FinD - Aktualno - Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v letu 2013 (1.del)
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

26.2.2014

Silva Koritnik Rakela

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v letu 2013 (1.del)

Poročila o izračunu potrebnih odpravnin ob odhodu v pokoj v letu 2013 so deležna večje pozornosti. Vzrok je spremenjeni MRS 19 – Zaslužki zaposlencev na katerega se sklicuje tudi zbirka slovenskih računovodskih standardov (SRS).

Kdaj se uporablja MRS 19 – Zaslužki zaposlencev

Obstoječi MRS 19 – Zaslužki zaposlencev (veljaven do 31.12.2012)  je bil objavljen leta 1988 in je bil do leta 2011 nekajkrat spremenjen. Prenovljeni MRS 19 je bil objavljen junija 2011, velja pa od 1.1.2013 dalje. Novembra 2013 pa je že doživel dopolnitev, ki bo veljala od 1.1.2014 dalje. Ta zadnja sprememba za slovenska podjetja ni relevantna, saj se nanaša na pozaposlitvene zaslužke s prispevki zaposlenih, ki pa jih naša podjetja ne poznajo.

Cilj tega standarda je predpisati obračunavanje in razkrivanje zaslužkov zaposlencev. Ta standard zahteva, da podjetje v zameno za delo, ki ga opravi  zaposlenec, pripozna zaslužke, ki mu pripadajo v vsakem obdobju poročanja. To pomeni, da se v bilanci stanja pripoznajo obveznosti  (rezervacije), ko zaposlenec opravi delo v zameno za zaslužke, ki mu bodo plačani v prihodnosti. Istočasno pa podjetje pripozna  odhodek (stroške dela) v izkazu poslovnega izida.

Standard razdeli zaslužke zaposlencev v nekaj skupin (enako kot pred spremembo), jih tudi na novo opredeli in posledično se spremeni tudi merjenje:

  • kratkoročni zaslužki zaposlencev – plače, dopusti,
  • pozaposlitveni zaslužki – pokojnine, enkratna izplačila ob odhodu v pokoj,
  • drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev – dopust za dolgo službovanje, jubilejne nagrade, in
  • odpravnine.

Največji učinek sprememb bo viden pri pozaposlitvenih zaslužkih in sicer pri tako imenovanih programih z določenimi zaslužki in drugih dolgoročnih zaslužkih. Spremenijo se tudi določbe glede odpravnin ob prenehanju zaposlitve.

V nadaljevanju bomo predstavili spremembe pri računovodenju pozaposlitvenih zaslužkov  in dolgoročnih zaslužkov – merjenje, pripoznavanje stroškov in razkrivanje v letnih poročilih. Vendar  le v tistem delu, ki bo vplival na slovenska podjetja. Slovenska podjetja nimajo naloženih 'sredstev' za pokrivanje teh obveznosti v vrednostne papirje ali realne naložbe, ki bi jih bilo potrebno meriti skupaj z obveznostmi. Zato sprememba standarda ne bo imela tako velikega vpliva na računovodske izkaze podjetij, kot je to primer v drugih državah. Te spremembe bodo uporabniki zbirke MSRP upoštevali že pri sestavitvi računovodskih izkazov za leto 2013.  

 Različna obravnava treh sestavin  stroškov v aktuarskih izračuni

S spremembo MRS 19 so  sestavine stroškov  drugače poimenovane in se tudi drugače izračunajo. Najpomembnejša  pa so spremembe pri pripoznavanju. Medtem ko smo do sedaj v Sloveniji vse stroške pripoznali v izkazu poslovnega izida, se del stroškov sedaj pripozna v drugem vseobsegajočem donosu. Opraviti imamo s tremi sestavinami stroškov:  stroški službovanja, čistimi obrestmi in ponovnimi meritvami.

Stroški službovanja, obsegajo:

  • stroške sprotnega službovanja  - stroške ki jih pripišemo obdobju poročanja, ker so delavci opravili storitev (zaposlitev) še za eno leto.
  • stroške preteklega službovanja, ki so posledica spremembe upravičenj (sprememba ZDR-1 ali kolektivnih pogodb, ZPIZ-2)  ali sprememba oseb vključenih v kritje na primer zaradi pripojitve ali izčlenitve. O vplivu ZPIZ-2 na višino rezervacij smo pisali v članku ZPIZ-2 in vpliv na rezervacije za odpravnine v pokoj
  • morebitne dobičke ali izgube ob poravnavi,  ki pa se zaradi fiksno določenih plačil pri odpravninah v pokoj v skladu s slovensko zakonodajo ne pojavljajo.

Druga sestavina so čiste obresti, ki nastajajo zaradi približevanja časa izplačila prej pripoznaih (diskontiranih) obveznosti. Izračunajo se z uporabo diskontne obrestne mere s katero se je določila obveznost na začetku obdobja ob upoštevanju gibanja obveznosti v obdobju (izplačila in stroški tekočega službovanja).

Tretja sestavina pa so stroški ponovne meritve,  ki v konkretnem primeru vključujejo samo aktuarske dobičke in  izgube nastale zaradi spremembe sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke, ki izhajajo iz:

  • izkustvene prilagoditve zaradi razlik med prejšnjim aktuarskimi predpostavkami in dejstvi – npr. rast plač ne sledi pričakovanjem, ter                                          
  • učinkov sprememb aktuarskih predpostavk – sprememba diskontne mere je najpomembnejša, v Sloveniji se zmanjšuje fluktuacija (povečuje lojalnost).

Spremenjeni MRS 19.120 zahteva, da se prvi dve vrsti stroškov  (stroški službovanja in čiste obresti) pripoznata takoj v izkazu poslovnega izida, medtem, ko se  tretja sestavina stroškov (ponovne meritve)  pripozna takoj v izkazu drugega vseobsegajočega donosa. Stroškov ponovnih  meritev pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, se v skladu z MRS 19.122 v naslednjem obdobju ne sme prerazvrstiti v poslovni izid. Lahko pa podjetje te zneske, pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu, prenese v okviru lastniškega kapitala.

Lahko rečemo, da je računovodenje stroškov ponovne meritve (aktuarski dobički in izgube) primerljivo z obravnavo učinkov prevrednotenja pri opredmetenih osnovnih sredstvih (model prevrednotenja).  Le s to razliko, da MRS 19 nikjer ne določa, kdaj naj se ti učinki prenesejo v preneseni poslovni izid.

Kako naj ravnajo uporabniki zbirke SRS

Postavlja pa se vprašanje ali te spremembe neposredno veljajo tudi za uporabnike zbirke SRS, ki v letu 2013 niso bili spremenjeni. Še vedno je v veljavi Pojasnilo 1 k SRS 10, ki je bilo izdano marca 2007, uporabljati pa se je začelo pri sestavitvi letnega poročila za poslovno

leto, ki se je začelo 1. januarja 2006 ali kasneje.

V skladu z navedenim pojasnilom so bile tako odpravnine ob upokojitvi kot jubilejne nagrade  za potrebe oblikovanja  rezervacij za te stroške razvrščene v skupino  'Drugi dolgoročni zaslužki'. Za to skupino pa je tudi v spremenjenem MRS 19 še vedno predvidena poenostavljena metoda računovodenja, pri kateri se vsi stroški pripoznajo takoj v izkazu poslovnega izida.

Za uporabnike zbirke SRS se ni (še) nič spremenilo. Morda nas doleti kakšno novo Pojasnilo, ki bo veljalo že za leto 2013. Poleg tega pa je neurejena tudi celovita davčna obravnava stroškov rezervacij v delu, ki se pripoznajo neposredno v kapitalu. O tem bomo pisali v drugem delu članka prihodnji teden, ko bomo na zgledu primerjalno prikazali o knjiženje stroškov, predstavitev v izkazih ter pojasnila k izkazom.

Arhiv

Zadnji članki

2019

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober