FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Revija RDP
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 107)
Publikacija Članek
Naslovnica

Še o spornih prepričanjih uporabe direktiv ES v nacionalnem pravu

Revija RDP, 2009/7_8

dr. Rajko Knez, 1.7.2009

Gospodarsko pravne zadeve

Revija RDP, 01.07.2009Uporaba direktiv v nacionalnem pravu vedno znova sproža različna vprašanja, na eni strani zakonodajalcu, soočenemu s transpozicijo in implementacijo (prenosom direktiv) v nacionalno pravo, na drugi strani pa tudi sodnim organom in organom izvršilne veje oblasti, ki morajo (ex post) direktive v sodni...
Naslovnica

Pan evro-mediteranska kumulacija porekla blaga in vključitev držav Zahodnega Balkana v ta sistem

Revija RDP, 2009/7_8

Iris Gorjanc Dolničar, univ. dipl. ekon., 1.7.2009

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Revija RDP, 01.07.2009Pan evro-mediteranska kumulacija porekla blaga je sistem diagonalne kumulacije porekla blaga, veljaven med ES, državami EFTE (Islandija, Norveška, Liechtenstein, Švica), Turčijo, devetimi mediteranskimi državami ter Ferskimi otoki, ki se je začel postopno graditi na temelju spremenljive geometrije v...
Naslovnica

Spremembe zakona o carinski službi (ZCS-1B)

Revija RDP, 2009/7_8

Mitja Brezovnik, univ. dipl. prav., 1.7.2009

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

Revija RDP, 01.07.2009Republika Slovenija je z vstopom v Evropsko skupnost (v nadaljnjem besedilu: Skupnost) začela v celoti uporabljati evropske predpise, ki urejajo delovanje carinske unije. Carinski predpisi Skupnosti so enotni na celotnem ozemlju carinske unije in se sprejemajo na ravni Skupnosti.
Naslovnica

Izkaz vseobsegajočega donosa – MRS 1

Revija RDP, 2009/7_8

dr. Eva Mihelčič, 1.7.2009

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

Revija RDP, 01.07.2009Odbor za mednarodne računovodske standarde (ang. International Accounting Standards Board - IASB) je septembra 2007 objavil spremenjeni MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov. S spremembami naj bi se izboljšala uporabnost računovodskih izkazov z vidika analize in primerljivosti informacij, pre...
Naslovnica

MSRP v svetu in EU

Revija RDP, 2009/7_8

mag. Katja Blatnik, 1.7.2009

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

Revija RDP, 01.07.2009Pričujoči prispevek je prvi v redni rubriki Mednarodne novosti, v katerem lahko preberete povzetek zgodovine nastajanja MSRP ter opis postopka sprejemanja novih standardov in pojasnil k njim. Tudi uporabniki zbirke SRS morajo namreč biti seznanjeni s spremembami, saj se nekateri MSRP, sprejeti v Evr...
Naslovnica

Določitev davčnega statusa fizične osebe

Revija RDP, 2009/6

Tanja Magister, univ. dipl. ekon., 1.6.2009

Davčni postopek in davčna služba

Revija RDP, 01.06.2009Določitev davčnega statusa posameznika (rezident / nerezident) je pomemben postopek, saj je od tega odvisna višina davčne obremenitve posameznika. Zavezanci, ki prebivajo in delajo v le eni sami državi, ponavadi s tem nimajo težav, saj so in ostajajo rezidenti države, v kateri prebivajo in delajo. T...
Naslovnica

Študentsko delo je najcenejše – popravek

Revija RDP, 2009/6

Uredništvo RDP, 1.6.2009

Delovna razmerja

Revija RDP, 01.06.2009V članku Študentsko delo je najcenejše, objavljenem v številki revije RDP (št. 5, letnik 2, maj 2009) , se nam je prikradlo nekaj napak. Napačni sta navedbi v prvem stolpcu Preglednice 3. skupaj neobdavčeni dohodek namreč znaša 8.577,30 EUR in ne 9.071,78 EUR, normirani stroški pa znašajo 855,73 EUR...
Naslovnica

Dobro ime (osnove)

Revija RDP, 2009/6

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 1.6.2009

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Revija RDP, 01.06.2009Dobro ime je postavka v bilanci stanja, ki ima v računovodskih izkazih nekaterih podjetij zelo visoke vrednosti. Dobro ime je neopredmeteno sredstvo podjetja, ki se bistveno razlikuje od ostalih sredstev podjetja. Ni ga možno prodati samega zase. Je »računska« kategorija, ki je posledica računovodsk...
Naslovnica

Prikaz razlik med SRS, MSRP in US GAAP pri nekaterih gospodarskih kategorijah (2. del)

Revija RDP, 2009/6

dr. Eva Mihelčič, 1.6.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

Revija RDP, 01.06.2009Razlike pri najemnih, naložbenih nepremičninah in bioloških sredstvih (kot del opredmetenih osnovnih sredstev) so še vedno aktualne pri pripravi samostojnih računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in ameriškimi računovodskimi standardi (ang.
Naslovnica

MSRP za mala in srednja podjetja in računovodenje v Sloveniji (EU)

Revija RDP, 2009/6

mag. Katja Blatnik, 1.6.2009

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

Revija RDP, 01.06.2009Globalno poslovanje zahteva enoten pristop pri izdelavi računovodskih izkazov (poročil), ki so podlaga za sprejemanje poslovnih odločitev pri različnih uporabnikih. Zbirka mednarodnih računovodskih standardov (MSRP) je namenjena prvenstveno velikim podjetjem in skup0inam podjetij, ki pripravljajo tu...
Naslovnica

Kako so po zakonu o dohodnini obdavčene štipendije?

Revija RDP, 2009/6

mag. Marjeta Končar, 1.6.2009

Drugi dohodki

Revija RDP, 01.06.2009Ob predpostavki, da izpolnjujemo pogoje za pridobitev štipendije, moramo biti pozorni tudi na to, kdo nam štipendijo podeljuje. Od statusa podeljevalca je namreč odvisno, ali bo le-ta obdavčena ali ne oziroma kako bo obdavčena. Pri prejemu štipendij iz proračuna ali sklada, financiranega iz proračun...
Naslovnica

Omejitev samostojnosti uprave delniške družbe – 330. člen ZGD-1

Revija RDP, 2009/6

Matjaž Ujčič, univ. dipl. prav., 1.6.2009

Gospodarsko pravne zadeve

Revija RDP, 01.06.2009Uprava delniške družbe vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost (265. člen ZGD-1) ter zastopa in predstavlja družbo (266. člen ZGD-1). Samostojnost uprave delniške družbe izhaja iz samostojnega interesa, ki ga ima delniška družba kot osamosvojeni pravni subjekt (Bohinc in dr., str. 743)...
Naslovnica

Osebni podatki kot izjema od informacij javnega značaja

Revija RDP, 2009/5

Sonja Bien Karlovšek, univ. dipl. prav., 1.5.2009

Javne finance in javna naročila

Revija RDP, 01.05.2009V prispevku avtorica pojasnjuje pomen najpogostejše izjeme od prosto dostopnih informacij, varovalnih osebnih podatkov. Ta izjema je določena v Zakonu o varstvu osebnih podatkov, v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja pa je pomembno razrahljana z dvema določbama. Prva določa javnost varova...
Naslovnica

Vpliv finančne krize na poročanje o tveganjih v letnem poročilu

Revija RDP, 2009/5

dr. Tatjana Horvat, 1.5.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

Revija RDP, 01.05.2009Razkritjem tveganj v letnih poročilih se danes ni več mogoče izogniti, saj nas po eni strani k temu zavezujejo različni predpisi in mednarodni računovodski standardi, po drugi strani pa trenutne zaostrene razmere poslovanja. Skoraj ni podjetja, ki ne bi imelo težave s plačili kupcev (kreditno tvegan...
Naslovnica

Nekatera vprašanja in dileme novega postopka odmere dohodnine

Revija RDP, 2009/5

mag. Marjan Špilar, univ. dipl. prav., 1.5.2009

Obračun dohodnine

Revija RDP, 01.05.2009Zakon o davčnem postopku je izhajajoč in njegovih temeljnih ciljev, prinesel nekaj bistvenih novosti in poenostavitev za davčne zavezance. Najpomembnejša izmed njih je v letu 2008 prav gotovo poenostavitev, ki se nanaša (ne) izpolnjevanje davčne napovedi za odmero dohodnine za leto 2007…...
Naslovnica

Uporaba biometrijskih ukrepov v zasebnem sektorju

Revija RDP, 2009/5

Lilijana Kozlovič, univ. dipl. prav., 1.5.2009

Poslovne poti in stranpoti

Revija RDP, 01.05.2009Uporaba biometrijskih ukrepov je dopustna tudi v zasebnem sektorju, vendar le, če je to nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ali poslovne skrivnosti. Pri tem pa je pomembna tudi tehnologija, ki se uporablja....
Naslovnica

Primer ocenjevanja tržne vrednosti

Revija RDP, 2009/5

mag. Bojan Kunovar, 1.5.2009

Davek od dohodkov pravnih oseb

Revija RDP, 01.05.2009V tem prispevku se navezujemo na članek » Določanje nabavne vrednosti kapitala v skladu s 152. členom Zakona o dohodnini«, objavljen v reviji RDP 4/09. Namen prispevka je na konkretnem primeru podrobneje prikazati posamezne metode, ki jih ocenjevalci vrednosti podjetij uporabljamo pri svojem delu, i...
Naslovnica

Dogodki po datumu bilance (kako jih upoštevati pri sestavi letnega poročila)

Revija RDP, 2009/5

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 1.5.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

Revija RDP, 01.05.2009Računovodsko se poslovno leto na konča z datumom bilance stanja. Računovodski standardi zahtevajo, da se pri sestavitvi računovodskega poročila upoštevajo tudi dogodki po datumih bilance stanja. V nekaterih primerih ti dogodki povzročijo prilagoditev računovodskih izkazov na dan bilance stanja. Kdaj...
Naslovnica

Prikaz razlik med SRS, MSRP in US GAAP pri nekaterih gospodarskih kategorijah (1. del)

Revija RDP, 2009/5

dr. Eva Mihelčič, 1.5.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

Revija RDP, 01.05.2009V prispevku so predstavljene razlike pri obravnavi opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki so še vedno aktualne pri pripravi samostojnih računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in ameriškimi računovodskimi standardi (United States Generally Accepte...
Naslovnica

Študentsko delo je najcenejše

Revija RDP, 2009/5

mag. Katja Blatnik, 1.5.2009

Delovna razmerja

Revija RDP, 01.05.2009Študentsko delo je skoraj idealen instrument za odpravo občasnih neskladij na trgu dela, ki pa zaradi privilegiranega položaja študentov predstavlja anomalijo na trgu dela. Študentsko delo je deležno ugodnejše davčne obravnave kot redno delo, kar je eden od kljunih razlogov za razmah študentskega de...
Naslovnica

Izjava dobavitelja – zagotavljanje sledljivosti porekla blaga na notranjem trgu Evropske unije

Revija RDP, 2009/5

Iris Gorjanc Dolničar, univ. dipl. ekon., 1.5.2009

Poslovne poti in stranpoti

Revija RDP, 01.05.2009V prispevku so predstavljene temeljne značilnosti izjave dobavitelja, ki je izrednega pomena zaradi zagotavljanja sledljivosti porekla blaga na notranjem trgu Evropske unije: Ta dokument je njuno potreben takrat, ko želimo, da se blago preferencialno izvozi v neko drugo državo - sopogodbenico določe...
Naslovnica

Določanje nabavne vrednosti kapitala v skladu s 152. členom Zakona o dohodnini

Revija RDP, 2009/4

mag. Bojan Kunovar, 1.4.2009

Dohodek iz kapitala in naložb

Revija RDP, 01.04.2009Namen tega prispevka je opozoriti na možnosti, ki jih davčna zakonodaja (konkretneje Zakon o dohodnini, v nadaljevanju: ZDoh-2) daje v zvezi z določanjem višine davčne osnove dobička iz kapitala, ki ga ustvarijo davčni zavezanci, fizične osebe ob odsvojitvi kapitala, pridobljenega pred 1. januarjem ...
Naslovnica

Davčni in računovodski vidik subvencioniranja skrajšanja delovnega časa

Revija RDP, 2009/4

mag. Katja Blatnik, 1.4.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

Revija RDP, 01.04.2009Subvencije po Zakonu o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ) so nedvoumno državne pomoči. Ker gre za državno pomoč v obliki prenosa denarnih sredstev na podjetje, pri čemer veljajo za delodajalca, ki prejema subvencijo, določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oziroma upoštevati v...
Naslovnica

Nova pojavna oblika delitve gospodarskih družb – izčlenitev

Revija RDP, 2009/4

dr. Saša Prelič, docent Pravne fakultete Univerze Maribor, 1.4.2009

Gospodarsko pravne zadeve

Revija RDP, 01.04.2009Ena od pomembnejših novosti, uvedenih z novelo ZGD-1B, je prav gotovo razširitev pravnih možnosti za izvedbo delitev gospodarskih družb. Do uveljavitve te spremembe je bila delitev gospodarskih družb pri nas mogoča le v pojavni obliki razdelitve ali oddelitve, novela ZGD-1B pa tudi za gospodarske dr...
Naslovnica

Pripoznavanje in razporejanje stroškov v nepridobitnih organizacijah

Revija RDP, 2009/3

Vili Perner, univ. dipl. ekon., pooblaščeni revizor, 1.3.2009

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

Revija RDP, 01.03.2009Pripoznavanje in razporejanje stroškov se uporabljata skozi celoten poslovni proces nepridobitnih organizacij. Določanje in oblikovanje ustreznih informacij o stroških za namene odločanja in poročanja zahtevata skrbno presojo o pripoznavanju in razporejanju stroškov za različne namene, če smemo trdi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura

< Vsi

Revija RDP

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

2009(41) 2008(66)

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H I J K LM N OP QR S Š T U V WXYZ Ž