javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2011 in 2012 napredovali v naziv ali višji naziv in niso pridobili pravice do plače v skladu s pridobljenim nazivom, pridobijo pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. aprilom 2014;
•    javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013 in 2014, ne napredujejo v višji plačni razred in ne napredujejo v višji naziv, razen če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča, oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi;
•    v letu 2014 ni napredovanj v plačne razrede in nazive. Leto 2014 se ne šteje v napredovalno obdobje. Ne glede na prvi in drugi stavek te točke javni uslužbenci in funkcionarji v letu 2013 in 2014 pridobijo naziv ali višji naziv in pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča.

Regres za letni dopust:
1.    Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki jim je bil regres za letni dopust za leto 2012 izplačan v skladu s prvim in drugim odstavkom 176. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), se obračuna bruto razlika med že obračunanim zneskom in bruto zneskom regresa v višini 692 evrov in izplača neto razlika pri plači za mesec maj 2013, skupaj z zamudnimi obrestmi in zakonskimi zamudnimi obresti od neto zneska regresa zaradi prepozno izplačanega in dolgovanega zneska regresa za leto 2012.
2.    Regres v letu 2013 in v letu 2014 se izplačuje pri plači za mesec maj posameznega leta v naslednjih zneskih:

Pogoj za izplačilo glede na plačni razred (p.r.)

Regres za leto 2013

Pogoj za izplačilo glede na plačni razred (p.r.)

Regres za leto 2014

do vključno 13. p.r.

692 €

do vključno 15. p.r.

692 €

od 14. do vključno 30. p.r.

484,40 €

od 16. do vključno 30. p.r.

484,40 €

od 31. do vključno 40. p.r.

346 €

od 31. do vključno 40. p.r.

346 €

od 41. p.r. dalje

0

od 41. do vključno 50. p.r.

100 €

 

 

od 51. p.r. dalje

0


Plačni razred za določitev višine regresa zaposlenim je tisti plačni razred, v katerega je uvrščen zaposleni na zadnji dan v mesecu pred mesecem izplačila regresa.

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
•    premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se v letu 2013 zmanjšajo za 80 %, v obdobju od 1. januarja 2014 do 30. junija 2014 za 75 % in v obdobju od 1. julija 2014 do 31. decembra 2014 za 70 % glede na skupno višino premij po premijskih razredih, veljavnih na dan 1. januar 2013. Od 1. januarja 2015 dalje se uveljavijo višine premij po premijskih razredih, kot so veljale pred sklenitvijo tega dogovora, ob upoštevanju uskladitve minimalne premije po veljavni kolektivni pogodbi s 1. januarjem 2014 in 1. januarjem 2015;
•    nove zneske premij po premijskih razredih v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 določa priloga k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji;
•    po novem 63.a členu ZIPRS1314 je v letih 2013 in 2014 znesek vplačil kolektivnega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU), ki ga za posameznega javnega uslužbenca vplača delodajalec v posameznem koledarskem letu, lahko nižji od 240 evrov.

mag. Mojca KunšekArhiv

Zadnji članki

2019

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober