FinD - Aktualno - Slovenski računovodski standard 15 (2019) - PRIHODKI
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

5.9.2018

Ida Kavčič, univ. dipl. ekon., spec. posl. ekon.

Slovenski računovodski standard 15 (2019) - PRIHODKI

V Uradnem listu RS, št. 57/2018 je bil objavljen Slovenski računovodski standard  15  (2019) – PRIHODKI, ki se bo v spremenjeni obliki pričel uporabljati s 1.1.2019.

 1. UVOD

Kljub temu, da tiste organizacije, ki morajo po zakonih uporabljati SRS-je, neposredno in posredno ne uporabljajo določb mednarodnih standardov računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), pa je sprememba MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci povzročila tudi spremembo Slovenskega računovodskega standarda 15 (v nadaljevanju SRS 15 (2019)).

 1. SPREMEMBE SRS 15 (2019) - PRIHODKI

Ko ugotavljamo kaj je novega v SRS 15 (2019) lahko ugotovimo,  da je poglavje »a) Razvrščanje prihodkov« ostalo skoraj nespremenjeno, na novo pa sta strukturirani poglavji  »b) Pripoznavanje prihodkov«  in poglavje » c) Začetno računovodsko merjenje prihodkov«.

a)       Razvrščanje prihodkov

Tudi po novem SRS 15 (2019)  se prihodki razvrščajo kot do sedaj  na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke. Nekoliko je spremenjena opredelitev prihodkov od prodaje, kar navajamo v nadaljevanju:  »Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Prihodki od prodaje so tisti, ki izhajajo iz pogodb s kupci o prodaji blaga in storitev. Prihodki od prodaje odražajo prenose (dobave) pogodbeno dogovorjenega blaga in storitev kupcem, in sicer v višini pričakovanih nadomestil, do katerih bo organizacija upravičena v zameno za to blago in storitve.«[1](SRS 15.3, 15.4. (2019)).  Torej prodajne vrednosti prodanega blaga in storitev zamenjujejo transakcijske cene, to je znesek pričakovanega  nadomestila za dobavo oziroma opravitev storitev,  ki pa niso nujno enake prodajnim cenam[2]. Z dobavo blaga so mišljene dobave lastnih proizvodov,  ter dobave trgovskega blaga in materiala.  Drugi poslovni prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki.

Finančni prihodki so prihodki od investiranja, ki jih sestavljajo obračunane obresti in deleži v dobičku drugih ter prevrednotovalni  finančni prihodki. Prevrednotovalni finančni prihodki po novem nastajajo tudi ob odpravi pripoznanja finančnih naložb, in sicer ob presežku poštene vrednosti prejetega nedenarnega nadomestila nad knjigovodsko vrednostjo.

Druge prihodke tako kot do sedaj sestavljajo neobičajne postavke in ostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid.

b)      Pripoznavanje prihodkov[3]

V tem poglavju bomo opozorili na  spremenjena merila za pripoznavanje prihodkov od prodaje in na spremembe na področju pripoznavanje prihodkov na podlagi stopnje dokončanosti , po novem pa postopno pripoznavanje prihodkov.

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče zanesljivo izmeriti (SRS 15.11. (2019)).

Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bo organizacija zanje prejela nadomestilo (SRS 15.12. (2019)).

Organizacija pripozna prihodek od prodaje, ko izpolni pogodbeno obvezo. Pogodbena obveza je izvršitvena obveza organizacije, da kupcu dobavi ali opravi pogodbeno dogovorjeno (obljubljeno) blago ali storitve. Izvršitveno obvezo organizacija izpolni (ali izpolnjuje) s prenosom pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitve kupcu  (SRS 15.13. (2019)). Blago in storitve so prenesene, ko ga oz. jih kupec pridobi v obvladovanje, ki se lahko izvede v določenem trenutku ali postopoma.

Organizacija presoja prenos obvladovanja na kupca s pomočjo kazalcev (SRS 15.44. (2019)):

 • Organizacija ima trenutno pravico do plačila za blago ali storitve;
 • Kupec ima lastninsko pravico do sredstva;
 • Organizacija je prenesla fizično posedovanje sredstva;
 • Kupec prevzame pomembna tveganja in koristi  na osnovi lastništva sredstva;
 • Kupec je sredstvo sprejel.

Organizacija prenese obvladovanje blaga in storitve postopoma[4]  in s tem postopoma pripoznava  prihodke, če kupec prevzema obvladovanja  sočasno s prenosom blaga in storitev. V SRS 15.45. (2019) so opredeljena merila za postopno priznavanje prihodkov in postopno prenašanje obvladovanja organizacije, pri čemer mora organizacija izpolnjevati vsaj enega izmed meril:

 • Kupec istočasno z izvrševanjem obveze organizacije pridobiva in porablja koristi iz njenega naslova;
 • Izvrševanje obveze s strani organizacije ustvari in poveča sredstvo, ki ga ves čas njegovega ustvarjanja obvladuje kupec;
 • Izvršitvena obveza s strani organizacije ne ustvari sredstva, ki bi ga lahko organizacija uporabila na drug način kot je predviden v pogodbi, pri čemer ima organizacija izvršljivo pravico do plačila za do tistega trenutka izpolnjeni del izvršitvene obveze (SRS 15.45 (2019)).

Za merjenje napredka pri  postopnem  izvrševanju pogodbenih obvez[5] sta v standardu opredeljeni metoda izložkov in metoda vložkov. Pri metodi izložkov se napredek pri izpolnjevanju izvršitvene obveze izmeri na podlagi neposredne primerjave obsega blaga in/ali storitev, ki so do datuma meritve že bili preneseni na kupca, glede na vse blago ali storitve, obljubljene v pogodbi.  Pri metodi vložkov se napredek pri izpolnjevanju izvršitvene obveze ugotavlja na podlagi neposredne primerjave obsega vložkov organizacije (npr.: sredstev, delovnih ur, strojnih ur, stroškov, pretečenega časa), ki so bili do datuma meritve že porabljeni pri izpolnjevanju izvršitvene obveze, s celotnimi predvidenimi vložki za izpolnitev te izvršilne obveze (SRS 15.47. (2019)).

V SRS 15.18 (2019) je mogoče zaslediti še eno novost, in sicer  da je ob sklenitvi pogodbe s kupcem potrebno ločeno opredeliti vse v pogodbi vsebovane izvršitvene obveze in tako pripoznati tudi prihodke.

Kot samostojna (ločena) izvršitvena obveza se opredeli vsaka obveza za prenos blaga ali storitev kupcu:

 • ki jo je po sodilih SRS 15.42 mogoče opredeliti ločeno od drugih pogodbenih obvez za prenos blaga in storitev  in
 • kupec lahko pogodbeno dogovorjeno blago ali storitev uporablja samostojno ali skupaj z drugimi enostavno dostopnimi viri (sredstvi).

Sodila  za opredelitev samostojnih (ločenih) izvršitvenih obvez po SRS 15.42 so sledeča:

 • organizacija ne zagotavlja pomembnega povezovanja blaga ali storitev z drugim blagom ali storitvami v celoto, ki bi predstavljala skupen proizvod, za katerega je kupec sklenil pogodbo;
 • blago ali storitev ne spremeni ali prilagodi bistveno drugega pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitve;
 • blago in storitev nista zelo odvisna od drugega pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitev ali tesno povezana z njim.

Prihodkov po ločenih  izvršitvenih obvezah oz. sestavnih delih posla ni potrebno pripoznati  mikro in majhnim družbam po ZGD-1.

Organizacija  pa  lahko za potrebe računovodenja prihodkov od prodaje obravnava več formalno ločenih pogodb kot eno pogodbo, če je izpolnjeno eno ali več naslednjih meril (SRS 15.21. (2019):

 • pogodbe se sklenejo v paketu z enim samim komercialnim ciljem,
 • znesek za nadomestilo v okviru ene pogodbe je odvisen od cene ali izvajanja druge pogodbe ali
 • določeno blago ali storitve, dogovorjene v vsaki od pogodb, veljajo kot ena izvršitvena obveza.

c)       Začetno računovodsko merjenje prihodkov[6]

Pred spremembo standarda SRS 15  so se prihodki merili po prodajnih cenah, navedenih na računih, zmanjšanih za popuste,…

Prihodki se po novem pripoznajo v znesku, ki odraža transakcijsko ceno, ki se razporedi na samostojno izvršitveno obvezo.  Transakcijska cena je znesek nadomestila, do katerega organizacija pričakuje, da bo upravičena v zameno za prenos blaga in storitev na kupca, razen zneskov, ki se zbirajo v imenu tretjih oseb.

Nadomestilo lahko vključuje fiksne zneske,  variabilne zneske ali oboje. Pri določanju transakcijske cene se upoštevajo učinki:

 • Variabilnega nadomestila (popusti, rabati, dobropisi, znižanja cene, spodbude, dodatki za uspešnost, pogodbenih kazni,…), ki se lahko razporedi na vse izvršitvene obveze v pogodbi ali samo na določene;
 • Obstoja pomembne sestavine financiranja v pogodbi;
 • Nedenarnega nadomestila;  in
 • Nadomestila, ki se plača kupcu.

Torej v čem je razlika od dosedanjega vrednotenja: Po novem se že pred priznavanjem prihodkov oceni znesek transakcijske cene, ki ni fiksen, npr: kasnejše znižanje cen, kasneje odobreni  bonusi, penali, možnost vračila kupljenega blaga, spodbude, dodatkov za uspešnost, ….

 1. ZAKLJUČEK

Zaradi pravilnega pripoznavanja in vrednotenja prihodkov v računovodskih izkazih bodo morale organizacije nameniti kar nekaj  pozornosti predhodno obravnavanih novostim, ki niso zanemarljive. Poleg vsebinskih novosti, pa SRS 15 (2019) prinaša tudi vrsto terminoloških sprememb, katerim   se bodo morale organizacije  prilagoditi. 


Oglejte si še druge članke s področja Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati registriran uporabnik?Avtor: Ida Kavčič, univ. dipl. ekon., spec. posl. ekon.


[1]   SRS 15 (2019), Uradni list RS, št. 57/2018.

[2]   Več o tem v poglavju c) Začetno računovodsko merjenje prihodkov

[3]  SRS 15 (2019), Uradni list RS, št. 57/2018,  15.11. do 15.21.

[4] Prvotno: pripoznavanje prihodkov na podlagi stopnje dokončanosti;

[5] Prvotno: ugotavljanje povečanja dokončanosti del

[6] SRS 15 (2019), Uradni list RS, št. 57/2018,  15.22. do 15.34.

Arhiv

Zadnji članki

2019

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober