FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > 2007
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 194)
Publikacija Članek
Naslovnica

Računovodski in davčni vidik terjatev

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 17.12.2007Poslovne terjatve obravnava Slovenski računovodski standard (SRS 2006) SRS 5 - Terjatve in jih opredeljuje kot pravice zasnovane na premoženjskopravnih in drugih razmerjih, ki vodijo v zahtevo po plačilu dolga, dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve. Finančne terjatve ne sodijo med poslovne...
Naslovnica

Odloženi davki

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 17.12.2007Posebna oblika terjatev so terjatve za odloženi davek, ki jih obravnava Slovenski računovodski standard (SRS 2006) SRS 5 - Terjatve.Terjatve za odloženi davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih glede na:a) odbitne začasne razlike; b) prenos neizrabljenih davčnih izgu...
Naslovnica

Računovodenje zalog

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 17.12.2007Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja. Ločimo različne vrste zalog: Zaloge materiala zajemajo količine v skladišču, dodelavi in predelavi ter na pot...
Naslovnica

Osnove amortiziranja

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 17.12.2007Stroške amortiziranja in temeljne elemente amortiziranja opredeljuje Slovenski računovodski standard (SRS 2006) SRS 13 - Stroški amortizacije. Amortiziranje je razporejanje vrednosti amortizirljivega sredstva na zneske, v katerih ga v ocenjeni dobi njegove koristnosti postopoma zapušča in ki pomenij...
Naslovnica

Vrednotenje zalog nedokončane proizvodnje (SRS 4)

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 17.12.2007Povezava:SRS 4SRS 17Besedilo:Kot določa Slovenski računovodski standard (SRS 4) nedokončana proizvodnja obsega:- nedokončano proizvodnjo na proizvajalnih mestih, - lastne polproizvode in dele, namenjene za dokončanje proizvodov, - odpadke, namenjene uporabi v proizvodnji. Proizvodi so dokonč...
Naslovnica

Naložbene nepremičnine

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 17.12.2007Naložbene nepremičnine obravnava Slovenski računovodski standard (SRS 2006) SRS 6 - Naložbene nepremičnine. Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe.O naložbenih nepremičninah govorimo v zvezi s sredstvi, ki jih lahko...
Naslovnica

Vrednotenje odloženih davkov

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 17.12.2007Pravna odlaga:Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)97. člen ZDDPO-2Tekst:Namen obračuna odloženih davkov je obračun razlike, ki nastane pri ugotavljanju dobička po računovodskih načelih glede na dobiček ugotovljen po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), kar pomeni, d...
Naslovnica

Davčna obravnava stroškov amortizacije

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 17.12.2007Davčni vidik stroškov amortizacije opredeljuje 33. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki določa, da se amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin (v nadaljevanju: amortizacija) kot odhodek prizna v obračunanem znesku z uporabo ...
Naslovnica

Družbe tveganega kapitala in vpliv na obdavčenje

FinD-INFO članki, 2007/0

mag. Franc Derganc, 1.12.2007

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.12.2007V zakonu o družbah tveganega kapitala (DTK) so opredeljeni tvegani kapital in pojmi, ki so povezani z lastniškim financiranjem podjetij. Osnovni cilj družb tveganega kapitala je zagotoviti transparentno in hitro financiranje podjetij, ki začenjajo poslovanje ali ga nadaljujejo z novimi tehnološkimi ...
Naslovnica

Vpliv globalizacije na računovodenje

FinD-INFO članki, 2007/0

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 1.12.2007

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 01.12.2007Globalizacija je v veliki meri vplivala na delo računovodij. Le-ti namreč pogosto izdelujejo svoje računovodske izkaze tako po mednarodnih kot tudi nacionalnih računovodskih izkazih in imajo pri tem dvojno delo. Unifikacija standardov je tako nujna - ne le za velike, temveč tudi za male in srednje p...
Naslovnica

Davčni vidik investicij domačih podjetij v tujini

FinD-INFO članki, 2007/0

mag. Suzana Tokič, 1.12.2007

Davčna praksa EU

FinD-INFO članki, 01.12.2007Slovenska podjetja imajo številne možnosti odpiranj in vlaganj v hčerinska podjetja v tujini, pri čemer je poleg slovenske davčne zakonodaje potrebno poznati tudi davčno zakonodajo države, kjer ustanavljamo hčerinsko podjetje, kot tudi obstoj meddržavnega dogovora o vzajemnosti in davčnem sodelovanj...
Naslovnica

Davčni sistem v R Srbiji

FinD-INFO članki, 2007/0

dr. Milan Negovanović, 1.12.2007

Davčna praksa EU

FinD-INFO članki, 01.12.2007Vse od leta 2004 je v R Srbiji obvezna uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, malim podjetjem pa je omogočeno, da vodijo svoje poslovne knjige po Pravilniku o načinu priznavanja in ocenjevanja premoženja, obveznosti, prihodkov in odhodkov malih pravnih oseb podjetnikov. Pri obračun...
Naslovnica

Davčno svetovanje pri nas in po svetu

FinD-INFO članki, 2007/0

mag. Barbara Guzina, 1.12.2007

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 01.12.2007Poklic davčnega svetovalca pri nas v zadnjem času pridobiva na pomenu in razloga za to sta vsaj dva. Davčnih svetovalcev že kar kronično primanjkuje, zgleda kot da poklic za mlade ni preveč privlačen, saj zahteva veliko vloženega truda v učenje, ki pa se v obliki zadostnega znanja in s tem povezaneg...
Naslovnica

Davčni sistem v R Bosni in Hercegovini

FinD-INFO članki, 2007/0

mag. Jozo Piljić, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, 1.12.2007

Davčna praksa EU

FinD-INFO članki, 01.12.2007Tuja vlaganja v R Bosni in Hercegovini ureja Zakon o politiki direktnih tujih vlaganj, ki ureja vlaganja in reinvestiranje dobička v BiH in Entiteto (Federacija BiH), kjer morajo investitorji prijaviti svojo dejavnost. Prav tako je določena tudi davčna politika do tujih vlagateljev z vsemi posebnost...
Naslovnica

Pravila o poreklu blaga – Zahodni Balkan

FinD-INFO članki, 2007/0

Iris Gorjanc Dolničar, univ. dipl. ekon., 1.12.2007

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 01.12.2007Poenostavljeno bi lahko rekli, da je poreklo »ekonomsko državljanstvo « blaga, ki je predmet trgovine med različnimi državami. Poreklo je ob carinski tarifi in carinski vrednosti ena od temeljnih podlag, ki določa višino plačila uvoznih dajatev. V osnovi se poreklo blaga deli na preferencialno in na...
Naslovnica

Pravo Evropske skupnosti: Pravni vidik poslovanja znotraj EU in poslovanja v državah, ki niso članice EU

FinD-INFO članki, 2007/0

Oliver Kljajič, LL. M., 1.12.2007

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 01.12.2007Vstop Slovenije v Evropsko unijo (EU) v letu 2004 je bil za številne slovenske gospodarske subjekte pomembna prelomnica. To je veljalo predvsem za tiste gospodarske družbe, katerih poslovanje je pretežno potekalo na trgih drugih držav članic EU, saj so se z vstopom v EU sprostile številne dejanske i...
Naslovnica

Obdavčitev dobave blaga po ZDDV-1

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Predmet obdavčitve z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) so vse dobave in storitve, v skladu s 3. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) izveden za plačilo. Pri tem med dobave blaga štejemo: dobave blaga, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske de...
Naslovnica

Hramba računov

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Račun je temeljna knjigovodska listina in njegovo hrambo določata najmanj:- Slovenski računovodski standardi (SRS 2006), v okviru SRS 21 - Knjigovodske listine- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki določa vse elemente, kot tudi hrambo računa,- Obligacijski zakonik (OZ)Račun je namreč potreb...
Naslovnica

Najpogostejše napake pri izpolnjevanju obračuna davka na dodano vrednost (DDV-O)

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Davčna uprava Republike Slovenije v skladu z 138. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) izvaja nadzor in elektronski zajem podatkov, ki se izvaja v prvi fazi z optičnim zajemom podatkov iz obračunov DDV. Kljub temu, da so navodila jasna, davčna uprava ugotavlja vrsto pomanjkljivosti, ki ...
Naslovnica

Obračunavanje DDV po plačani realizaciji

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007131. člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) omogoča davčnim zavezancem identificiranim za namene DDV uporabo posebne ureditve obračuna DDV po plačani realizaciji, če davčni zavezanec, skupaj s povezanimi osebami, v zadnjih 12 mesecih ni presegel 208.000 eurov obdavčenega prometa (brez DDV i...
Naslovnica

Račun

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) v svojem 81. členu določa, da mora vsak davčni zavezanec za vsak opravljen promet blaga ali storitev kot tudi prednaročilo, izstaviti račun. Poseben primer je izdaja računa s strani kupca ali tretjih oseb v imenu in za račun davčnega zavezanca, kot tudi izd...
Naslovnica

Obdavčitev dobave blaga po ZDDV-1

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Predmet obdavčitve z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) so vse dobave in storitve, v skladu s 3. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) izveden za plačilo. Pri tem med dobave blaga štejemo: dobave blaga, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske de...
Naslovnica

Obdavčitev pridobitve blaga znotraj skupnosti po ZDDV-1

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Predmet obdavčitve z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) so vse dobave in storitve, v skladu s 3. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) izvedene za plačilo. Pri tem med dobave blaga štejemo: dobave blaga, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske d...
Naslovnica

Rekapitulacijsko poročilo (RP-O)

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 29.11.2007Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, mora davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo o osebah, identificiranih za DDV, katerim je dobavil blago:· pod pogoji iz 46. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), in · ki mu je bilo dobavljeno na način pridobitve blaga znotraj Skup...
Naslovnica

Osnove urejenega blagajniškega poslovanja

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 29.11.2007Blagajniško poslovanje ureja Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (v nadaljevanju Pravilnik), ki ureja blagajniško poslovanje vseh pravnih oseb in drugih institucij kot so neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(107)

Podjetje in delo(13)

Pravna praksa(74)
 

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

< Vsi
2007(194)
> Januar(33) > Februar(54) > Oktober(70) > November(21) > December(16)

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG HI J K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž