FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki > 2007
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 88)
Publikacija Članek
Naslovnica

Naložbene nepremičnine

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 17.12.2007Naložbene nepremičnine obravnava Slovenski računovodski standard (SRS 2006) SRS 6 - Naložbene nepremičnine. Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe.O naložbenih nepremičninah govorimo v zvezi s sredstvi, ki jih lahko...
Naslovnica

Osnove amortiziranja

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 17.12.2007Stroške amortiziranja in temeljne elemente amortiziranja opredeljuje Slovenski računovodski standard (SRS 2006) SRS 13 - Stroški amortizacije. Amortiziranje je razporejanje vrednosti amortizirljivega sredstva na zneske, v katerih ga v ocenjeni dobi njegove koristnosti postopoma zapušča in ki pomenij...
Naslovnica

Odloženi davki

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 17.12.2007Posebna oblika terjatev so terjatve za odloženi davek, ki jih obravnava Slovenski računovodski standard (SRS 2006) SRS 5 - Terjatve.Terjatve za odloženi davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih glede na:a) odbitne začasne razlike; b) prenos neizrabljenih davčnih izgu...
Naslovnica

Vrednotenje zalog nedokončane proizvodnje (SRS 4)

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 17.12.2007Povezava:SRS 4SRS 17Besedilo:Kot določa Slovenski računovodski standard (SRS 4) nedokončana proizvodnja obsega:- nedokončano proizvodnjo na proizvajalnih mestih, - lastne polproizvode in dele, namenjene za dokončanje proizvodov, - odpadke, namenjene uporabi v proizvodnji. Proizvodi so dokonč...
Naslovnica

Računovodenje zalog

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 17.12.2007Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja. Ločimo različne vrste zalog: Zaloge materiala zajemajo količine v skladišču, dodelavi in predelavi ter na pot...
Naslovnica

Računovodski in davčni vidik terjatev

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 17.12.2007Poslovne terjatve obravnava Slovenski računovodski standard (SRS 2006) SRS 5 - Terjatve in jih opredeljuje kot pravice zasnovane na premoženjskopravnih in drugih razmerjih, ki vodijo v zahtevo po plačilu dolga, dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve. Finančne terjatve ne sodijo med poslovne...
Naslovnica

Pravo Evropske skupnosti: Pravni vidik poslovanja znotraj EU in poslovanja v državah, ki niso članice EU

FinD-INFO članki, 2007/0

Oliver Kljajič, LL. M., 1.12.2007

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 01.12.2007Vstop Slovenije v Evropsko unijo (EU) v letu 2004 je bil za številne slovenske gospodarske subjekte pomembna prelomnica. To je veljalo predvsem za tiste gospodarske družbe, katerih poslovanje je pretežno potekalo na trgih drugih držav članic EU, saj so se z vstopom v EU sprostile številne dejanske i...
Naslovnica

Vpliv globalizacije na računovodenje

FinD-INFO članki, 2007/0

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 1.12.2007

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 01.12.2007Globalizacija je v veliki meri vplivala na delo računovodij. Le-ti namreč pogosto izdelujejo svoje računovodske izkaze tako po mednarodnih kot tudi nacionalnih računovodskih izkazih in imajo pri tem dvojno delo. Unifikacija standardov je tako nujna - ne le za velike, temveč tudi za male in srednje p...
Naslovnica

Osnove urejenega blagajniškega poslovanja

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 29.11.2007Blagajniško poslovanje ureja Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (v nadaljevanju Pravilnik), ki ureja blagajniško poslovanje vseh pravnih oseb in drugih institucij kot so neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo...
Naslovnica

Poročanje o poslovanju s tujino

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 22.11.2007

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 22.11.2007V skladu s 53. členom Zakona o deviznem poslovanju (ZDP) so dolžni rezidenti poročati Banki Slovenije o naslednjih poslih: poslovanje med rezidenti in nerezidenti v tujih ali domačih plačilnih sredstvih, poslovanje med rezidenti v tujih plačilnih sredstvih ali če so predmet poslovanja tuja plač...
Naslovnica

Poročanje za namene statistike finančnih računov

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 22.11.2007

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 22.11.2007Statistiko finančnih računov predpisuje in vodi Banka Slovenije, po posebni zahtevi pa poročila zanjozbira Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Namen zbiranja podatkov za namene statistike finančnih računov je četrtletno poročanje o stanjih finan...
Naslovnica

Poročanje o izplačanih plačah in regresu

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 22.11.2007

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 22.11.2007V skladu z navodilom Statističnega urada Republike Slovenije, Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) sprejema in obdeluje podatke o izplačanih plačah in regresu za letni dopust poslovnih subjektov za namene statističnih raziskovanj in za zagotavljanje javnosti plač v javnem sektorju. Z...
Naslovnica

Blagajniško poslovanje samostojnih podjetnikov in zasebnikov

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 21.11.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 21.11.2007Lastnosti blagajniškega poslovanja samostojnih podjetnikov posameznikov izhajajo iz pravno-formalnega statusa samostojnih podjetnikov, saj so to fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost in za svoje obveznosti odgovarjajo z vsem svojim premože...
Naslovnica

Blagajniško poslovanje pravnih oseb

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 21.11.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 21.11.2007Blagajniško poslovanje ureja Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (v nadaljevanju Pravilnik), ki ureja blagajniško poslovanje vseh pravnih oseb in drugih institucij kot so neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo...
Naslovnica

Menično poslovanje

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

FinD-INFO članki, 30.10.2007Pravila ravnanja z menico in njenega unovčenja pri banki določa Navodilo o unovčevanju menic pri bankah.Menico izplača banka domiciliat, ki je na menici navedena s klavzulo »plačljivo pri«. Če na menici ni transakcijskega računa, v breme katerega naj se menica unovči, mora biti le-ta naveden v pisne...
Naslovnica

Vzajemni skladi

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

FinD-INFO članki, 30.10.2007Vzajemni sklad je skupno premoženje vlagateljev, v katerega so le - ti vložili svoja sredstva. Tako vzajemni sklad ni fizična ali pravna oseba, temveč je to sklad v upravljanju ustanoviteljice, takoimenovane družbe za upravljanje (DZU), ki mora delovati v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in...
Naslovnica

Donosnost in davčni vidik finančnih naložb

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

FinD-INFO članki, 30.10.2007Negotovost finančnega položaja posameznika v prihodnosti nas vse bolj sili v varčevanje za starost ali izboljšanje materialnega položaja ali kaj drugega. V poplavi raznovrstnih ponudb naložbenih produktov se posameznik srečuje z novostmi in dilemami, ki jih želi rešiti, preden se za nakup oziroma va...
Naslovnica

Roki za predložitev letnih poročil

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 30.10.2007V skladu s 58. in 59. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) morajo letna poročila oziroma podatke iz letnih poročil predložiti Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko, naslednji poslovni subjekti: · gospodarske družbe (kap...
Naslovnica

Čemu služi poslovni načrt

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 30.10.2007Načrtovanje je ena od temeljnih nalog poslovodenja. Jasno izraženo kratkoročno načrtovanje, kot del dolgoročne strategije in vizije poslovanja podjetja v pismeni obliki, je namreč potreba:a) zunanje zainteresirane javnosti, kot so:- banke, pri zaprosilu za kratkoročno ali dolgoročno posojilo, kot d...
Naslovnica

Konsolidirano letno poročilo

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 30.10.2007Konsolidirano letno poročilo mora izdelati družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je nadrejena eni ali več družbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje (podrejene družbe), če je nadrejena družba ali ena od podrejenih družb organizirana kot kapitalska družba, kot dvojna družba ali kot dr...
Naslovnica

Letno poročilo

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 30.10.2007Pravila izdelave letnega poročila določa 60. in 61. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Letno poročilo mora biti sestavljeno jasno in pregledno ter mora izkazovati resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida.Letno poročilo sesta...
Naslovnica

Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 30.10.2007Čeprav vrednotenje posameznih gospodarskih kategorij opredeljujejo posamični slovenski računovodski standardi (SRS 2006), pa je potrebno spomniti, da splošna pravila vrednotenja računovodskih postavk določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).67. člen ZGD-1 opredeljuje naslednja splošna merila vred...
Naslovnica

Temeljni pojmi računovodenja

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 30.10.2007Računovodenje je vodenje poslovnih knjig in prikaz poslovanja v obliki računovodskih izkazov in računovodskih poročil. Zajema tako računovodsko predračunavanje (torej planiranje), kot tudi računovodsko obračunavanje, analiziranje in nadziranje.Poslovne knjige nastajajo pri računovodskem obračunavanj...
Naslovnica

Poročanje o poslovanju po poslovnih odsekih po MSRP in po SRS

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 30.10.2007Poročanje po poslovnih odsekih opredeljuje mednarodni računovodski standard (MRS) 14, ki pa ga bo postopno nadomestil mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 8. Uporaba MSRP je namreč do 31.12.2008 prostovoljna, od 1.1.2009 pa bo uporaba MSRP obvezna.Pod poslovnim odsekom razumemo del po...
Naslovnica

Enostavno knjigovodstvo

FinD-INFO članki, 2007

mag. Mojca Kunšek, 30.10.2007

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 30.10.2007Enostavno knjigovodstvo lahko vodijo le tista podjetja, ki izpolnjujejo merila 73. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in pri tem vodijo najmanj evidence in poslovne knjige v skladu s posebnim pravilnikom o vodenju poslovnih knjig in drugih evidenc oseb, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dej...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(33)

Podjetje in delo(11)

Pravna praksa(44)
 

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Javne finance in javna naročila Letno poročilo in poslovni načrt Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije Poslovne poti in stranpoti Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge Statistična in druga poročila Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

Leto objave

< Vsi
2007(88)
> Januar(21) > Februar(34) > Oktober(19) > November(6) > December(8)

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG HI J K L MNOP QR S Š T UV WXYZ Ž