FinD - Aktualno - Vračilo davka na motorna vozila - primeri iz sodne prakse
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

11.8.2015

Nika Hudej

Vračilo davka na motorna vozila - primeri iz sodne prakse

V tem prispevku predstavljam nekaj novejših primerov iz sodne prakse slovenskih sodišč glede vračila davka na motorna vozila. Največ problemov v praksi povzroča obravnava zahtev za vračilo plačanega davka od vozil, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico EU. Zanimivi pa so tudi nekateri drugi primeri, v katerih so sodišča presojala izpolnjevanje pogojev za vračilo davka na motorna vozila.

Osebna motorna vozila so v Republiki Sloveniji (RS) obdavčena z davkom na dodano vrednost in davkom na motorna vozila. Na podlagi Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV) se davek plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak, opredeljenih v 3. členu ZDMV, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju RS. Osnova za davek je prodajna cena posameznega motornega vozila, ki ne vključuje davka na motorna vozila in davka na dodano vrednost. Do marca 2010 so bile davčne stopnje odvisne od vrednosti avtomobila, z najvišjo davčno stopnjo 13 %, novi zakon pa je vpeljal obdavčitev glede na izpust ogljikovega dioksida in vrsto goriva, ki se uporablja za pogon.

ZDMV v 5. členu ureja osem primerov, v katerih se davka na motorna vozila ne plačuje (oprostitve). V 11. členu pa ZDMV ureja možnost sorazmernega vračila plačanega davka, če  zavezanec motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, izvozi, dobavi oziroma zaradi selitve prenese v drugo državo članico EU in ga zato odjavi iz evidence registriranih vozil v RS.

V vseh zadevah, ki bodo predstavljene v nadaljevanju, so sodišča poudarila, da so davčne oprostitve, ki so v 5. členu ZDMV predvidene za posamezne vrste vozil, in možnost (sorazmernega) vračila davka pod pogoji iz 11. člena ZDMV, le izjeme od siceršnje obveznosti plačevanja davka od prometa motornih vozil, ki je določena v 1. členu ZDMV. Izjeme od splošnega pravila pa je vedno treba razlagati restriktivno.

1. IZVOZ PRED PRVO REGISTRACIJO

Vrhovno sodišče je v več zadevah (prim. sodbe X Ips 470/2010 z dne 23. 11. 2011 ter sodbo in sklep X Ips 210/2012 z dne 14. 2. 2013), obravnavalo vprašanje vračila plačanega davka na uvožena motorna vozila, v primerih, ko je bilo vozilo le kratek čas registrirano v RS, namenjeno pa je bilo za nadaljnjo prodajo v drugo državo članico EU. Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV/06), veljaven v času, na katerega se obravnavane odločbe nanašajo, je v 11. členu določal, da ima davčni zavezanec, ki pred prvo registracijo motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, dobavi v drugo državo članico, pravico do vračila plačanega davka na motorna vozila. Takrat veljavni ZDMV/06 je torej pravico do vračila plačanega davka vezal na kriterij začetka uporabe vozila na ozemlju RS, in ne tudi na kriterij trajanja uporabe vozila, ki je bil v zakon vnesen šele z novelo ZDMV-C. Ker je bilo vozilo v obravnavanih zadevah že registrirano v RS (pa čeprav le začasno), po presoji Vrhovnega sodišča zavezanec nima pravice do vračila davka na motorna vozila, saj vozila ni izvozil pred prvo registracijo.

Ustavno sodišče je v nedavno sprejeti odločbi U-I-129/13-16 z dne 4. 6. 2015 ugotovilo, da drugi odstavek 11. člena ZDMV/06 ni bil v neskladju z Ustavo in zavrnilo ustavno pritožbo zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča X Ips 210/2012 z dne 14. 2. 2013. Ustavno sodišče je presojalo, ali je izpodbijana ureditev glede davčnih zavezancev, ki so vozilo registrirali v RS in posledično niso bili upravičeni do vračila plačanega davka na motorna vozila, kršila načelo enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Njihov položaj je primerjalo z davčnimi zavezanci, ki motornih vozil v RS niso registrirali in so bili zato upravičeni do vračila plačanega davka. Ustavno sodišče je presodilo, da je zakonodajalec za razlikovanje teh dveh skupin davčnih zavezancev imel razumen razlog, ki je izhajal iz narave stvari. Merilo registracije vozila v RS je bilo namreč primerno za dosego zakonodajalčevega cilja, da se obdavčijo le tista vozila, ki so bila v cestnem prometu v RS. Zgolj zaradi tega, ker merilo ni priznavalo pravice do vračila davka tudi za vozila, ki so bila v RS registrirana krajši čas, ga ni mogoče označiti za nerazumnega. Ker je imel torej zakonodajalec za različno davčno obravnavo zavezancev za plačilo davka na motorna vozila razumen razlog, izpodbijana zakonska določba ni bila v neskladju z načelom enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave.

 
Ustavno sodišče je kot očitno neutemeljeno zavrnilo tudi zatrjevano neskladje s pravico do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave, zavrnilo pa je tudi pavšalno zatrjevanje, da je Vrhovno sodišče kršilo pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave, ker ni postavilo predhodnega vprašanja Sodišču Evropske Unije.

2. VOZILO ZA PREVOZ VELIKE DRUŽINE

ZDMV v 2. točki prvega odstavka 5. člena določa, da se davek ne plačuje od vozil, ki so nabavljena za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok, in sicer od enega motornega vozila s pet ali več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupi eden od roditeljev v družini, ki ima tri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let.

V zadevi X Ips 334/2011 z dne 2. 2. 2012 je Vrhovno sodišče pojasnilo, da je smisel te davčne oprostitve pomoč družinam s tremi ali več mladoletnimi otroki pri zagotavljanju vsakodnevnih potreb, med katerimi je običajen prevoz družine, ne pa tudi bivanje na potovanju. Presodilo je, da bivalno vozilo (avtodom) ne spada med vozila, za katera se davek ne plača. Davčne oprostitve za posamezne vrste vozil so namreč le izjema, ki je ni mogoče razlagati širše, kot je določena.

V zadevi X Ips 406/2012 z dne 4. 7. 2013 je Vrhovno sodišče obravnavalo zakonski pogoj obstoja velike družine v smislu 2. točke prvega odstavka 5. člena ZDMV. Presodilo je, da je za obstoj družine v smislu obravnavane določbe ZDMV bistveno, da gre za (življenjsko) skupnost vsaj treh otrok in roditelja, v kateri vlada individualni (dolgo)trajni odnos skrbi odrasle osebe za otroke in v okviru katere se zadovoljujejo vsakodnevne tekoče potrebe družine. Redna skrb za enega otroka v kombinaciji z občasno skrbjo še za dva otroka, ki sicer živita pri svojih materah, ne pomeni življenjske skupnosti z vsemi tremi otroki, v kateri bi revident skupaj z njimi zadovoljeval vsakodnevne potrebe družine, kar je pogoj, da bi bilo sploh mogoče govoriti o obstoju velike družine v smislu 2. točke prvega odstavka 5. člena ZDMV.

3. UNIČENJE NOVIH VOZIL

Upravno sodišče je v zadevi I U 531/2014 z dne 23. 9. 2014 presojalo, ali lahko davčni zavezanec zahteva vračilo DMV tudi za vozila, ki so bila uničena v požaru, še preden so bila dana v promet in registrirana. Davčni zavezanec je zatrjeval, da obveznost za obračun davka na motorna vozila v skladu s 7. členom ZDMV nastane, ko je opravljen promet motornih vozil, v obravnavani zadevi pa promet vozil, ki so zgorela v požaru, po njegovem mnenju sploh ni bil opravljen. Po stališču Upravnega sodišča niti 5. niti 11. člen ZDMV ne urejata konkretne situacije oziroma ne določata, da se vračilo davka na motorna vozila izvede tudi v primeru uničenja vozil v požaru oziroma zaradi višje sile. Sodišče določb ZDMV o vračilu davka ne more razlagati tako široko, da bi te veljale tudi v takem primeru. Poudarilo je, da je ugodnosti, ki jih daje zakon s področja javnih financ, kot izjeme vedno treba razlagati ozko in skladno s pogoji, ki jih zakon za te oprostitve predpisuje. Stališča Vrhovnega sodišča o tem vprašanju še ni.

4.  ROK ZA VLOŽITEV ZAHTEVE ZA VRAČILO DAVKA

Po osmem odstavku 11. člena ZDMV lahko upravičenec zahteva vračilo davka pri davčnem organu v treh mesecih od poteka meseca, v katerem so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi lahko zahteval vračilo davka. V zadevi I U 791/2013 z dne 11. 3. 2014 je Upravno sodišče presojalo, kakšna je narava roka za vložitev zahteve za vračilo davka in sprejelo stališče, da gre za materialni prekluzivni rok, katerega zamuda predstavlja izgubo pravice. Ker so pri tožniku okoliščine, zaradi katerih bi lahko zahteval vračilo davka, nastopile že v mesecu novembru 2010 (saj je vozilo takrat zapustilo območje RS, kupec v drugi državi pa ga je takrat tudi prevzel), zahtevek za vračilo pa je vložil šele v juniju 2011, je po presoji Upravnega sodišča zaradi zamude materialnega prekluzivnega roka za vložitev zahteve za vračilo izgubil pravico zahtevati vračilo davka na motorna vozila. Tudi o vprašanju narave roka za vložitev zahteve za vračilo davka na motorna vozila Vrhovno sodišče v dosedanji praksi še ni odločalo.

Oglejte si še druge članke s področja Davčne olajšave

 
PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?

Arhiv

Zadnji članki

2019

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober