FinD - Aktualno - Plačilna sposobnost je odraz upravljanja likvidnosti
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

14.9.2010

Plačilna sposobnost je odraz upravljanja likvidnosti

Vse več je podjetij, ki imajo težave s plačilno sposobnostjo. Pri upravljanju likvidnosti, pa si lahko pomagamo tudi sami - s premišljenim likvidnostnim načrtom in konsistentnim sistemom izterjave.

Obvladovanje likvidnosti v podjetju pomeni obvladovanje denarnega toka in s tem plačilne sposobnosti, kar se posledično odraža v trdnosti in zdravju poslovanja podjetja.

Pri obvladovanju likvidnosti igra ključno vlogo upravljanje s terjatvami. Podjetja se zavedajo, da neplačane terjatve vplivajo na finančno moč, to pa se izraža v problemih s plačilno sposobnostjo, likvidnostjo, sposobnostjo financiranja in nadaljnjega razvoja.  Ne glede na prisotnost gospodarske krize, pa sodi strategija poslovanja s poslovnimi partnerji, ki zajema tudi nadzor in upravljanje z obratnim kapitalom, predvsem s terjatvami, med najpomembnejše poslovne naloge podjetja.

Odprte terjatve in težka ter dolgotrajna pot do poplačila zahtevata celosten in sistematičen pristop, ki zahteva od vodstva in zaposlenih v finančnem sektorju enoten pristop do vseh dolžnikov.

Upravljanje terjatev se začne že pred sklenitvijo posla s potencialnimi poslovnimi partnerji. To pomeni, da si mora podjetje postaviti standarde poslovanja s poslovnimi partnerji, ki naj bo zasnovano na naslednjih korakih:
1.    preverjanje poslovnih partnerjev - možnosti preverjanja poslovnih partnerjev so dandanes preko številnih poti:
a.    preverjanje davčne številke – v kolikor je ta pred kratkim aktivirana se lahko poraja sum o tveganem poslovnem partnerju,
b.    preverjanje poravnavanja obveznosti do države – podatek lahko prodajalec pridobi z zahtevkom Davčni upravi RS (DURS),
c.    preverjanje aktivnosti osebnega računa – blokiran račun je lahko že dober pokazatelj o neresnem poslovnem partnerju
d.    preverjanje poslovanja – možno je pridobiti podatke iz računovodskih izkazov, ki nudijo dober vpogled o premoženjskih gibanjih poslovnega partnerja,
e.    preverjanje bonitetne ocene – različni bonitetni sistemi z različnimi cenami nudijo vpogled v izpolnjevanje plačilnih rokov, kapitalsko strukturo in poslovanje podjetja.
2.    urejenem pogodbenem odnosu - v izogib težav pred sodiščem mora imeti vsak izveden posel urejeno pogodbo v skladu z II. poglavjem Obligacijskega zakonika (OZ), kot tudi vse listine, ki iz posla izhajajo. Pogodba mora tako zajemati predmet naročila, ceno, roke dostave, varovalne klavzule kot tudi reševanje reklamacij in reklamacijske roke ter seveda datum in podpis pogodbenih strank.
3.    urejeno knjigovodenje - pogodbi morajo slediti tudi listine kot so naročilnica, dobavnica, gradbeni dnevnik, račun ipd., ki so osnova tako za knjigovodsko evidentiranje izvedenega posla, kot tudi dokazni material za eventuelni postopek pred sodiščem.

Osnovna želja vsakega prodajalca je skrajšati proces in čas, ki vodi od naročila do poplačila – torej čim krajšo pot do denarja. V ta namen lahko prodajana pogodba zajema elemente, ki vodijo v pospešeno unovčenje terjatev:
•    skrajšanje plačilnega roka v zameno za ekstra popust – v ta namen ima podjetje lahko izdelan poseben interni pravilnik o pospešenem unovčenju terjatev z lestvico dodatnega popusta glede na skrajšanega plačilnega roka,
•    skrajšanje plačilnega roka v zameno za blagovni bonus – v tem primeru podjetje, ki ima dovolj nizke variabilne stroške in dodatni blagovni bonus lahko ponudi, za skrajšanje plačila kupcu doda dodatno blago ali storitev.

Ne glede na urejenost prve – takoimenovane pogodbene faze, se mora podjetje izogibati likvidnostnemu tveganju in lahko terjatve tudi zavaruje, predvsem pa mora izvajati likvidnosti načrt, ki zajema tekoče preverjanje pričakovane prilivov in odlivov. Likvidnosti načrt namreč ponavadi zajema:
1.    načrt prilivov z ukrepi in mehanizmi, ki sledijo neizpolnjevanju predvidenih prilivov,
2.    načrt odlivov.

V okviru načrta prilivov mora podjetje, ne glede na to, da je pogodba sklenjena in dobava izvedena:
•    spremljati poslovanje poslovne stranke (mediji, pogovori z drugimi poslovnimi strankami, preverjanje statusa osebnega računa, drugo),
•    pridobiti potrditev izvedbe likvidnostnega načrta s strani poslovne stranke,
•    imeti izdelan sistem izterjave, ki zajema:
i.    opozorilo poslovnemu partnerju o izteku plačilnega roka,
ii.    opomin poslovnemu partnerju o zamudi pri plačilo v različnih dneh - po mnenju poznavalcev naj bi se izterjava začela že 3 dan po zamudi.,
iii.    politiko izterjave z izvršbo.
•    imeti izdelan scenarij kako pridobiti dodatne finančne vire z bančnimi krediti, ali z dezinvestiranjem, če plačilo ne bo pravočasno izvedeno.

Rezervni scenariji ponavadi zahtevajo tudi določen čas za realizacijo in niso izvedeni ad-hoc, kar pomeni, da je njihova realizacija odvisna od predhodnih dogovorov in planiranja. Potreben je tako dober dogovor z matično banko, kot tudi plan potencialne odprodaje osnovnih sredstev, katerih izkupiček lahko predstavlja zlato rezervo za premagovanje likvidnostih vrzeli. Prav tako pa rezervni scenariji vodijo tudi do dodatnih stroškov, ki jih ob normalnem izvajanju likvidnostnega načrta sicer ni oz. so pričakovani.

Uspešnost izterjave je odvisna od konsistentnosti politike izterjave do vseh poslovnih partnerjev enako ter od pristopa izterjave, ki se naj izvaja izmenično telefonsko in pisno. Pri tem naj se podjetje zavzema že za izvensodno poravnavo. Unovčevanje terjatev ni uspešno samo takrat, ko se terjatev uspešno unovči, ampak je uspeh popoln takrat, ko se unovčevanje opravi na način, ki ne vpliva na poslovne odnose med upnikom in dolžnikom.

V kolikor podjetje oceni, da samo tako časovno kot organizacijsko postopka izterjave ni zmožno izpeljati, pa ima možnost alternativnih vrst izterjave:
•    da se udeleži večstrankanskega pobota, ki ga pri nas izvaja Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
•    da najame profesionalne izterjevalce, ki imajo potrebne izkušnje in znanja in katerih strošek storitve bo glede na izplen minimalen.

Problem izterjave se kaže predvsem pri majhnih podjetjih in zasebnikih, ker ti težko sami iščejo pobotne verige in tudi nimajo organizirane službe za izterjavo. Zato se Obrtna zbornica Slovenije (OZS) zavzema za obvezni večstranski pobot oziroma multilateralne kompenzacije vseh gospodarskih subjektov.

Na drugi strani likvidnosti načrt zajema tudi načrt odlivov, ki zajema:
•    odlive iz naslova rednega poslovanja (operativni stroški, plače, ipd.)
•    odlive za investicijske projekte,
•    bančne odlive.

Pri kratkoročnih odmikih med izpolnjevanjem načrta prilivov in odlivov, si ponavadi podjetja pomagajo s podaljševanjem plačilnih rokov, kar pa se odraža v nižjem zaupanju poslovnih partnerjev in težjem navezovanju novih poslovnih odnosov. Posledično pa se to njihovo ravnanje odraža tudi v njihovi nižji bodoči bonitetni oceni.

Velja opozoriti, da je vprašanje plačilne nesposobnosti kratkotrajne narave, vendar pa lahko v primeru zoženega delovanja kreditnih inštitucij resno ogrozi sposobnost poslovne osebe za prihodnje poslovanje.

Naslednji ukrep je zmanjšana ali ukinjena investicijska dejavnost, ki pa se kaže v dolgoročni slabši konkurenčnosti podjetja.

Uspešno izvajanje likvidnostnega načrta oz. likvidnosti je tudi odraz doseganja ciljnega obratnega kapitala, torej v usklajeni strukturi zalog, terjatev in dolgov z urejenim denarnim poslovanjem, kar se posledično odraža tudi na uspešnosti poslovanja.

Po vseh navedenih korakih in ukrepih je šele čas za sodno izterjavo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki prinese dodatne napore in stroške, zato je ključna že dobra priprava likvidnostnega načrta in njegovo dosledno izvajanje.

mag. Mojca Kunšek

Arhiv

Zadnji članki

2019

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober