FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.11. Delovna razmerja > 2012
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.11. Delovna razmerja

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 118)
Naslovnica

Pokojninsko zavarovanje po novem

FinD-INFO članki, 21.12.2012

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 21.12.2012Nov ZPIZ-2 prilagaja obstoječ pokojninski sistem novim demografskim in gospodarskim okoliščinam in obljublja dostojne pokojnine sedanjim in prihodnjim generacijam upokojencev.
Naslovnica

Odpoklic in razrešitev občinskih funkcionarjev

Pravna praksa, št. 49-50, 20.12.2012

Delovna razmerja

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 49-50/2012Nedavne javne manifestacije nezadovoljstva prebivalcev so med drugim sprožile tudi oblikovanje nekaterih predlogov za spremembe zakonodaje. Čeprav menim, da protestniki ne zahtevajo sprememb zakonodaje ali političnega sistema, ampak spremembo obnašanja predstavnikov javnih oblasti v smislu uveljavitve etičnih norm in medsebojnega sodelovanja, se je med idejami o spremembi zakonodaje pojavil tudi predlog za uveljavitev instituta odpoklica funkcionarjev. Predlog zakonske ureditve razrešitve funkcionarja, ki bi grobo kršil etične standarde, je bilo mogoče zaslediti tudi v oktobrski številki Vestnika Komisije za preprečevanje korupcije.
Naslovnica

Kako do učinkovitejše inšpekcije dela

Pravna praksa, št. 48, 13.12.2012

Delovna razmerja

Damjan Mašera, Pravna praksa, 48/2012Iz 15. člena Zakona o inšpekciji dela (ZID) izhaja temeljni ukrep Inšpektorata za delo kot inšpekcijskega organa, da po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu z odločbo delodajalcu odredi, da z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom v roku, ki ga določi inšpektor, zagotovi izvajanje zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov iz svoje pristojnosti. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) kot krovni predpis na področju urejanja delovnih razmerij posebej ureja določen vidik odločanja v upravnem postopku, pri čemer pa zaradi razlage drugostopenjskega organa prihaja do neželene izključitve odločanja zaradi razlage ZDR, ki naj bi pristojnosti inšpektorja določal taksativno.
Naslovnica

Obračun nadomestila plače v primeru prepovedi opravljanja dela

Pravna praksa, št. 48, 13.12.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2012Zoper delavca je delodajalec med bolniškim staležem uvedel postopek za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, hkrati pa mu je izdal sklep o prepovedi opravljanja dela za čas od uvedbe do končanega postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Sklep o prepovedi opravljanja dela je bil delavcu vročen 20. avgusta 2012, postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa je bil končan 24. avgusta 2012, ko je delodajalec delavcu vročil izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Problem je nastal pri obračunu nadomestila plače, glede na to, da je bil delavec v tem obdobju v bolniškem staležu. • Ali delavcu obračunati za obdobje prepovedi opravljanja dela zgolj nadomestilo za bolniški stalež ali pa upoštevati določilo ZDR, da se nadomestilo bolniškega staleža obračuna v višini polovice njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi?
Naslovnica

Do pokojnine tudi s štirimi urami tedensko

Pravna praksa, št. 48, 13.12.2012

Delovna razmerja

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2012Španski zakon o socialni varnosti določa, da pridobijo pravico do starostne pokojnine na podlagi plačanih prispevkov in ob izpolnjevanju splošnih pogojev zavarovanci, ki so stari 65 let in so dopolnili minimalno dobo plačevanja prispevkov 15 let. Sodišče EU je presojalo primer tožnice, ki je vse življenje delala po štiri ure na teden. Če bi hotela pridobiti pravico do starostne pokojnine v višini 112,93 evra na mesec, bi morala, da bi izpolnila pogoj najnižje prispevne dobe, delati sto let. Sodišče je presodilo, da je taka ureditev v nasprotju z Direktivo 79/7/EGS Sveta z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti. Pred kratkim pri nas sprejeti Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ima enako določbo kot sporni španski zakon.
Naslovnica

Pridobitev podatka o najvišji plači v d. o. o.

Pravna praksa, št. 48, 13.12.2012

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2012Ali ima občina kot solastnik (36,56 odstotka podjetja je v lasti občine) zasebnega podjetja pravico zahtevati podatek o dveh najvišjih in dveh najnižjih bruto plačah v podjetju z vsemi dodatki? Kdo mora občini posredovati te podatke - direktor ali nadzorni svet podjetja?
Naslovnica

Skrajšanje odpovednega roka

Pravna praksa, št. 47, 6.12.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2012Delavec, ki smo mu redno odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, je bil pri nas zaposlen 26 let, zato mu pripada 120-dnevni odpovedni rok. • Ali je možno ta rok skrajšati?
Naslovnica

Zadržanost z dela zaradi spremstva otroka na rehabilitacijo

Pravna praksa, št. 47, 6.12.2012

Delovna razmerja

Gregor Kumer, Pravna praksa, 47/2012Ali materi šestletnega zmerno gibalno oviranega in dolgotrajno bolnega otroka pripada pravica do začasne zadržanosti z dela zaradi spremstva otroka na rehabilitacijo?
Naslovnica

Odpuščanje? (Ne)mogoče?

Pravna praksa, št. 47, 6.12.2012

Delovna razmerja

mag. Tanja Pustovrh-Pirnat, Pravna praksa, 47/2012Kot je razvidno iz gradiva o spremembah delovnopravne zakonodaje, objavljenega na spletni strani Vlade Republike Slovenije, je eden od ciljev spremembe udejanjanje načela prožne varnosti (ang. flexicurity), kar bi dosegli s poenostavitvijo postopkov sklepanja in prenehanja delovnih razmerij. Ta cilj je na vladni spletni strani naveden kot eden od osmih in niti ni označen kot glavni, kar se mi zdi ustrezno, je pa v (laični) javnosti pogosto najbolj poudarjena domnevna težava slovenskega trga dela, da zakonodaja onemogoča oziroma pretirano otežuje odpuščanje za nedoločen čas zaposlenih delavcev. Najbolj mi je ostala v spominu primerjava, da je "slovenski delavec zaščiten kot kočevski medved".
Naslovnica

Sprostitev pogojev za opravljanje poklicev kot korak k prožnejšemu trgu dela

Podjetje in delo, št. 8, 1.12.2012

Valentina Franca, Elizabeta Zirnstein, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Opredelitev (de)regulacije poklicev 2.1. Mednarodna zakonodaja 2.1.1. Pomanjkljivosti Direktive 2005/36/ES oziroma kritike sistema priznavanja poklicnih kvalifikacij 2.2. Nacionalna zakonodaja 3. Deregulacija poklicev in gospodarstvo 3.1. Storitvena direktiva 3.2. Vpliv na k
Naslovnica

K vsebinskemu odnosu med delavcem in delodajalcem

Pravna praksa, št. 46, 29.11.2012

Delovna razmerja

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 46/2012"Pogajanja o novi delovni zakonodaji potekajo dneve in dneve po dolge ure. Pričakovala sem, da bo več sprememb in amandmajev. Saj morda je to dobro, a obžalujem, da je bilo veliko truda vloženega v pripravo zakona, pa so vsa strokovna stališča nekje obležala," je na strokovnem srečanju Društva za delovno pravo in socialno varnost, ki je potekalo 19. novembra 2012 na PF Univerze v Ljubljani, dejala profesorica na PF Univerze v Ljubljani dr. Polonca Končar. S tem se je strinjala tudi raziskovalka na Inštitutu za delo pri PF Univerze v Ljubljani dr. Katarina Kresal Šoltes, ki je poudarila, da Vlada ne uporabi nobenih strokovnih člankov in raziskav, niti rešitev, ki jih ponudi stroka: "To je popolno zanikanje delovnopravne stroke."
Naslovnica

Izračun odpravnine pri odpovedi iz poslovnega razloga

Pravna praksa, št. 46, 29.11.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 46/2012Kako obračunati odpravnino pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, če je bil delavec pri delodajalcu zaposlen 15 let in osem mesecev? Gre za tretjino ali četrtino osnove za vsako leto dela pri delodajalcu?
Naslovnica

Sorazmerno izplačilo božičnice – primer iz sodne prakse

FinD-INFO članki, 29.11.2012

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 29.11.2012Če interni akti podjetja ne določajo sorazmernega izplačila božičnice glede na čas zaposlitve v podjetju ali če so interni akti oz. sklepi uprave glede izplačila božinice v nasprotju z določili kolektivne pogodbe, je izplačevalec božičnice v prekršku.
Naslovnica

Jubilejna nagrada

FinD-INFO članki, 27.11.2012

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.11.2012Niti po ZDR, niti po kolektivnih pogodbah, ni predvidena jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju.
Naslovnica

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

FinD-INFO članki, 27.11.2012

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.11.2012Poleg časovne omejitve opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas, je potrebno upoštevati tudi vsebinske omejitve za sklenitev takšne pogodbe.
Naslovnica

Izumi in avtorska dela v delovnem razmerju

Pravna praksa, št. 45, 22.11.2012

Delovna razmerja

dr. Elizabeta Zirnstein, Pravna praksa, 45/2012Inovacije so danes gonilo razvoja, tehničnega napredka in konkurenčnosti. Raziskave kažejo, da je danes večina inovacij ustvarjenih v delovnem razmerju. Med njimi so najpomembnejši izumi in avtorska dela. V prispevku obravnavam, kako je s pravnimi pravili urejena alokacija pravic med delodajalcem in delavcem, kadar slednji ustvari izum oziroma avtorsko delo v delovnem razmerju. Pri tem opozarjam na nedoslednosti v pravni ureditvi tega področja, odpiram nekatere dileme in poskušam predlagati primerne rešitve.
Naslovnica

Pravica do ustne obravnave v delovnem sporu z javnim uslužbencem

Pravna praksa, št. 44, 15.11.2012

Delovna razmerja

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 44/2012Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) v 6. členu zagotavlja posamezniku pravico do javne obravnave (ang. public hearing), ki obsega tudi pravico do ustne obravnave (ang. oral hearing). Pred sodiščem, ki na prvi in edini stopnji odloča o zadevi, je tako le izjemoma dopustno izvesti pisni postopek brez ustne obravnave. To ustaljeno stališče sodne prakse je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) znova potrdilo v zadevi Ohneberg proti Avstriji.
Naslovnica

Zavarovanje osebe z dvojnim statusom (statusom delavca in statusom podjetnika)

Pravna praksa, št. 44, 15.11.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2012Delavec je pridobil status samostojnega podjetnika posameznika (s. p.) in se je kot tak 1. oktobra vpisal v poslovni register. • Ali njegov novi status vpliva na njegovo pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma ali mu moramo kot delodajalec še naprej plačevati vse prispevke?
Naslovnica

Delovna knjižica je še vedno osnovni dokument delavca

FinD-INFO članki, 13.11.2012

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 13.11.2012Kljub temu, da delovna knjižicia kot fizični dokument ne obstaja več, pa v drugi obliki ostaja kot temeljni dokument delavca.
Naslovnica

Odpravnina ob upokojitvi po ZUJF

Pravna praksa, št. 43, 8.11.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2012• Kdaj je delavec upravičen do dveh in kdaj do treh odpravnin po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)? Delavka se je upokojila 31. oktobra 2012 in na ta dan dopolnila starost 57 let, štiri mesece in tri dni ter ima 36 let, dva meseca in en dan delovne
Naslovnica

Navadno sosporništvo - sprememba delodajalca zaradi prenosa dejavnosti

Pravna praksa, št. 39-40, 12.10.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39-40/2012Sodba in sklep VIII Ips 248/2011, 4. junij 2012 (v zvezi z odločbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 63/2011) ZDR - šesti odstavek 73. člena ZPP - 192. in 195. člen Kljub medsebojni zvezi med zahtevkoma zoper primarno in zoper eventualno toženko, je šlo še vedno za dva različna zahtevk
Naslovnica

Pravice delavcev in ustavnosodne presoje

Podjetje in delo, št. 6-7, 5.10.2012

Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/2012Avtorica obravnava ustavnosodne presoje, ki se nanašajo na pravice delavcev na podlagi vloženih zahtev in pobud sindikatov. Analizira odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja 2009 do 15. junija 2012 in ugotavlja, da Ustavno sodišče, predvsem od leta 2011, le redko meritorno obravnava vloge sindikatov, ko ti kot kvalificirani predlagatelji vlagajo zahteve za oceno ustavnosti predpisa zaradi ogrožanja pravic delavcev ali kot pobudniki izkažejo, da predpis neposredno posega v njihove pravice, pravne interese oziroma v njihov pravni položaj. Pri tem avtorica prikaže posamezne meritorne odločitve Ustavnega sodišča in sklepe o zavrženju zahtev in pobud.
Naslovnica

Merila in višina odškodnine po 118. členu ZDR v primeru športnega delavca

Pravna praksa, št. 38, 4.10.2012

Delovna razmerja

Urška Gliha, Pravna praksa, 38/2012Najnovejši predlog Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) spreminja 118. člen ZDR med drugim tudi tako, da določa zaprt krog meril za določitev denarne odškodnine. V prispevku bom s predstavitvijo konkretnega sodnega primera, v katerem sem tudi sama sodelovala, in uveljavljene sodne prakse analizirala smotrnost in potrebnost te spremembe.
Naslovnica

Pravica do odpravnine v primeru odpovedi pogodbe po četrti alineji prvega odstavka 88. člena ZDR

Pravna praksa, št. 38, 4.10.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2012Kakšna bi bila pravilno odmerjena odpravnica za delavca, invalida III. kategorije, ki bo delno invalidsko upokojen, namesto zagotovitve pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega pa se mu bo odpovedala pogodba o zaposlitvi (po postopku prek republiške komisije), ker delodajalec zanj nima dela, pri katerem bi bile upoštevane njegove omejitve? Delodajalec je zavezanec Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti.
Naslovnica

Uveljavljanje obstoja delovnega razmerja za delo preko študentskega servisa

FinD-INFO članki, 3.10.2012

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 03.10.2012Tožnik, ki je pri toženi stranki opravljal delo preko študentskega servisa, bi moral obstoj delovnega razmerja pred sodiščem uveljavljati v roku tridesetih dni od prenehanja dela.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(118)

Datum objave

< Vsi
2012(118)
> Januar(6) > Februar(10) > Marec(15) > April(13) > Maj(9) > Junij(6) > Julij(17) > Avgust(5) > September(12) > Oktober(5) > November(10) > December(10)