FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki > 2013
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 306)
Publikacija Članek
Naslovnica

Odpoved v okviru reorganizacije s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi

Podjetje in delo, 2013/8

Marko Kirn, 31.12.2013

Marko Kirn, Podjetje in delo, 8/20131. Namen in metoda 2. Temeljne značilnosti instituta odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi 3. Sprejetje novega akta o sistemizaciji brez vsebinskih posegov v opis delovnih mest 4. Sprejetje novega akta o sistemizaciji z vsebinskimi posegi v opis delovnih mest 5. Sprejetje novega akta o si
Naslovnica

Je novi zakon o delovnih razmerjih res prinesel večjo fleksibilnost

Podjetje in delo, 2013/8

Miha Šercer, 31.12.2013

Miha Šercer, Podjetje in delo, 8/2013V prispevku so obravnavane nekatere nove rešitve, ki jih prinaša Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), predvsem z vidika njihovega vpliva na prakso v podjetjih. Predstavljene so nekatere dileme, ki v praksi nastajajo ob uporabi novih določb, hkrati pa so predstavljene nekatere možne rešitve in predlog drugačne ureditve. Avtor išče tudi odgovor na vprašanje, ali je novi zakon delodajalcem res prinesel večjo fleksibilnost.
Naslovnica

Odvzem koncesije v javnem interesu in varstvo pridobljenih pravic koncesionarja

Podjetje in delo, 2013/8

Mirijam Križevnik, 31.12.2013

Mirijam Križevnik, Podjetje in delo, 8/2013Avtorica se v prispevku ukvarja s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je odvzem koncesije v javnem interesu zakonit. Ukrep, ki posega v pridobljene pravice koncesionarja, mora biti v skladu z zahtevami načela sorazmernosti. To načelo zahteva presojo razumnosti posegov v pravno zavarovana upravičenja posameznikov ter omejuje samovoljo upravnih organov.
Naslovnica

Nerazumljivo stališče Državne revizijske komisije o nepopolnosti ponudbe v sklepu št. 018-145/2013-3

Podjetje in delo, 2013/8

Vesna Kranjc, 31.12.2013

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2013Naročnik je po javni objavi in izvedenem postopku izbral ponudbo družbe LL. Proti odločitvi je bil vložen zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil kot neutemeljenega. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DRK) pa je ocenila, da je zahtevek za revizijo utemeljen in je s sklepom št. 018-145/2013-3, z dne 20. maja 2013, razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila. Razlog za razveljavitev naročnikove odločitve o izbiri oziroma oddaji javnega naročila je, po oceni DRK, nepopolnost ponudbe LL. Ponudba LL naj bi bila nepopolna, ker je LL v ponudbi, v 4. točki, kot svojo obveznost glede roka izvedbe navedel: "skladno s projektno nalogo in pogodbo". Po oceni DRK je takšna določitev roka napačna, vsak od ponudnikov je po oceni DRK moral v obrazec vpisati rok v dnevih po sklenitvi pogodbe ali navesti končni datum izvedbe naročila. Po oceni DRK navedba "skladno s projektno nalogo in pogodbo" pomeni kršitev, čeprav je:
Naslovnica

Arbitražna klavzula v ustanovitvenih aktih gospodarskih družb

Podjetje in delo, 2013/8

Podgorelec Peter, Primec Andreja, 31.12.2013

Peter Podgorelec, Andreja Primec, Podjetje in delo, 8/2013Zaradi nekaterih prednosti (nejavnost in hitrost postopka, strokovnost arbitrov itd.) je arbitražni postopek priporočljiv tudi za reševanje korporacijskih sporov. Na splošno je mogoče ugotoviti, da slovenska zakonodaja za to vzpostavlja ustrezen normativni okvir, pri čemer pa je seveda treba upoštevati klasična pravila arbitražnega prava, zlasti tako imenovane predpostavke za arbitražno razsojanje (obstoj arbitražnega dogovora in arbitrabilnost spora), in pravno naravo arbitražne klavzule.
Naslovnica

Vloga bank garantov pri unovčevanju protigarancij

Podjetje in delo, 2013/8

Maja Vesenjak, 31.12.2013

Maja Vesenjak, Podjetje in delo, 8/2013V zadnjem času se bančne garancije unovčujejo pogosteje, kot so se v preteklosti, kar prinaša nova, še nerazrešena pravna vprašanja. Bančne garancije/protigarancije izdajajo predvsem banke, ki garantirani znesek tudi izplačajo, hkrati pa so te banke lahko upravičenke iz protigarancij. Prispevek obravnava vprašanje, kdaj lahko banka garant, ki je hkrati upravičenka iz protigarancije, unovči protigarancijo ter kakšne ugovore ima na voljo naročnik protigarancije, ki je sicer podizvajalec v osnovnem poslu. Avtorica zagovarja stališče, da je protigarant pri unovčevanju protigarancije vezan zgolj na (vsebino) protigarancije in o osnovnem poslu sploh ne sme in ne more presojati.
Naslovnica

Odškodninska odgovornost uprave

Podjetje in delo, 2013/8

Avtor ni naveden, 31.12.2013

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2013Vsaka podjetniška odločitev, ki se izkaže za škodljivo, še ne more pomeniti ravnanja v nasprotju z zahtevanim standardom skrbnosti članov uprave. Pretirano stroge zahteve do članov uprave bi lahko obremenilno vplivale na potrebno podjetnost pri sprejemanju tveganih poslovnih odločitev. Zato je treba upravi omogočiti, da sprejema odločitve brez strahu, da bo zaradi njih morala odgovarjati. Zadostuje torej, da gre za razumno odločitev v konkretni situaciji.
Naslovnica

Sodobna sektorska klasifikacija pravnih oseb

Podjetje in delo, 2013/8

Bojan Tičar, 31.12.2013

Bojan Tičar, Podjetje in delo, 8/2013Avtor pravne osebe opredeli in klasificira po interesni teoriji in preneseni metodi klasifikacije upravnih sistemov, upoštevaje pravno subjektiviteto pravnih oseb. Izvirno je prikazana inovativna klasifikacija, ki je uporabna tako za ad hoc pravno-ekonomske analize kot tudi za praktično razvrščanje pravnih oseb pri ugotavljanju njihove subjektivitete, pa naj gre za ekonomsko analizo prava, vprašanja zasebnega ali javnega prava. Predlagana klasifikacija je praktično uporabna, univerzalna in globalna. Popolnoma je uporabna v Sloveniji. Delno pa jo lahko uporabimo tudi v primerih, ko pravni red druge države, drugače kot v Sloveniji, določi subjektiviteto pravnih oseb na svoj način. V teh primerih je mogoče shemo preprosto in hitro prilagoditi, saj so merila razvrščanja pravnih oseb na (teritorialne) oblastne, funkcionalne in nepridobitne po mnenju avtorja univerzalna. Klasifikacija izhaja iz razvrstitve pravnih oseb na korporacije in ustanove (universitas personarum, universitas bonorum) in jih umešča po kriterijih oblastnosti, funkcionalnosti in nepridobitnosti (oziroma dobrodelnosti).
Naslovnica

Bančne garancije v postopkih zaradi insolventnosti

Podjetje in delo, 2013/8

Ilić Uroš, Ketler Marko, Tacol Tilen, 31.12.2013

Uroš Ilić, Marko Ketler, Tilen Tacol, Podjetje in delo, 8/2013Bančna garancija je znan in v praksi uveljavljen zavarovalni instrument, namenjen utrjevanju položaja upnika za primer neplačila oziroma neizpolnitve druge pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku. Namen tega prispevka je na kratko predstaviti pravno ureditev bančnih garancij, pojasniti razlike med posameznimi vrstami bančnih garancij, nato pa opozoriti na tveganja pri unovčitvi bančnih garancij ter na pravni položaj izdajatelja bančne garancije v primeru postopka zaradi insolventnosti nad naročiteljem bančne garancije. Zlasti v zvezi z zadnjim je bil v sodni praksi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije nedavno napravljen pomemben korak v smeri varstva položaja izdajatelja bančne garancije v primeru, ko je njegova pogojna terjatev zoper insolventnega naročitelja bančne garancije zavarovana s hipoteko na nepremičnini tretjega. Ta v skladu z načelnim pravnim mnenjem, sprejetim na občni seji Vrhovnega sodišča RS dne 21. 6. 2013, ne preneha zaradi učinkov stečaja, saj v razmerju do tretjih ne preneha terjatev, ki je s hipoteko zavarovana.
Naslovnica

Trajnostna družba - nov mejnik v razvoju (tudi slovenskega) korporacijskega prava?

Podjetje in delo, 2013/8

Žiga Rejc, 31.12.2013

Žiga Rejc, Podjetje in delo, 8/2013Stalno spreminjajoče se poslovno okolje podjetij zaznamujejo vedno glasnejše zahteve po trajnostnih poslovnih praksah, kar je velik izziv za korporacijsko pravo: postavlja se vprašanje, kako oblikovati ustrezno obliko družbe, ki bi podjetjem omogočala tako doseganje dobička kot tudi nefinančnih ciljev oziroma zadovoljevanje interesov deležnikov, ki niso lastniki. Kot ena od mogočih alternativ se je v ZDA leta 2010 pojavila trajnostna družba (angl. Benefit Corporation): članek je namenjen predstavitvi te nove oblike, njenih glavnih potencialnih prednosti in slabosti, ter njeni primerjavi z nekaterimi vidiki obstoječe slovenske korporacijskopravne ureditve. Avtor ugotavlja, da bi trajnostna družba lahko imela številne pozitivne posledice pri zmanjševanju agencijskega konflikta med trajnostno naravnanimi lastniki, deležniki (nelastniki) in menedžerji. Prinesla bi lahko bistveno izboljšanje možnosti za uspešno povezovanje trajnostno naravnanih podjetij s ciljno skupino kupcev in investitorjev ter tudi odigrala pomembno vlogo pri preprečevanju nelojalne konkurence in varstvu potrošnikov pred zlorabami videza trajnostnega poslovanja. Vendarle pa bi uvedba trajnostne družbe, kot je predlagana v (ameriškem) modelnemu zakonu, lahko prinesla povečanje možnosti za zlorabe družbe s strani menedžmenta, ki bi skušal svoje osebne interese dosegati na račun družbe in lastnikov. Zato bi kazalo pred njeno morebitno uvedbo v slovenski pravni red opraviti pravno-ekonomsko analizo rešitev, ki jih ponuja, oziroma v povezavi s posameznimi vprašanji izbrati bolj restriktiven pristop od predlaganega v modelnem zakonu.
Naslovnica

Preostale novosti ureditve postopka prisilne poravnave v noveli ZFPPIPP-F

Pravna praksa, 2013/49-50

dr. Nina Plavšak, 19.12.2013

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 49-50/2013Z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F), ki je začel veljati 7. decembra 2013, je bila ureditev postopkov zaradi insolventnosti dopolnjena z nekaterimi novimi instituti, ki naj bi zagotovili pravne okvire za učinkovitejše prestrukturiranje podjetij in pripomogli k učinkovitejšemu vodenju teh postopkov.
Naslovnica

Legalizacija "programiranega stečaja"

Pravna praksa, 2013/49-50

dr. Šime Ivanjko, 19.12.2013

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 49-50/2013Novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) prinaša vsebino urejanja "programiranega stečaja" na podobnih izhodiščih, kot jih je vseboval elaborat za rešitev TAM-a in drugih velikih mariborskih podjetij, s tem da je zdaj za ustanovitev novih družb uporabljena beseda izčlenitev in se izvaja v postopku prisilne poravnave pod nadzorom sodišča nad srednjo ali veliko družbo.
Naslovnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavki pred upokojitvijo

Pravna praksa, 2013/49-50

dr. Nana Weber, 19.12.2013

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 49-50/2013Februarja 2014 bomo zaprli eno od poslovnih enot in bomo nekaj delavcem morali odpovedati pogodbo o zaposlitvi. Imamo delavko, ki ima manj kot pet let do upokojitve in naj bi se upokojila predvidoma januarja 2016. • Glede na to, da so delavci pred upokojitvijo varovana kategorija, ali morda kljub vsemu obstaja kakšna možnost za odpoved pogodbe iz poslovnega razloga?
Naslovnica

Podatki za obračun plač za december 2013

FinD-INFO članki, 2013

IUS SOFTWARE, 18.12.2013

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 18.12.2013Število dni za obračun plač za december 2013:
Naslovnica

Novela ZFPPIPP-F prinaša nov institut - zunajsodno finančno prestrukturiranje

FinD-INFO članki, 2013

mag. Mojca Kunšek, 16.12.2013

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

FinD-INFO članki, 16.12.2013Novela ZFPPIPP-F, ki se uporablja od 6. decembra, je odraz podatkov iz sodne statistike, ki kažejo, da je bil do sedaj veljavni postopek prisilne poravnave prakse predrag in prezapleten, z novim institutom zunajsodnega finančnega prestrukturiranja pa se bo način dogovarjanja, ki je značilen za doseganje zunajsodnih sporazumov o finančnem prestrukturiranju prezadolženih dolžnikov, preneslo tudi v sodne postopke.
Naslovnica

Nova arbitražna pravila stalne arbitraže pri GZS

Pravna praksa, 2013/48

Matjaž Verbič, 12.12.2013

Matjaž Verbič, Pravna praksa, 48/2013Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je novembra 2013 predstavila nova pravila arbitražnega postopka, imenovana Ljubljanska arbitražna pravila, ki bodo začela veljati 1. januarja 2014 in se bodo uporabljala za vse postopke, ki so se začeli na ta dan ali po tem datumu. Poglejmo si, kaj prinašajo novega.
Naslovnica

Konec samovolje bančnih upnikov?

Pravna praksa, 2013/48

Igor Vuksanović, 12.12.2013

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 48/2013Slovensko pravo dopušča izvršbo na podlagi izvršljivega notarskega zapisa kot izvršilnega naslova (2. točka drugega odstavka 17. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ). Prvi odstavek 20.a člena ZIZ vsebuje temeljno pravilo, da je notarski zapis izvršljiv, če je dolžnik v njem soglašal z njegovo neposredno izvršljivostjo in če je terjatev, ki izhaja iz notarskega zapisa, zapadla. Še natančnejši je 4. člen Zakona o notariatu (ZN), ki določa, da je notarski zapis, v katerem je določena obveznost nekaj dati, storiti, opustiti ali trpeti, glede katere je dovoljena poravnava, izvršilni naslov, če zavezanec soglasje za njegovo neposredno izvršljivost izjavi v istem ali posebnem notarskem zapisu in če je terjatev zapadla. ZN nedvomno vsebuje številne varovalke, da ne bi prihajalo do tega, da se v obliki notarskega zapisa potrdi nedopustna vsebina, ali do tega, da je dvomljivo strankino razumevanje podpisanega dokumenta ali celo obstoj soglasja svobodnih in resnih volj. Kljub temu ni povsem sprejemljiva praksa slovenskih sodišč, ki so zakonsko podeljeno moč notarskega zapisa kot izvršilnega naslova tradicionalno krepila z bankam (kot tipičnim upnikom) zelo naklonjeno razlago.
Naslovnica

Sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, in izdaja predhodnih odredb

Pravna praksa, 2013/48

mag. Igor Strnad, 12.12.2013

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 48/2013Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) med sredstvi zavarovanja ureja tudi predhodne odredbe (256. do 265. člen). Taka, sicer začasna in časovno omejena oblika zavarovanja denarnih terjatev daje upniku zelo kakovostno jamstvo oprave bodoče izvršbe in s tem poplačila. Z njo se opravi prvo izvršilno dejanje izvršbe, upnik pa lahko pridobi bodisi položaj zastavnega upnika na premičninah in pravicah, izplačilno prepoved v njegovo korist ali zavarovanje vrstnega reda s predznambo zastavne pravice na nepremičninah. Že zaradi teh pravnih učinkov je ta institut za upnike zelo privlačen.
Naslovnica

Neupravičena odsotnost z dela za manj kot pet dni

Pravna praksa, 2013/48

dr. Nana Weber, 12.12.2013

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2013Imamo delavca, ki ga ni bilo v službo od ponedeljka do četrtka. O odsotnosti nas ni obvestil. V petek je prišel brez pojasnila, prav tako ni prinesel bolniškega lista. ZDR-1 dopušča izredno odpoved le, če je delavec odstoten najmanj pet dni zaporedoma. • Ali lahko tega delavca kljub temu odpustimo in kako?
Naslovnica

Transformacija v pogodbo za nedoločen čas - neizrabljen letni dopust

Pravna praksa, 2013/48

dr. Nana Weber, 12.12.2013

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2013Decembra se mi izteče pogodba o zaposlitvi za določen čas dveh let. Ker mi je ostal dopust, mi je delodajalec ponudil sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas 17 dni. • Glede na to, da bom opravljala isto delo, ali to pomeni, da imam zdaj pravico do pogodbe za nedoločen čas?
Naslovnica

Dopolnjena ureditev prisilne poravnave z novelo ZFPPIPP-F

Pravna praksa, 2013/48

dr. Nina Plavšak, 12.12.2013

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 48/2013insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F)1 v novem oddelku 4.8 Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)2 ureja posebna pravila za prisilno poravnavo nad veliko ali srednjo družbo. Z novelo ZFPPIPP-F so bila dopolnjena tudi nekatera splošna pravila o prisilni poravnavi.
Naslovnica

Oddaja računovodskih izkazov za nesloventno, nedelujoče podjetje

FinD-INFO članki, 2013

Inštitut za računovodstvo, 11.12.2013

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 11.12.2013Ali se morajo oddati poslovna poročila in davčno bilanco za podjetje (d.o.o.), katero je predlagano iz strani sodišča za izbris brez likvidacije zaradi nesolventnosti in kakšen dokument moramo dobiti od sodišča?
Naslovnica

Dolžnost opravljanja dodatnih del

FinD-INFO članki, 2013

mag. Jasmina Cigrovski, 11.12.2013

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 11.12.2013Ker pogodba o zaposlitvi ne more obsegati vseh opravil, ki jih je delavec dolžan opravljati v delovnem procesu, je treba s pogodbo določiti, da bo delavec delal tudi druga dela po nalogu nadrejenega, ki pa morajo vsebinsko spadati k bistvenim opravilom določenega delovnega mesta.
Naslovnica

Knjiženje obratovalnih stroškov, investicije

FinD-INFO članki, 2013

Inštitut za računovodstvo, 9.12.2013

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 09.12.2013Podjetje A daje poslovne prostore v najem podjetju B. Vsi računi za elektriko, vodo ter stroške vzdrževanja se glasijo na podjetje A, ki jih zaračuna podjetju B. Zanima me, če je zelo narobe, če teh računov ne vodimo preko prehodnih kontov in jih knjižimo kot vse ostale fakture in si pri tem odbijamo DDV, ko pa izdamo fakturo podjetju B obračunamo ddv. Kako naj ravnamo v bodoče in ali je potrebno popravljati tudi za nazaj.
Naslovnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov - presežni delavci

Pravna praksa, 2013/47

Avtor ni naveden, 5.12.2013

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Če se določeno delo pri delodajalcu pojavlja v različnih oddelkih oziroma organizacijskih enotah z določenimi specifičnostmi, delavci v drugih oddelkih, v katerih se potreba po njihovem delu ne spreminja, pri reševanju manjšega števila presežnih delavcev zgolj v eni organizacijski enoti oziroma oddelku ne morejo biti zajeti v krog izbire delavcev, ki jim bo odpovedana pogodba o zaposlitvi.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 13 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(60)

Podjetje in delo(48)

Pravna praksa(198)
 

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Javne finance in javna naročila Letno poročilo in poslovni načrt Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije Poslovne poti in stranpoti Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge Statistična in druga poročila Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS) Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Leto objave

< Vsi
2013(306)
> Januar(21) > Februar(14) > Marec(33) > April(38) > Maj(32) > Junij(20) > Julij(21) > Avgust(34) > September(18) > Oktober(23) > November(24) > December(28)

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž