FinD - Aktualno - Z večjim nadzorom do boljšega korporativnega upravljanja
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

7.8.2015

mag. Mojca Kunšek

Z večjim nadzorom do boljšega korporativnega upravljanja

8. avgusta bo začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki bo poleg prenosa računovodske direktive (Direktiva 2013/34/EU) v slovenski pravni red, spremenila tudi določena korporacijska pravila in ravnanja uprav, nadzornih svetov, revizijskih komisij ter notranje revizije.

Z namenom izboljšanja korporativnega upravljanja namreč novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uvaja institut notranje revizije, ki je neposredno odgovorna nadzornemu svetu. Do sedaj je bila odločitev o oblikovanju oz. ne oblikovanju notranje revizijske službe prepuščena družbam samim, delokrog delovanja notranje revizije pa je določala in nadzorovala le uprava družbe s takoimenovanim letnim programom delovanja notranje revizije.

Namen teh določb je zagotavljati določeno mero neodvisnosti notranje revizijske službe, kar je zelo pomembno pri hitrejšem odkrivanju morebitnih nepravilnosti v delovanju družbe. Koncept neodvisne notranje revizije naj bi po mnenju zakonodajalca tudi izboljšal učinkovitost delovanja nadzornega sveta, zlasti revizijske komisije. Le-ta ima po tem konceptu od notranje revizije več koristi, kot če je notranji revizor izključno v sferi uprave.

V ta namen novi 281.a člena ZGD-1 določa, da:

 • se letno poročilo o delu notranje revizije v treh mesecih po zaključku poslovnega leta predloži upravi, nadzornemu svetu in revizorju računovodskih izkazov;
 • nadzorni svet daje soglasja k imenovanju, razrešitvi in prejemkom vodje notranje revizije, kot tudi k aktu, s katerim se urejajo namen, pomen in naloge notranje revizije, ter k letnemu in večletnemu načrtu dela notranje revizije;
 • nadzorni svet daje tudi soglasje k sklenitvi pogodbe z zunanjim izvajalcem, če notranje revizijske storitve opravljajo zunanji izvajalci;
 • nadzorni svet lahko od notranjega revizorja zahteva tudi dodatne.

Nadzorni svet pa bo imel odslej tudi več pristojnosti pri določanju plačila članov komisije, ki niso tudi člani nadzornega sveta. Pri tem še vedno velja, da nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij, na primer revizijsko komisijo, komisijo za imenovanja in komisijo za prejemke, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge. Imenovanje revizijske komisije pa bo odslej obvezno tudi v družbah, ki so subjekti javnega interesa (in ne le v družbah katerih vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu vrednotnih papirjev).

Spremembe 280. člena ZGD-1 tudi določajo nov nabor obveznosti revizijske komisije, ki bo odslej:

 • spremljala postopek računovodskega poročanja ter pripravljala priporočila in predloge za zagotovitev njegove celovitosti;
 • spremljala učinkovitost in uspešnost notranje kontrole v družbi, notranje revizije in sistemov za obvladovanje tveganja;
 • spremljala obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, zlasti uspešnost obvezne revizije, pri čemer bo upoštevala vse ugotovitve in zaključke pristojnega organa;
 • pregledovala in spremljala neodvisnost revizorja letnega poročila družbe, zlasti glede zagotavljanja dodatnih nerevizijskih storitev;
 • odgovarjala za postopek izbire revizorja in predlagala nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe;
 • nadzorovala neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba;
 • ocenjevala sestavo letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet;
 • sodelovala pri določitvi pomembnejših področij revidiranja in pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo, pri čemer so prepovedana vsa pogodbena določila, ki skupščini omejujejo izbiro imenovanja revizorja;
 • poročala nadzornemu svetu o rezultatu obvezne revizije, vključno s pojasnilom, kako je obvezna revizija prispevala k celovitosti računovodskega poročanja in kakšno vlogo je imela revizijska komisija v tem postopku;
 • sodelovala z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo in z notranjim revizorjem, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z notranjo revizijo.

S spremembo 280. člena se tako prenaša v slovenski pravni red 32. točka 1. člena Direktive 2014/56/EU, ki določa, da so lahko člani revizijske komisije zgolj člani, ki so neodvisni od revidiranega subjekta, pri čemer morajo biti člani revizijske komisije tudi ustrezno usposobljeni za področje delovanja revidiranega subjekta.

Pri tem velja opozoriti na novo kazensko določbo, ki v 691.a členu ZGD-1 določa, da se z globo od 1.000 do 5.000 evrov lahko kaznuje za prekršek član revizijske komisije, če odloča o vprašanjih, ki sodijo v pristojnost nadzornega sveta oziroma upravnega odbora

Prav tako pa 263. člena ZGD-1 določa ravnanje organa vodenja in nadzora v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika ob stalnem varovanju poslovnih skrivnosti družbe. Pri tem so člani organa vodenja ali nadzora solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti in njihova odškodninska odgovornost ni izključena, čeprav je nadzorni svet ali upravni odbor odobril dejanje. Odškodninski zahtevek, ki ga ima družba do člana organa vodenja ali nadzora, pa bodo odslej lahko uveljavljali tudi upniki družbe, če jih družba ne bo mogla poplačati.

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?
Arhiv

Zadnji članki

2019

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober