FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Davčni članki in nasveti > Podjetje in delo
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica

Prikrito izplačilo dobička in davek - povezane osebe

Podjetje in delo, 2018/2

Avtor ni naveden, 1.4.2018

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 2/2018V konkretni zadevi gre za vprašanje prikritega izplačila dobička, kjer se upošteva povezanost v smislu 7. točke 74. člena ZDDPO-2. Ta med drugim določa, da se za dohodke, podobne dividendam, šteje prikrito izplačilo dobička, ki se opravi osebi, ki ima neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplačevalca ali obvladuje izplačevalca na podlagi pogodbe ali na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami. Za prikrito izplačil dobička se šteje vsako nadomestilo, ki ga zagotovi izplačevalec osebi iz prejšnjega stavka, zlasti zagotovitev vseh oblik sredstev in opravljanje storitev, vključno z odpustom dolga, brez plačila ali po ceni, ki je nižja od primerljive tržne cene iz 16. člena in 17. člena tega zakona.
Naslovnica

Obdavčevanje poslovnih dobičkov stalne poslovne enote

Podjetje in delo, 2018/1

Matjaž Kovač, 1.1.2018

Matjaž Kovač, Podjetje in delo, 1/2018Povzetek: Tuje družbe morajo pri obdavčevanju dobička upoštevati dva ali več pravnih sistemov, in sicer pravni sistem države, v kateri družba trajno posluje, in pravni sistem države, katere rezident je družba oziroma lastnica stalne poslovne enote. Za večino oblik prihodkov, predvsem prihodkov od poslovanja in investicijskih prihodkov, je problem dvojnega obdavčenja zanesljivo rešen s konvencijo OECD za odpravo dvojnega obdavčenja (model OECD). Pojem stalne poslovne enote se vsebinsko veže na pojem dvojnega obdavčenja in njegove odprave. Nacionalna zakonodaja držav OECD različno ureja obdavčevanje dobičkov, vezanih na stalno poslovno enoto. Posledica razvoja svetovne trgovine, transparentne obravnave modela OECD glede odprave dvojnega obdavčenja in elektronskega poslovanja je bila določitev splošnih in posebnih pravil glede vprašanja, kateri dobički pripadajo stalni poslovni enoti ter kako in kje se ti lahko obdavčijo. Ključne besede: obdavčevanje, poslovni dobički, rezident, nerezident, stalna poslovna enota Title: Taxation of Business Profits of Permanent Establishments
Naslovnica

Pravna argumentacija o odvezi dolžnosti prijaviti račun v tujini za nerezidente v Republiki Sloveniji

Podjetje in delo, 2017/8

Tomaž Kuralt, 1.12.2017

Tomaž Kuralt, Podjetje in delo, 8/2017Title: Legal Argument for Discharge of Obligation to Register an Account Abroad for Non-Residents in the Republic of Slovenia 1. Uvod
Naslovnica

Vključevanje strank med teorijo in prakso upravnega postopka (s poudarkom na davčnih in inšpekcijskih postopkih)

Podjetje in delo, 2017/6-7

Polonca Kovač, 1.10.2017

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Položaj stranke v upravnem postopku in vključevanje prizadetih sta ključni vprašanji za demokratičnost oblasti. Prispevek obravnava izbrane vidike s temi vprašanji povezanih institutov v splošni upravnoprocesni regulaciji, s poudarkom na posebnostih davčnih in inšpekcijskih postopkov. Pri tem se analizirajo teoretična in normativna izhodišča ter novejša praksa oziroma skozi podane sodne primere izpostavljene dileme, ki se nanašajo na status stranskega udeleženca. Glede na temeljni cilj davčnih in inšpekcijskih postopkov, ki so pretežno nadzorne narave in usmerjeni v varstvo javnega interesa ter večinoma posegajo v pravni položaj strank, je opozorjeno na pomen načela sorazmernosti. To pomeni, da je treba pooblastila uradnih oseb, ki te postopke vodijo, in pravice vseh prizadetih oseb ustrezno uravnotežiti, da se zadosti tako ustavnim garancijam slednjih kot učinkovitosti namena postopka. V prispevku se obravnava in kritično ovrednoti praksa iz upravnega spora in primerov izpred Ustavnega sodišča RS, ki v zadnjih letih razlagajo zadevna vprašanja, zlasti v davčni ali gradbeni inšpekciji. Analiza pokaže, da se pravice stranskih udeležencev neredko bodisi pretirano široko tolmačijo bodisi preveč ožijo, tako da se te osebe kljub izkazu prizadetosti pravnega interesa v celoti izključujejo iz postopka. Sklepno se predlaga sistemsko uravnoteženo razlaganje intervenience od primera do primera, ki bi vodilo v bolj enako varstvo pravic ter večjo predvidljivost in učinkovitost upravnih postopkov. Ključne besede: položaj stranke v upravnem postopku, stranski udeleženec, enako varstvo pravic, sorazmernost, davčni in inšpekcijski postopki, sodna praksa Title: Parties’ Inclusion between Theory and Practice of Administrative Procedure (with Emphasis on Tax and Inspection Procedures) Abstract: The position of a party in administrative procedure and inclusion of all affected persons are key issues of democratic authority. Thi
Naslovnica

Davčna utaja in njena finančna preiskava

Podjetje in delo, 2017/3-4

Primož Baucon, 1.6.2017

Primož Baucon, Podjetje in delo, 3-4/2017Povzetek: Popolno ali delno izogibanje davčnim obveznostim ter nepravočasno izpolnjevanje teh obveznosti in drugih povezanih obveznosti (dajatev) ne pomeni le kršitve pravnih norm, ampak povzroča tudi nedopustne posledice in protipravna stanja. Zaradi tega vse sodobne zakonodaje predvidevajo sistem davčnih kaznivih dejanj in kazenskih sankcij. Zaradi varstva fiskusa je treba zagotoviti pravilno uporabo materialnega davčnega in kazenskega prava, in to enako za vse storilce teh dejanj. Države pogosto zaostrujejo kazni zoper tiste, ki svojih davčnih obveznosti ne izpolnjujejo pravočasno. Avtor analiza glavne značilnosti in elemente kaznivega dejanja davčne utaje kot temeljnega fiskalnega kaznivega dejanja. Ukrepi (finančna preiskava), ki se izvajajo z namenom odkrivanja davčnih kaznivih dejanj, so ena izmed oblik davčne kontrole. Avtor opredeli pojem finančne preiskave in predstavi njene glavne značilnosti, metode, tehnike oziroma elemente. Ključne besede: davčna utaja (zatajitev), izogibanje plačevanja davkov, davčna goljufija, davčna kazniva dejanja, kaznivo dejanje, odkrivanje, dokazovanje, finančna preiskava Title: Tax Evasion and its Financial Investigation Abstract: A complete or partial evasion of the duty to pay taxes as well as an untimely fulfilment of this duty and of the other tax related duties (amounts) is not only a breach of the legal norms but it also causes wrongful consequences and unlawful situations. For the given reason, all the contemporary criminal legislations envision a system of the tax-related criminal offences and sanctions. In order to protect the fiscus, it is necessary to provide proper application of the substantive tax and criminal laws, and law should be applied equally to all perpetrators of these criminal acts. Countries often resort to tightening of criminal sanctions against those who do not fulfil their tax obligations on time. The author analyses the main features and elements of the criminal offence of
Naslovnica

Pravna narava obveznosti po 68.a členu Zakona o davčnem postopku

Podjetje in delo, 2016/6-7

Jernej Podlipnik, 1.10.2016

Jernej Podlipnik, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Članek obravnava pravno naravo denarne obveznosti po 68.a členu slovenskega Zakona o davčnem postopku. Čeprav je ta poimenovana kot posebni davek na posameznikov neprijavljeni dohodek, avtor trdi, da je ni mogoče, vsaj ne v celoti, opredeliti kot davek, temveč kot posebno administrativno (upravno) sankcijo, saj so posamezniki obremenjeni bolj, kot bi bili, če bi se jim odmeril splošni davek na dohodek. Čeprav so administrativne (upravne) sankcije eno od sredstev za boj proti davčnemu utajevanju, pa je ustavnost obravnavane ureditve dvomljiva, in sicer tako z materialnopravnega kot s procesnopravnega vidika. Ključne besede: davek, nenapovedani dohodek, dohodek neznanega izvora, sankcija, administrativna (upravna) sankcija, zastaranje, davčna stopnja Title: Legal Nature of the Obligation under Article 68.a of Tax Procedure Act Abstract: The article deals with the legal nature of the monetary obligation according to Article 68.a of the Slovenian Tax Procedure Act. Although it is named special tax on individuals'' unreported income the author argues that it cannot be, at least not as a whole, classified as tax, but rather as a special administrative sanction, because individuals are burdened more than they would be if regular income taxes were levied on them. Despite administrative sanctions are one of means to tackle tax frauds, the constitutionality of the legislation in question is doubtful from the substantive and procedural point of view. Key words: tax, undeclared income, unknown source of income, sanction, administrative sanction, statute of limitations, tax rate
Naslovnica

Prilagajanje obdavčevanja v Evropski uniji in poskus uvedbe enotne konsolidirane davčne osnove

Podjetje in delo, 2016/3-4

Matjaž Kovač, 2.6.2016

Matjaž Kovač, Podjetje in delo, 3-4/2016Povzetek: Usklajevanje davčne politike je eden od osnovnih elementov, ki lahko prispevajo k večjemu gospodarskemu vključevanju v Evropsko unijo. Rimska pogodba, pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS, EU in Skupnosti) v 2. členu določa, da morajo biti prednostne naloge EGS vzpostavitev skupnega trga s postopnim približevanjem ekonomskih politik držav članic, spodbujanje skladnega gospodarskega razvoja, stalna in uravnotežena gospodarska rast, povečana stabilnost, pospešeno višanje življenjske ravni in tesnejši odnosi med državami članicami. Posredni davki, kot so davek na dodano vrednost, trošarine in carine, se pobirajo od prometa proizvodov ali storitve. Pogodba o ustanovitvi EU vsebuje veliko posebnih določb o posrednem obdavčenju, predvsem glede vzpostavitve carinske unije, usklajevanja posrednih davkov, ter prepoved diskriminatorne in zaščitne obdavčitve proizvoda. V nasprotju s posrednimi davki se neposredni davki (dohodnina, davek od dohodka pravnih oseb), davek na kapital in prispevki za socialno varnost plačujejo na dohodek in kapitalske tokove. Neposredna obdavčitev posega v temeljne svoboščine EU, in sicer v prosti pretok oseb (fizičnih ali pravnih) in prosti pretok kapitala. Ključne besede: davčna politika, harmonizacija, posredno obdavčevanje, neposredno obdavčevanje, skupna konsolidirana davčna osnova Abstract: Coordination of tax policy is one of the basic elements that can contribute to greater economic integration in the European Union. The Treaty of Rome, the Treaty on establishing the European Economic Community (EEC, the EU and the Community) in Article 2 lays down that the priorities of the EEC should be to establish a common market by gradually approximating the economic policies of the Member States, as well as to promote the harmonious economic development, and constantly balanced economic growth, increased stability, accelerated raising of the standard of living and closer relations betwe
Naslovnica

Institut zavezujoče informacije v slovenski davčni ureditvi in praksi

Podjetje in delo, 2015/5

Marjan Špilar, 1.8.2015

Marjan Špilar, Podjetje in delo, 5/20151. Uvod 2. Normativna ureditev instituta 2.1. Pravna podlaga 2.2. Pristojnost in postopek z vlogo 2.3. Omejitve izdaje 2.4. Rok za izdajo 2.5. Vsebina informacije in vezanost organa 2.6. Stroški 3. Uporaba instituta v praksi 3.1. Splošno o uporabi instituta 2007-2010 3.2. Analiza p
Naslovnica

Vpliv univerzalnega temeljnega dohodka na sistem socialnih zavarovanj

Podjetje in delo, 2015/1

Mihalič Renata, Strban Grega, 1.2.2015

Renata Mihalič, Grega Strban, Podjetje in delo, 1/2015Povzetek: Članek predstavlja temeljne pravne posledice morebitne uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka v sistem socialnih zavarovanj. Uvodoma je predstavljena pravna definicija sistema univerzalnega temeljnega dohodka in vzporedno splošna opredelitev socialnih zavarovanj, in sicer kot konceptov nesorodne pravne narave. V nadaljevanju so v okviru primerjalne analize temeljnih značilnosti univerzalnega temeljnega dohodka in socialnih zavarovanj predstavljene zlasti pomembne razlike med tema sistemoma, pa tudi nekatere podobnosti. Osrednji del prispevka obravnava spremembe v veljavni pravni ureditvi sistema socialnih zavarovanj in še zlasti v pravnem položaju upravičenca, ki bi jih povzročila uvedba univerzalnega temeljnega dohodka v nacionalni sistem socialne varnosti. Pri tem je predstavljen vpliv morebitne uvedbe sistema univerzalnega temeljnega dohodka na posamezne podsisteme socialnega zavarovanja, torej na pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo. Na tej podlagi so v sklepnem delu oblikovane ključne ugotovitve o pravnih učinkih univerzalnega temeljnega dohodka na vlogo in pomen socialnih zavarovanj v obstoječem sistemu socialne varnosti. Ključne besede: univerzalni temeljni dohodek, socialna varnost, sistem socialnih zavarovanj, pravni položaj upravičenca Title: The Impact of the Universal Basic Income on the Social Insurance System Abstract: The article presents the fundamental legal consequences of the possible implementation of a universal basic income in the social insurance system. First, the legal definition of a universal basic income system is presented and at the same time a general definition of social insurance as concepts of a non-related legal nature. Within the framework of a comparative analysis of the main characteristics of a universal basic income and social insurance, in particular the significant differences between
Naslovnica

Davek na nepremičnine in lokalna samouprava

Podjetje in delo, 2014/6-7

Rajko Pirnat, 1.10.2014

Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/2014Avtor obravnava zahteve, ki jih glede nove ureditve davka na nepremičnine postavljajo zakonodajalcu določbe Ustave o lokalni samoupravi. Pri tem izhaja iz ugotovitev Ustavnega sodišča glede neskladnosti nekaterih določb sicer razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnine zaradi neskladnosti s 140. in 142. členom Ustave. Sodišče je zlasti poudarilo, da mora ta davek večinsko pripadati občinam in da mora zakon omogočiti tolikšna pooblastila občin glede urejanja tega davka, da občine lahko zagotovijo financiranje svojih nalog z lastnimi viri (kar vključuje ta davek) in da lahko tudi z njim uveljavljajo občinske politike. Na podlagi tega avtor oblikuje več predlogov glede prihodnje zakonske ureditve davka na nepremičnine, za katerega predlaga, da v celoti pripada občini in da ima občina široko avtonomijo glede njegovega urejanja, hkrati pa navaja tudi meje in pogoje tega urejanja, ki jih mora določiti zakon.
Naslovnica

Davek na nepremičnine: osnovne značilnosti, nekateri razlogi za sprejetje in proti njemu ter temeljni elementi za prihodnjo ureditev

Podjetje in delo, 2014/6-7

Jernej Podlipnik, 1.10.2014

Jernej Podlipnik, Podjetje in delo, 6-7/2014Prispevek obravnava letno obdavčitev nepremičnin, ki jo mora Republika Slovenija bodisi reformirati ali pa trenutno zakonodajo razveljaviti in lokalnim skupnostim zagotoviti drugačen lastni in neodvisni vir financiranja. Avtor pojasni nekatere osnovne značilnosti letnih davkov na nepremičnine, razloge za njihovo uvedbo in proti njej ter obravnava bistvene osnovne elemente letnega davka na nepremičnine, ki jih mora zakonodajalec urediti (predmet obdavčitve, davčna osnova, davčni zavezanec, davčna stopnja, davčne oprostitve in olajšave ter ali naj bo letni davek na nepremičnine državni ali lokalni davek). Avtor sklene, da glavni razlog za morebitno reformo letnega nepremičninskega davka v Sloveniji ne bi smel biti pridobitev dodatnih proračunskih prejemkov, ampak enakomerna razporeditev davčnega bremena med zavezanci.
Naslovnica

Odprta pravna vprašanja sedanje ureditve nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Podjetje in delo, 2014/6-7

Franci Gerbec, 1.10.2014

Franci Gerbec, Podjetje in delo, 6-7/2014Avtor obravnava pravna vprašanja glede nadaljnje uporabe zakonskih predpisov, ki urejajo pravno podlago za veljavne občinske odloke o osnovah in merilih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in se v skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-313/13 z dne 21. marca 2014 še naprej uporabljajo, do sprejetja novega sistema obdavčitve nepremičnin. Pri tem povzema ključne ugotovitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede ocene ustavnosti in zakonitosti številnih občinskih odlokov, ki urejajo odmero nadomestila, in jih primerja z odloki 39 največjih slovenskih občin na podlagi lastne analize vsebine teh odlokov. Avtor na koncu prispevka predlaga nekatera možna izhodišča za morebitne spremembe in dopolnitve veljavne zakonodaje s tega področja, če ne bo kmalu sprejet nov sistem obdavčitve nepremičnin, saj so številni odloki neskladni s sprejetimi ugotovitvami in odločitvami Ustavnega sodišča Republike Slovenije oziroma z Ustavo Republike Slovenije ter zakoni s tega področja.
Naslovnica

Postopek za odmero davka in pravna sredstva

Podjetje in delo, 2014/6-7

Erik Kerševan, 1.10.2014

Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2014Odločitev Ustavnega sodišča v primeru zdaj razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnine pomeni končni prelom s pretirano razširjenim prepričanjem, da pravo Vlade in Državnega zbora pri široki diskreciji načrtovanja in pobiranja davkov ne more omejevati ne z vidika temeljnih načel ne z vidika sistemskih pravil in zahtev glede odločanja o pravnem položaju posameznikov in pravnih oseb. Napake pristojnih organov, tudi na primer odstopanje določitve davčne osnove od resnične vrednosti posamezne nepremičnine, ob odsotnosti ustreznih procesnih rešitev, ki zagotavljajo pravice do poštenega postopka iz 22. člena Ustave ter učinkovitega pravnega sredstva iz 25. člena Ustave, lahko privedejo do resnega ogrožanja ustavne dopustnosti davčnega poseganja v lastninsko pravico, kar se ne sme več ponoviti.
Naslovnica

Pravila stroke posamičnega in množičnega ocenjevanja nepremičnin pri nas in po svetu

Podjetje in delo, 2014/6-7

Anton Kožar, 1.10.2014

Anton Kožar, Podjetje in delo, 6-7/20141. Uvod 2. Nekaj poudarkov o davčni osnovi pri odmeri davka na nepremičnine 2.1. Vrste vrednosti nepremičnin 2.2. Določitev predmeta obdavčitve in davčna osnova 2.3. Načini in metode vrednotenja nepremičnin 2.4. Katere načine in metode za izračun davčne osnove uporabljajo v svetu 3. Hierar
Naslovnica

Podatki o nepremičninah v javnih evidencah kot podlaga za njihovo obdavčitev - Evidentiranje in obdavčitev stavbnih zemljišč

Podjetje in delo, 2014/6-7

Leon Kobetič, 1.10.2014

Leon Kobetič, Podjetje in delo, 6-7/2014Prispevek obravnava stavbna zemljišča z vidika evidentiranja in obdavčenja, pri tem pa posebej opozarja na odsotnost celovitega urejanja problematike stavbnih zemljišč. Analiziran je sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in predlagane rešitve za razvoj sistema nadomestila v prehodnem obdobju. Predstavljen je problem nedefiniranosti pojma zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča in argumentirana neustrezna odprava instituta gradbene parcele. Predlagana je vzpostavitev nove evidence stavbnih zemljišč s členitvijo na zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, s podatkom o razvojni stopnji stavbnega zemljišča. Kot celovita rešitev pa je predlagana uvedba sistema načrtovanja in upravljanja stavbnih zemljišč kot posebne kategorije zemljišč, ki so s človekovim bivanjem in dejavnostmi najbolj povezana.
Naslovnica

Davčno obravnavanje pravih in nepravih tristranskih poslov v sistemu DDV

Podjetje in delo, 2014/2

Maruša Pozvek, 15.4.2014

Maruša Pozvek, Podjetje in delo, 2/2014Vzpostavitev enotnega evropskega gospodarskega prostora, zasnovanega na skupnem trgu, je temeljni razlog za uvedbo instituta tristranskih poslov. Prost pretok blaga, ki je ena izmed svoboščin EU, omogoča zaporedno prodajo blaga od prvega prodajalca do zadnjega kupca, ki jo sklenejo trije davčni zavezanci vsak iz svoje države. Tristranske posle, ki so podvrsta verižnih poslov, delimo na prave in neprave. Kadar so davčni zavezanci vsak iz svoje države EU, govorimo o pravih tristranskih poslih, za katere je značilna poenostavitev, ki olajšuje pretok blaga znotraj EU in zmanjšuje administrativne obveznosti. Tristranski posli spadajo z vidika davčne obravnave med najzahtevnejše. Posebej problematični so nepravi tristranski posli, pri katerih je en člen fizična oseba, ali ima podjetje, ki je eden izmed členov v verigi, sedež zunaj EU, ali ko blago potuje iz prve države najprej v drugo in šele nato v tretjo državo. Pri nepravih tristranskih poslih za kombinacije dobav znotraj EU z izvozom in uvozom blaga je potrebna ustrezna davčna analiza, saj ne veljajo poenostavitve, zato se davčne rešitve razlikujejo od primera do primera. V praksi udeleženci v posameznih poslih pogosto zlorabljajo identifikacijske številke za DDV za protipravne namene, kot so goljufije in utaja davkov.
Naslovnica

Slovenska praksa odmere davka po petem odstavku 68. člena ZDAVP-2

Podjetje in delo, 2014/2

Kolar Iztok, Kuralt Tomaž, 15.4.2014

Iztok Kolar, Tomaž Kuralt, Podjetje in delo, 2/2014Postopek odmere davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 velja za najuspešnejši projekt davčnega organa (DURS) v zadnjih letih. Namen tako imenovanega projekta "Prijava premoženja" je preprečevanje davčnih utaj na področju dohodnine. Z njim se ugotavlja nesorazmerno trošenje ali pridobivanje premoženja davčnih zavezancev v primerjavi z njihovimi prijavljenimi dohodki. Davčni organ za pridobivanje informacij in podatkov o finančnih aktivnostih davčnih zavezancev izvaja davčne preiskave. DURS opravlja davčne preiskave za razkritje zavezancev, pri katerih se utemeljeno sklepa o sumu neprijavljenih dohodkov. Pri davčnem inšpekcijskem nadzoru se materialno dokazno breme prevali na davčnega zavezanca, ki mora na podlagi ugotovitev preiskave davčnega organa dokazati izvor svojega premoženja. Obrnjeno dokazno breme kot nujen pravni institut v davčnih postopkih se kaže kot zelo učinkovit, saj davčnim zavezancem navadno ne uspe prepričljivo dokazati že obdavčenega ali neobdavčljivega vira premoženja. Skoraj vsi davčni inšpekcijski nadzori se tako končajo z visoko odmero davčnih obveznosti. O zakonitosti in pravilnosti postopkov nadzora pri projektu "Prijava premoženja" je bilo že večkrat presojano v upravnih sporih in revizijah, vendar sta Upravno in Vrhovno sodišče do zdaj vse tožbe zavrnila kot neutemeljene.
Naslovnica

Primerjalnopravni pogled na aktualna vprašanja davčnega ugotovitvenega postopka

Podjetje in delo, 2012/3-4

Kobal Aleš, Pevec Aleksander, 18.6.2012

Davčni postopek in davčna služba

Aleš Kobal, Aleksander Pevec, Podjetje in delo, 3-4/2012Avtorja obravnavata aktualna vprašanja davčnega ugotovitvenega postopka, ki so se pokazala kot problematična med dolgoletnim spremljanjem slovenske davčne prakse. Ta je specifična po tem, da kljub zakonski urejenosti področja dokaznega postopka (celo v dveh predpisih) v določenih primerih deluje na drugačen način oziroma se pri izvajanju davčnega ugotovitvenega postopka ne upoštevajo vsa načela, ki bi jih bilo treba upoštevati, da bi lahko zagotovili dosledno spoštovanje načela zakonitosti odločanja in načela materialne resnice v davčnih zadevah. V želji po dosledni obravnavi vseh načel oziroma zahtev, ki prežemajo davčni ugotovitveni postopek, sta avtorja izvedla primerjalnopravno analizo posameznih dokaznih elementov davčnega ugotovitvenega postopka. Upoštevala sta pravne ureditve, ki imajo s temi vprašanji dolgoletno in bogato sodno in upravno prakso.
Naslovnica

Perspektive davčne politike in nekatera aktualna vprašanja v Evropski uniji

Podjetje in delo, 2012/3-4

Franc Pernek, 18.6.2012

Davčna praksa EU

Franc Pernek, Podjetje in delo, 3-4/2012Članek obravnava nekatera aktualna vprašanja davčne politike zadnjih let v Evropski uniji s pogledi v prihodnost. Najprej so nakazani nekateri vidiki davčnih direktiv, in sicer: davek na dodano vrednost, davčne direktive v razmerju do primarnega prava, direktiva o matičnih in hčerinskih družbah, direktiva o obrestih in licenčninah, vprašanje načel lojalnega sodelovanja in izkrivljene konkurence. Prikazana je sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti glede davka po odbitku in tako imenovanega "kompenzacijskega" davka. Sledi predstavitev vsebine Dunajske konference iz leta 2008 z mnenji davčnih strokovnjakov, ki so v delovnih skupinah izmenjali poglede na skupno konsolidirano davčno osnovo za pravne osebe.
Naslovnica

Avtonomija davčništva v davčnem sistemu

Podjetje in delo, 2012/3-4

Žiga Stupica, 18.6.2012

Davčni postopek in davčna služba

Žiga Stupica, Podjetje in delo, 3-4/2012Prispevek se osredinja na jedro narave stvari - davčništva, ki je v zastopanju interesov varovanih strank (davčnih zavezancev). To od poklicanega davčnika zahteva svobodo in neodvisnost pri opravljanju poklica, delo izključno v interesu stranke, prepoved konflikta interesov in strogo varovanje poklicne zaupnosti. Pravni interes oziroma pravni položaj varovanih strank je hkrati tisti sistemsko-pravno dopusten cilj v davčnem sistemu, ki narekuje zakonsko ureditev avtonomije davčništva v položaju nasproti davčnim oblastnim organom vseh vrst. V prispevku avtor uporablja nadpomenko davčništvo za davčno proučevanje, svetovanje in zastopanje interesov varovanih strank v davčnih zadevah pred upravnimi in sodnimi organi vseh vrst. Pri tem se osredinja na tri probleme poklica in dejavnosti davčništva, in sicer: navzkrižje interesov med davčništvom in revizijo (oziroma računovodstvom), avtonomijo davčništva v pravnem okviru davčnega sistema (v primerjavi z odvetništvom v okviru pravosodnega sistema) ter na nekatera statusnopravna vprašanja javnih pooblastil strokovne organizacije, zakonsko pooblaščene na področju davčništva.
Naslovnica

Diskriminacija in državna pomoč ter izstopno obdavčenje

Podjetje in delo, 2012/1

Boris Kostanjevec, 10.2.2012

Davčni postopek in davčna služba

Boris Kostanjevec, Podjetje in delo, 1/2012Članek obravnava nekatera aktualna vprašanja obdavčitve gospodarskih družb, ki se nanašajo na diskriminacijo, državno pomoč in izstopno obdavčenje. O diskriminaciji pri obdavčitvah govorimo takrat, ko določena država daje drugi državi davčne ugodnosti, ki jih tretje države niso deležne. Te davčne ugodnosti se določijo z davčnim sporazumom in imajo različne oblike, ki jih v članku navajamo. Cilj takšnih ugodnosti je navadno spodbuditi tuje neposredne investicije. Vedno ostajajo nepojasnjena vprašanja davčne pomoči določenim gospodarskim družbam, ki jih v članku nakazujemo, z njihovimi prednostmi in slabostmi. Takšne selektivne prednosti določenim družbam lahko med drugim povzročajo motnje pri konkurenčnosti, kar lahko na koncu občutijo tudi potrošniki, ki se soočijo z visokimi cenami, slabšo kakovostjo blaga in manj inovacijami. V prispevku so nakazana tudi nekatera vprašanja izstopnega obdavčenja. Dejstvo je, da je treba težiti k harmonizaciji davčnih sistemov, saj se lahko EU znajde v nezavidljivem položaju zaradi zmanjšanja trgovanja znotraj Unije. Največji problem pri izstopnem obdavčevanju je obdavčitev skritih rezerv - pred realizacijo. Podjetja velikokrat prenašajo svoje sedeže poslovanja v drugo, davčno "prijaznejšo" državo, pri tem pa naletijo na veliko administrativnih, usklajevalnih in davčno nepravičnih težav.
Naslovnica

Poskus umestitve kaznivega dejanja davčne zatajitve v strukturo splošnega pojma kaznivega dejanja

Podjetje in delo, 2011/8

Andrej Ferlinc, 14.12.2011

Davčni postopek in davčna služba

Andrej Ferlinc, Podjetje in delo, 8/2011Umestitev kaznivega dejanja davčne zatajitve v strukturo splošnega pojma kaznivega dejanja je pomembna zato, ker vzpostavlja pravna merila, po katerih lahko takoj izločimo ravnanja, ki sicer imajo znake protipravnih ravnaj, vendar pa še ne pomenijo kaznivih dejanj. Če ravnanja ne izpolnjujejo elementov splošnega pojma kaznivega dejanja ali pa takšnih elementov ni mogoče dokazati, kaznivo dejanje ne obstaja. Kazenskopravno relevantna ravnanja izhajajo iz kazenskega prava v povezavi s posameznimi predpisi o obdavčenju in Zakonom o davčnem postopku. Storilec pa uresniči vse znake kaznivega dejanja le, če zbrani podatki kažejo, da ravna z namenom preslepitve in v tej zvezi s posebnim namenom izogniti se plačilu davkov. Oba subjektivna elementa sta del abstraktnega zakonskega opisa. Zato mora biti v zvezi s krivdo podan storilčev obarvani naklep (dolus coloratus), za davčni prekršek pa zadostuje že malomarnost. Sodišče in tožilstvo sta v okviru rešitve predhodnega vprašanja (23. člen ZKP) samostojni pri oceni, ali obstajajo elementi kaznivega dejanja. Pri odločitvah nista vezani na odločbe upravnega sodišča niti na stališča davčnega organa.
Naslovnica

Samoprijava po Zakonu o davčnem postopku

Podjetje in delo, 2011/8

Jernej Podlipnik, 14.12.2011

Davčni postopek in davčna služba

Jernej Podlipnik, Podjetje in delo, 8/2011Avtor obravnava samoprijavo davčnih obveznosti, ki davčnim zavezancem omogoča, da se izognejo globi za povzročeni prekršek, če pri davčnemu organu vložijo ustrezno dokumentacijo za izvedbo ene od dveh oblik samoprijave po Zakonu o davčnem postopku. S tem sporočijo davčnemu organu, da njihova prvotno vložena dokumentacija ni pravilna oziroma da je sploh niso vložili in koliko davka morajo plačati. Poleg plačila davka so dolžni plačati še medbančne obresti, povečane za določen kazenski pribitek, ki je odvisen od časa, ki je pretekel od takrat, ko bi moral biti davek prvotno plačan, oziroma od takrat, ko bi morala biti davčna napoved prvotno vložena. Prispevek vsebuje tudi avtorjeve pomisleke glede veljavne pravne ureditve in predloge za izboljšavo v bližnji prihodnosti.
Naslovnica

Možnosti davčnih zlorab zaradi neusklajenih davčnih metod v EU

Podjetje in delo, 2011/5

Franc Pernek, 1.8.2011

Davčna praksa EU

Franc Pernek, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Avtor obravnava možnosti davčnih zlorab v odnosu do skupne konsolidirane davčne osnove za pravne osebe (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) in obdavčenje po pravilih matične države (Home State Taxation - HST) v Evropski uniji. Skupna konsolidirana davčna osnova za davek
Naslovnica

Carinsko ozemlje EU v morju Slovenije

Podjetje in delo, 2011/2

Žiga Stupica, 13.4.2011

Davek na dodano vrednost

Žiga Stupica, Podjetje in delo, 2/2011Prispevek je pripravljen v okviru preučevanja aplikativnih vidikov uporabe predpisov pri carinskih špedicijskih poslih. Na zahtevnost te problematike kaže obilica raznovrstnih pravnih položajev in spremem ZOdv-C b pravnih aktov, preučevanje pa je primerljivo z ustavljanjem deroče vode; pogoste spremembe so deroča voda, ta prispevek pa posnetek stanja kapljice iz te reke o carinski meji Slovenije na morju januarja 2011.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura

< Vsi

Podjetje in delo

Področja

< Vsi Davčni članki in nasveti Davčna praksa EU Davčni postopek in davčna služba Davek na dodano vrednost, carina in trošarine Davek na promet nepremičnin in davek na nepremičnine Davek na promet zavarovalnih poslov in drugi davki Davek od dohodkov pravnih oseb Dohodnina Prispevki za socialno varnost

Leto objave

2018(2) 2017(3) 2016(2) 2015(2)
2014(8) 2012(4) 2011(4) 2008(2)
2007(2) 2006(11)

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HIJK LM NO P QRS Š TUVWXYZŽ