FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Meško Darinka
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 16 (od skupaj 16)
Publikacija Članek
Naslovnica

Kaj storiti v primeru insolvetnosti?

FinD-INFO članki, 2019

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 3.7.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 03.07.2019Če dolžnik(1) ki je lahko pravna ali fizična oseba postane insolventen, torej v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša nelikvidnost), ali postane dolgoročno plačilno nesposoben, je v skladu z Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi...
Naslovnica

Vrednotenje, merjenje in izkazovanje sredstev in obveznosti po SRS 39

FinD-INFO članki, 2019

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 3.7.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 03.07.2019Slovenski računovodski standard 39 (2016) Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji obravnava posebnosti računovodskih rešitev v organizacijah v stečaju ali likvidaciji ter sestavljanje računovodskih izkazov zanje. Po tem standardu veljajo za organizacije v stečaju ali likvidaciji...
Naslovnica

INSOLVENTNOST – kako jo ugotoviti?

FinD-INFO članki, 2019

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 3.7.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 03.07.2019Organizacija je insolventna, ko ni več sposobna poravnavati svojih zapadlih obveznosti dalje časovno obdobje, torej lahko rečemo, da je takšna organizacija plačilno nesposobna. Organizcija se tako znajde v situaciji, v kateri je zaradi plačilne nesposobi ogrožen njen obstoj in s tem predpostavka delujočega podjetja (going concern). Ali če poenostavimo - organizacija ne zmore več plačevati zapadlih računov, obveznosti do zaposlenih, do kreditodajalcev in drugih. Do takšnega stanja ponavadi pripelje pomanjkanje kapitala, kar je lahko posledica različnih vzrokov od slabega kadrovanja, proizvodov ali storitev, ki na trgu niso več aktualni in se ne prodajajo, visokih stroškov vhodnega materiala, neustrezne politike vodenja podjetja in tudi negospodarnega ravnanja in izčrpavanja organizacije s strani lastnikov.
Naslovnica

Upoštevanje temeljne računovodske predpostavke nastanka poslovnega dogodka in časovne neomejenosti delovanja

FinD-INFO članki, 2019

Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka, 13.5.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 13.05.2019Temeljni računovodski predpostavki, ki ju opredeljuje SRS in ju je treba pri računovodenju upoštevati, sta
Naslovnica

Usmeritve v zvezi s slabitvami zalog

FinD-INFO članki, 2019

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 13.5.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 13.05.2019Zaloge obravnava Slovenski računovodski standard 4, ki pravi, da so zaloge praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo uporabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja.
Naslovnica

Usmeritve v zvezi z oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev

FinD-INFO članki, 2019

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 12.4.2019

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 12.04.2019V skladu s SRS 5.19 se terjatve vseh vrst ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki so posledica že nastalih poslovnih dogodkov, upravičenost njihovega nastanka pa izpričujejo ustrezne listine, kot so računi, bremenepisi, pogodbe in drugo. Terjatve je v računovodskih evidencah upravičeno pripoznati ob predpostavki, da bodo tudi plačane.
Naslovnica

Terjatve

FinD-INFO članki, 2019

Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka, 12.3.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 12.03.2019Knjigovodsko razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje kratkoročnih in dolgoročnih terjatev opredeljuje Slovenski računovodski standard 5(2016)(1) ki obdeluje:
Naslovnica

Prefakturiranje stroškov podružnici v tujini

FinD-INFO članki, 2019

Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka, 12.3.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 12.03.2019Podjetje za hčerinsko podjetje v Srbiji včasih plača stroške najema intrix aplikacije (računalniška podpora) za določeno obdobje po prejetem računu dobavitelja in Slovenije ali ostalih držav EU, pri čemer iz računa ni razvidno, da se del stroškov nanaša na povezano osebo. Prejet račun dobavitelja se glasi na podjetje v Sloveniji in ne v Srbiji.
Naslovnica

Knjiženje prodaje po principu »staro za novo«

FinD-INFO članki, 2019

Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka, 28.2.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 28.02.2019Kupec A kupi nov motor, stari motor, ki ga je imel v lasti, da prodajalcu po principu staro za novo - ocenjena vrednost starega motorja se poračuna z ceno novega motorja. Prodajalec prevzame od kupca stari motor, ki ga oceni v višini 10.000 D.E..
Naslovnica

Komisijska prodaja

FinD-INFO članki, 2019

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 28.2.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 28.02.2019Komisijska prodaja je ena izmed oblik skupnega poslovanja, pri čemer je komisijska oziroma konsignacijska prodaja vrsta prodaje v svojem imenu za tuj račun. Izraz komisijska prodaja se običajno uporablja za tovrstno prodajo domačega blaga, medtem ko konsignacijska prodaja pomeni prodajo v svojem...
Naslovnica

Pomembnost spoštovanja časovnega zaporedja dokumentov v povezavi z njihovo kronologijo

FinD-INFO članki, 2018

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 28.12.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 28.12.2018V praksi se dogaja, da časovno zaporedje dokumentov ne sledi kronološkemu številčenju, za kar so razlogi lahko različni. Pravila skrbnega računovodenja (PSR), ki so priloga SRS na več mestih opredeljujejo pomembnost spoštovanja časovnega zaporedja dokumentov v povezavi z njihovo kronologijo.
Naslovnica

Evidentiranje najema v primeru, če se trajanje najema ujema z večjim delom dobe koristnosti sredstva

FinD-INFO članki, 2018

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 28.12.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 28.12.2018Finančni najem je najem, pri katerem se pomembna tveganja in pomembne koristi, povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali pa tudi ne. Takega najema praviloma ni mogoče enostransko razveljaviti.
Naslovnica

Razmejitev odgovornosti in nalog pri popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev

FinD-INFO članki, 2018

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 28.12.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 28.12.2018Pri izvedbi popisa kot člani popisnih komisij pogosto sodelujejo zaposleni, katerih rokovanje z zalogami sodi v opis njihovih del in nalog (npr. blagajnik je član popisne komisije za popis blagajne in denarnih sredstev, skladiščnik ali oseba iz računovodstva, ki je odgovorna za knjiženje materialnih...
Naslovnica

Evidentiranje poroštva za najeti kredit drugi pravni osebi in vnovčitev

FinD-INFO članki, 2018

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 6.11.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 06.11.2018Podjetje A je porok v skladu z posojilno pogodbo sklenjeno med drugim podjetjem (podjetje B) in banko porok za najeto posojilo druge pravne osebe. Podjetje B je od banke prejelo kratkoročno posojilo za namen financiranja investicije v višini 500.000 EUR.
Naslovnica

Prejeta bančna garancija za dobro izvedlo posla in vnovčitev

FinD-INFO članki, 2018

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 6.11.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 06.11.2018Podjetje je za dobro izvedbo gradbenih del kupcu izstavilo bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, ki je znašala 500.000 EUR. Ker se je izkazalo, da dela niso bila kvalitetno opravljena, se je kupec odločil za namen odprave napak vnovčiti garancijo.
Naslovnica

Evidentiranje najetega kredita, zastava premoženja in vnovčitev zastave

FinD-INFO članki, 2018

Meško Darinka, Visoka šola za računovodstvo, 5.11.2018

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 05.11.2018Podjetje je od banke prejelo posojilo v višini 1.000.000 d.e. za namen financiranja investicije za dograditev skladišča. V pogodbi o dolgoročnem kreditu se dogovorita, o vračilu kredita in sicer v enakih mesečnih obrokih za obdobje 5 let. Letna obrestna mera je 5%.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(16)

Področja

Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

2019(10) 2018(6)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: M