FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > 2012
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 464)
Publikacija Članek
Naslovnica

Brezobrestno posojilo in obrestovano posojilo – pravila za davčno priznavanja obresti od posojil od družbenika

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 21.12.2012

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 21.12.2012Pri obravnavi obresti je potrebno upoštevati nacionalno zakonodajo, določbe o tanki kapitalizaciji in o priznani obrestni meri ter pri izplačilu predložiti ustrezne obrazce.
Naslovnica

Vračilo zemljišč

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 21.12.2012

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 21.12.2012Vrnjene parcele se izkazujejo med dolgoročnimi sredstvi.
Naslovnica

Knjiženje plač in zamudnih obresti po sodbi Vrhovnega sodišča

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 21.12.2012

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 21.12.2012Tako plače kot zamudne obresti iz naslova sodne poravnave so davčno priznane in tudi z vidika ZDoh-2 neobdavčene.
Naslovnica

Fakturiranje prototipnih orodij

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 21.12.2012

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 21.12.2012Ker ne gre za izvoz blaga, se prototipni izdelki obdavčijo z DDV v Sloveniji, italijanski kupec pa lahko zahteva od DURS vračilo DDV, če izpolnjuje tudi druge zakonske pogoje.
Naslovnica

Pokojninsko zavarovanje po novem

FinD-INFO članki, 2012

mag. Jasmina Cigrovski, 21.12.2012

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 21.12.2012Nov ZPIZ-2 prilagaja obstoječ pokojninski sistem novim demografskim in gospodarskim okoliščinam in obljublja dostojne pokojnine sedanjim in prihodnjim generacijam upokojencev.
Naslovnica

Odpoklic in razrešitev občinskih funkcionarjev

Pravna praksa, 2012/49-50

dr. Roman Lavtar, 20.12.2012

Delovna razmerja

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 49-50/2012Nedavne javne manifestacije nezadovoljstva prebivalcev so med drugim sprožile tudi oblikovanje nekaterih predlogov za spremembe zakonodaje. Čeprav menim, da protestniki ne zahtevajo sprememb zakonodaje ali političnega sistema, ampak spremembo obnašanja predstavnikov javnih oblasti v smislu uveljavitve etičnih norm in medsebojnega sodelovanja, se je med idejami o spremembi zakonodaje pojavil tudi predlog za uveljavitev instituta odpoklica funkcionarjev. Predlog zakonske ureditve razrešitve funkcionarja, ki bi grobo kršil etične standarde, je bilo mogoče zaslediti tudi v oktobrski številki Vestnika Komisije za preprečevanje korupcije.
Naslovnica

Novele davčnih zakonov in nov sistem pavšalne obdavčitve

Pravna praksa, 2012/49-50

Andrej Grah Whatmough, 20.12.2012

Obračunavanje in plačevanje davka

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 49-50/2012Desetega decembra so bile v Uradnem listu objavljene novele treh davčnih zakonov - Zakona o davku od dohodov pravnih oseb (ZDDPO-2I), Zakona o dohodnini (ZDoh-2L) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F). Poglejmo si nekatere novosti in spremembe, ki jih prinašajo.
Naslovnica

Odslej tudi obdavčitev finančnih storitev

FinD-INFO članki, 2012

mag. Jasmina Cigrovski, 17.12.2012

Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki

FinD-INFO članki, 17.12.2012Po ZDFS bodo obdavčene finančne in zavarovalne storitve, ki so bile sicer plačila davka na dodano vrednost oproščene.
Naslovnica

Naravne nesreče in njihov vpliv na računovodske izkaze

FinD-INFO članki, 2012

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 17.12.2012

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 17.12.2012Pri izdelavi letošnjih letnih računovodskih izkazov, bo potrebno upoštevati tudi vpliv novembrskih poplav na izgubljene poslovne priložnosti ali ogrožanje obstoja podjetja.
Naslovnica

Pridobitev podatka o najvišji plači v d. o. o.

Pravna praksa, 2012/48

Irena Vovk, 13.12.2012

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2012Ali ima občina kot solastnik (36,56 odstotka podjetja je v lasti občine) zasebnega podjetja pravico zahtevati podatek o dveh najvišjih in dveh najnižjih bruto plačah v podjetju z vsemi dodatki? Kdo mora občini posredovati te podatke - direktor ali nadzorni svet podjetja?
Naslovnica

Do pokojnine tudi s štirimi urami tedensko

Pravna praksa, 2012/48

mag. Nana Weber, 13.12.2012

Delovna razmerja

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2012Španski zakon o socialni varnosti določa, da pridobijo pravico do starostne pokojnine na podlagi plačanih prispevkov in ob izpolnjevanju splošnih pogojev zavarovanci, ki so stari 65 let in so dopolnili minimalno dobo plačevanja prispevkov 15 let. Sodišče EU je presojalo primer tožnice, ki je vse življenje delala po štiri ure na teden. Če bi hotela pridobiti pravico do starostne pokojnine v višini 112,93 evra na mesec, bi morala, da bi izpolnila pogoj najnižje prispevne dobe, delati sto let. Sodišče je presodilo, da je taka ureditev v nasprotju z Direktivo 79/7/EGS Sveta z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti. Pred kratkim pri nas sprejeti Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ima enako določbo kot sporni španski zakon.
Naslovnica

Obračun nadomestila plače v primeru prepovedi opravljanja dela

Pravna praksa, 2012/48

mag. Nataša Belopavlovič, 13.12.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2012Zoper delavca je delodajalec med bolniškim staležem uvedel postopek za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, hkrati pa mu je izdal sklep o prepovedi opravljanja dela za čas od uvedbe do končanega postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Sklep o prepovedi opravljanja dela je bil delavcu vročen 20. avgusta 2012, postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa je bil končan 24. avgusta 2012, ko je delodajalec delavcu vročil izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Problem je nastal pri obračunu nadomestila plače, glede na to, da je bil delavec v tem obdobju v bolniškem staležu. • Ali delavcu obračunati za obdobje prepovedi opravljanja dela zgolj nadomestilo za bolniški stalež ali pa upoštevati določilo ZDR, da se nadomestilo bolniškega staleža obračuna v višini polovice njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi?
Naslovnica

Kako do učinkovitejše inšpekcije dela

Pravna praksa, 2012/48

Damjan Mašera, 13.12.2012

Delovna razmerja

Damjan Mašera, Pravna praksa, 48/2012Iz 15. člena Zakona o inšpekciji dela (ZID) izhaja temeljni ukrep Inšpektorata za delo kot inšpekcijskega organa, da po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu z odločbo delodajalcu odredi, da z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom v roku, ki ga določi inšpektor, zagotovi izvajanje zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov iz svoje pristojnosti. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) kot krovni predpis na področju urejanja delovnih razmerij posebej ureja določen vidik odločanja v upravnem postopku, pri čemer pa zaradi razlage drugostopenjskega organa prihaja do neželene izključitve odločanja zaradi razlage ZDR, ki naj bi pristojnosti inšpektorja določal taksativno.
Naslovnica

Položaj gospodarskega subjekta v nekaterih posebnih primerih

Pravna praksa, 2012/48

dr. Miha Juhart, 13.12.2012

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 48/2012Enotna (monistična) ureditev obligacijskih pogodbenih razmerij v našem pravu zmanjšuje pomen delitve pogodbenih obligacijskih razmerij na gospodarske in druge pogodbe. Posebna ureditev za gospodarske pogodbe velja za nekatere posebne položaje, ki v praksi nimajo večjega pomena. Najpomembnejša razlika med gospodarskimi in drugimi pogodbami pa je v dolžini splošnega zastaralnega roka. Splošni zastaralni rok v obligacijskem pravu je pet let (346. člen OZ), za terjatve iz gospodarskih pogodb pa je predpisan poseben triletni zastaralni rok (349. člen OZ). Zato ni presenetljivo, da se vprašanje, ali gre za gospodarsko pogodbo ali ne, v sodni praksi večinoma postavlja v zvezi s trajanjem zastaralnega roka.
Naslovnica

Razjasnitev uporabe notranjih (in-house) razmerij pri izvajanju javnih naročil/koncesij

Pravna praksa, 2012/48

dr. Aleksij Mužina, 13.12.2012

Javne finance in javna naročila

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 48/2012Direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev ter za oddajo javnih naročil in koncesij gradenj, ki jih podeljujejo država in lokalne skupnosti, praviloma zahtevata objavo javnega razpisa. Sodišče ES (zdaj EU) je z oblikovanjem doktrine notranjih razmerij (in-house) ob izpolnjevanju treh pogojev zavezance te obveznosti odvezalo. In-house razmerja v širšem smislu predstavljajo situacije, ko javni naročnik sklene pogodbo z družbami, ki imajo pravno subjektiviteto, vendar jih javni naročnik kontrolira. Če so izpolnjeni pogoji za razmerje in-house, sploh ne gre za pogodbeno razmerje, ker je ločenost pravnih oseb naročnika in izvajalca zgolj formalna, sicer pa gre za enotno funkcionalno enoto. Izjema je po uvrstitvi tudi v slovensko nacionalno zakonodajo doživela obsežen razvoj v razmerjih z javnimi in drugimi podjetji "v lasti" države ali lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: javna podjetja).
Naslovnica

Ključnih sprememb na področju javnih naročil ni

Pravna praksa, 2012/48

mag. Nana Weber, 13.12.2012

Javne finance in javna naročila

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2012"Za kršitve pri oddaji javnih naročil je v Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) predvidenih več sredstev: zahtevek za revizijo, tožba za ugotovitev ničnosti,Š] popravni mehanizem Komisije, ki se sicer pri nas ne izvaja, globe za prekrške in odškodninski zahtevek," je uvodoma na 3. strokovnem srečanju Novosti pri javnih naročilih, ki je potekalo 27. novembra 2012 v organizaciji GV Založbe v Ljubljani, pojasnila profesorica na PF Univerze v Mariboru dr. Vesna Kranjc.
Naslovnica

Davčna obravnava daril

Pravna praksa, 2012/48

Andrej Grah Whatmough, 13.12.2012

Drugi dohodki

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 48/2012Pred nami je praznični mesec, ko je tudi v poslovnem svetu obdarovanje zaposlenih, njihovih družinskih članov, poslovnih partnerjev in drugih s simboličnimi in včasih tudi vrednejšimi darili nekaj povsem običajnega. Ob vsesplošnem izmenjavanju daril pa marsikdo ne pomisli na davčne posledice. Darilo ima namreč lahko pomembne posledice na davčnem področju, in to tako na področju davka na dodano vrednost (DDV) kot tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in dohodnine. Vprašanje davčnih posledic obdarovanja je še toliko pomembnejše, ker se davčne posledice danega darila ne ustavijo pri darovalcu, temveč lahko tudi neprijetno presenetijo obdarovanca in negativno vplivajo na njegov davčni položaj, zlasti na področju dohodnine.
Naslovnica

Novela ZDavP-2F ureja pobiranje spremenjenih davkov ter vzpostavlja bolj urejeno poslovanje davčnih zavezancev

FinD-INFO članki, 2012

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2012

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 12.12.2012Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F), ki se bodo uporabljale od 1. januarja 2013, sledijo spremembam temeljnih davčnih zakonov ter vzpostavljajo pregled nad poslovanjem davčnih zavezancev.
Naslovnica

Z novim letom nove ekološke dajatve in bolj urejeno ravnanje z odpadki

FinD-INFO članki, 2012

mag. Mojca Kunšek, 10.12.2012

Okoljske dajatve

FinD-INFO članki, 10.12.2012Predstavljamo del ukrepov okoljske politike in nove ekološke dajatve, ki jih bo potrebno upoštevati od 1. januarja 2013 dalje.
Naslovnica

Odslej preglednejše javno naročanje

FinD-INFO članki, 2012

mag. Jasmina Cigrovski, 10.12.2012

Javne finance in javna naročila

FinD-INFO članki, 10.12.2012ZJN-2 poleg prenosa evropske direktive v slovenski pravni red tudi ureja preglednejši, enostavnejši ter informacijsko podprt postopek javnega naročanja.
Naslovnica

Nepremičnine v računovodskih izkazih - razlike med SRS in MSRP

FinD-INFO članki, 2012

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 10.12.2012

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 10.12.2012Članek predstavlja pomembne presoje vlaganja v nepremičnine, ki se odražajo v uporabi ustreznih računovodskih standardov in posledično v računovodskih izkazih, pri čemer pa nekatere rešitve obravnavajo slovenski SRS nekoliko drugače kot MSRP.
Naslovnica

Pokojninska reforma je nujna

Pravna praksa, 2012/47

mag. Nana Weber, 6.12.2012

Prispevki za socialno varnost

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 47/2012"Žalostno je, da ljudje ne razumejo točno, kaj bo prinesla pokojninska reforma, z izjemo spremenjenih pogojev za pridobitev starostne pokojnine," je uvodoma na strokovnem srečanju Društva za delovno pravo in socialno varnost, ki je potekalo 28. novembra 2012 na PF Univerze v Ljubljani, poudaril profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Tine Stanovnik in dodal: "Že Svetlikova reforma - poskus reforme pokojninske zakonodaje ji je v veliki meri podoben, a gre v smeri večje transparentnosti - je določila fiksiranje nadomestitvenega razmerja, kar štejem za velik dosežek. Sistem postaja povsem primerljiv z drugimi državami Bismarckovega modela v Evropi. Nov zakon tudi preprečuje stalno drsenje pokojninske osnove."
Naslovnica

Zadržanost z dela zaradi spremstva otroka na rehabilitacijo

Pravna praksa, 2012/47

Gregor Kumer, 6.12.2012

Delovna razmerja

Gregor Kumer, Pravna praksa, 47/2012Ali materi šestletnega zmerno gibalno oviranega in dolgotrajno bolnega otroka pripada pravica do začasne zadržanosti z dela zaradi spremstva otroka na rehabilitacijo?
Naslovnica

Skrajšanje odpovednega roka

Pravna praksa, 2012/47

mag. Nataša Belopavlovič, 6.12.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2012Delavec, ki smo mu redno odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, je bil pri nas zaposlen 26 let, zato mu pripada 120-dnevni odpovedni rok. • Ali je možno ta rok skrajšati?
Naslovnica

Odpuščanje? (Ne)mogoče?

Pravna praksa, 2012/47

mag. Tanja Pustovrh Pirnat, 6.12.2012

Delovna razmerja

mag. Tanja Pustovrh-Pirnat, Pravna praksa, 47/2012Kot je razvidno iz gradiva o spremembah delovnopravne zakonodaje, objavljenega na spletni strani Vlade Republike Slovenije, je eden od ciljev spremembe udejanjanje načela prožne varnosti (ang. flexicurity), kar bi dosegli s poenostavitvijo postopkov sklepanja in prenehanja delovnih razmerij. Ta cilj je na vladni spletni strani naveden kot eden od osmih in niti ni označen kot glavni, kar se mi zdi ustrezno, je pa v (laični) javnosti pogosto najbolj poudarjena domnevna težava slovenskega trga dela, da zakonodaja onemogoča oziroma pretirano otežuje odpuščanje za nedoločen čas zaposlenih delavcev. Najbolj mi je ostala v spominu primerjava, da je "slovenski delavec zaščiten kot kočevski medved".
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 19 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(166)

Podjetje in delo(50)

Pravna praksa(233)

Pravni letopis(15)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Pravni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2012(464)
> Januar(39) > Februar(42) > Marec(48) > April(46) > Maj(31) > Junij(52) > Julij(41) > Avgust(24) > September(37) > Oktober(41) > November(33) > December(30)

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž