FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki > 2012
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 15
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 359)
Publikacija Članek
Naslovnica

Vračilo zemljišč

FinD-INFO članki, 2012

Inštitut za računovodstvo, 21.12.2012

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 21.12.2012Vrnjene parcele se izkazujejo med dolgoročnimi sredstvi.
Naslovnica

Pokojninsko zavarovanje po novem

FinD-INFO članki, 2012

mag. Jasmina Cigrovski, 21.12.2012

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 21.12.2012Nov ZPIZ-2 prilagaja obstoječ pokojninski sistem novim demografskim in gospodarskim okoliščinam in obljublja dostojne pokojnine sedanjim in prihodnjim generacijam upokojencev.
Naslovnica

Odpoklic in razrešitev občinskih funkcionarjev

Pravna praksa, 2012/49-50

dr. Roman Lavtar, 20.12.2012

Delovna razmerja

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 49-50/2012Nedavne javne manifestacije nezadovoljstva prebivalcev so med drugim sprožile tudi oblikovanje nekaterih predlogov za spremembe zakonodaje. Čeprav menim, da protestniki ne zahtevajo sprememb zakonodaje ali političnega sistema, ampak spremembo obnašanja predstavnikov javnih oblasti v smislu uveljavitve etičnih norm in medsebojnega sodelovanja, se je med idejami o spremembi zakonodaje pojavil tudi predlog za uveljavitev instituta odpoklica funkcionarjev. Predlog zakonske ureditve razrešitve funkcionarja, ki bi grobo kršil etične standarde, je bilo mogoče zaslediti tudi v oktobrski številki Vestnika Komisije za preprečevanje korupcije.
Naslovnica

Naravne nesreče in njihov vpliv na računovodske izkaze

FinD-INFO članki, 2012

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 17.12.2012

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 17.12.2012Pri izdelavi letošnjih letnih računovodskih izkazov, bo potrebno upoštevati tudi vpliv novembrskih poplav na izgubljene poslovne priložnosti ali ogrožanje obstoja podjetja.
Naslovnica

Obračun nadomestila plače v primeru prepovedi opravljanja dela

Pravna praksa, 2012/48

mag. Nataša Belopavlovič, 13.12.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2012Zoper delavca je delodajalec med bolniškim staležem uvedel postopek za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, hkrati pa mu je izdal sklep o prepovedi opravljanja dela za čas od uvedbe do končanega postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Sklep o prepovedi opravljanja dela je bil delavcu vročen 20. avgusta 2012, postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa je bil končan 24. avgusta 2012, ko je delodajalec delavcu vročil izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Problem je nastal pri obračunu nadomestila plače, glede na to, da je bil delavec v tem obdobju v bolniškem staležu. • Ali delavcu obračunati za obdobje prepovedi opravljanja dela zgolj nadomestilo za bolniški stalež ali pa upoštevati določilo ZDR, da se nadomestilo bolniškega staleža obračuna v višini polovice njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi?
Naslovnica

Pridobitev podatka o najvišji plači v d. o. o.

Pravna praksa, 2012/48

Irena Vovk, 13.12.2012

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2012Ali ima občina kot solastnik (36,56 odstotka podjetja je v lasti občine) zasebnega podjetja pravico zahtevati podatek o dveh najvišjih in dveh najnižjih bruto plačah v podjetju z vsemi dodatki? Kdo mora občini posredovati te podatke - direktor ali nadzorni svet podjetja?
Naslovnica

Do pokojnine tudi s štirimi urami tedensko

Pravna praksa, 2012/48

mag. Nana Weber, 13.12.2012

Delovna razmerja

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2012Španski zakon o socialni varnosti določa, da pridobijo pravico do starostne pokojnine na podlagi plačanih prispevkov in ob izpolnjevanju splošnih pogojev zavarovanci, ki so stari 65 let in so dopolnili minimalno dobo plačevanja prispevkov 15 let. Sodišče EU je presojalo primer tožnice, ki je vse življenje delala po štiri ure na teden. Če bi hotela pridobiti pravico do starostne pokojnine v višini 112,93 evra na mesec, bi morala, da bi izpolnila pogoj najnižje prispevne dobe, delati sto let. Sodišče je presodilo, da je taka ureditev v nasprotju z Direktivo 79/7/EGS Sveta z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti. Pred kratkim pri nas sprejeti Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ima enako določbo kot sporni španski zakon.
Naslovnica

Položaj gospodarskega subjekta v nekaterih posebnih primerih

Pravna praksa, 2012/48

dr. Miha Juhart, 13.12.2012

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 48/2012Enotna (monistična) ureditev obligacijskih pogodbenih razmerij v našem pravu zmanjšuje pomen delitve pogodbenih obligacijskih razmerij na gospodarske in druge pogodbe. Posebna ureditev za gospodarske pogodbe velja za nekatere posebne položaje, ki v praksi nimajo večjega pomena. Najpomembnejša razlika med gospodarskimi in drugimi pogodbami pa je v dolžini splošnega zastaralnega roka. Splošni zastaralni rok v obligacijskem pravu je pet let (346. člen OZ), za terjatve iz gospodarskih pogodb pa je predpisan poseben triletni zastaralni rok (349. člen OZ). Zato ni presenetljivo, da se vprašanje, ali gre za gospodarsko pogodbo ali ne, v sodni praksi večinoma postavlja v zvezi s trajanjem zastaralnega roka.
Naslovnica

Kako do učinkovitejše inšpekcije dela

Pravna praksa, 2012/48

Damjan Mašera, 13.12.2012

Delovna razmerja

Damjan Mašera, Pravna praksa, 48/2012Iz 15. člena Zakona o inšpekciji dela (ZID) izhaja temeljni ukrep Inšpektorata za delo kot inšpekcijskega organa, da po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu z odločbo delodajalcu odredi, da z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom v roku, ki ga določi inšpektor, zagotovi izvajanje zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov iz svoje pristojnosti. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) kot krovni predpis na področju urejanja delovnih razmerij posebej ureja določen vidik odločanja v upravnem postopku, pri čemer pa zaradi razlage drugostopenjskega organa prihaja do neželene izključitve odločanja zaradi razlage ZDR, ki naj bi pristojnosti inšpektorja določal taksativno.
Naslovnica

Razjasnitev uporabe notranjih (in-house) razmerij pri izvajanju javnih naročil/koncesij

Pravna praksa, 2012/48

dr. Aleksij Mužina, 13.12.2012

Javne finance in javna naročila

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 48/2012Direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev ter za oddajo javnih naročil in koncesij gradenj, ki jih podeljujejo država in lokalne skupnosti, praviloma zahtevata objavo javnega razpisa. Sodišče ES (zdaj EU) je z oblikovanjem doktrine notranjih razmerij (in-house) ob izpolnjevanju treh pogojev zavezance te obveznosti odvezalo. In-house razmerja v širšem smislu predstavljajo situacije, ko javni naročnik sklene pogodbo z družbami, ki imajo pravno subjektiviteto, vendar jih javni naročnik kontrolira. Če so izpolnjeni pogoji za razmerje in-house, sploh ne gre za pogodbeno razmerje, ker je ločenost pravnih oseb naročnika in izvajalca zgolj formalna, sicer pa gre za enotno funkcionalno enoto. Izjema je po uvrstitvi tudi v slovensko nacionalno zakonodajo doživela obsežen razvoj v razmerjih z javnimi in drugimi podjetji "v lasti" države ali lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: javna podjetja).
Naslovnica

Ključnih sprememb na področju javnih naročil ni

Pravna praksa, 2012/48

mag. Nana Weber, 13.12.2012

Javne finance in javna naročila

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2012"Za kršitve pri oddaji javnih naročil je v Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) predvidenih več sredstev: zahtevek za revizijo, tožba za ugotovitev ničnosti,Š] popravni mehanizem Komisije, ki se sicer pri nas ne izvaja, globe za prekrške in odškodninski zahtevek," je uvodoma na 3. strokovnem srečanju Novosti pri javnih naročilih, ki je potekalo 27. novembra 2012 v organizaciji GV Založbe v Ljubljani, pojasnila profesorica na PF Univerze v Mariboru dr. Vesna Kranjc.
Naslovnica

Odslej preglednejše javno naročanje

FinD-INFO članki, 2012

mag. Jasmina Cigrovski, 10.12.2012

Javne finance in javna naročila

FinD-INFO članki, 10.12.2012ZJN-2 poleg prenosa evropske direktive v slovenski pravni red tudi ureja preglednejši, enostavnejši ter informacijsko podprt postopek javnega naročanja.
Naslovnica

Nepremičnine v računovodskih izkazih - razlike med SRS in MSRP

FinD-INFO članki, 2012

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 10.12.2012

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 10.12.2012Članek predstavlja pomembne presoje vlaganja v nepremičnine, ki se odražajo v uporabi ustreznih računovodskih standardov in posledično v računovodskih izkazih, pri čemer pa nekatere rešitve obravnavajo slovenski SRS nekoliko drugače kot MSRP.
Naslovnica

Zadržanost z dela zaradi spremstva otroka na rehabilitacijo

Pravna praksa, 2012/47

Gregor Kumer, 6.12.2012

Delovna razmerja

Gregor Kumer, Pravna praksa, 47/2012Ali materi šestletnega zmerno gibalno oviranega in dolgotrajno bolnega otroka pripada pravica do začasne zadržanosti z dela zaradi spremstva otroka na rehabilitacijo?
Naslovnica

Skrajšanje odpovednega roka

Pravna praksa, 2012/47

mag. Nataša Belopavlovič, 6.12.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2012Delavec, ki smo mu redno odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, je bil pri nas zaposlen 26 let, zato mu pripada 120-dnevni odpovedni rok. • Ali je možno ta rok skrajšati?
Naslovnica

Odpuščanje? (Ne)mogoče?

Pravna praksa, 2012/47

mag. Tanja Pustovrh Pirnat, 6.12.2012

Delovna razmerja

mag. Tanja Pustovrh-Pirnat, Pravna praksa, 47/2012Kot je razvidno iz gradiva o spremembah delovnopravne zakonodaje, objavljenega na spletni strani Vlade Republike Slovenije, je eden od ciljev spremembe udejanjanje načela prožne varnosti (ang. flexicurity), kar bi dosegli s poenostavitvijo postopkov sklepanja in prenehanja delovnih razmerij. Ta cilj je na vladni spletni strani naveden kot eden od osmih in niti ni označen kot glavni, kar se mi zdi ustrezno, je pa v (laični) javnosti pogosto najbolj poudarjena domnevna težava slovenskega trga dela, da zakonodaja onemogoča oziroma pretirano otežuje odpuščanje za nedoločen čas zaposlenih delavcev. Najbolj mi je ostala v spominu primerjava, da je "slovenski delavec zaščiten kot kočevski medved".
Naslovnica

Obdavčitev skritih rezerv iz prenesenega premoženja pri čezmejnem prenosu sedeža

Podjetje in delo, 2012/8

Jerneja Prostor, 1.12.2012

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Obdavčitev fizične osebe ob čezmejni selitvi 2.1. Zadeva Lasteyrie du Saillant (2004) 2.2. Zadeva N (2006) 3. Zadeva National Grid Indus (2011) 4. Obdavčitev skritih rezerv iz prenesenega premoženja družbe 5. Sklep Povzetek V članku sta analizirani sodbi Sodišča EU v zadevi La
Naslovnica

Sprostitev pogojev za opravljanje poklicev kot korak k prožnejšemu trgu dela

Podjetje in delo, 2012/8

Franca Valentina, Zirnstein Elizabeta, 1.12.2012

Valentina Franca, Elizabeta Zirnstein, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Opredelitev (de)regulacije poklicev 2.1. Mednarodna zakonodaja 2.1.1. Pomanjkljivosti Direktive 2005/36/ES oziroma kritike sistema priznavanja poklicnih kvalifikacij 2.2. Nacionalna zakonodaja 3. Deregulacija poklicev in gospodarstvo 3.1. Storitvena direktiva 3.2. Vpliv na k
Naslovnica

Potencialni kapital - nova oblika finančnih instrumentov hibridne narave in njihova umestitev v slovenski pravni red

Podjetje in delo, 2012/8

Peter Merc, 1.12.2012

Peter Merc, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Pojem 2.1. Primerjava potencialnega kapitala s hibridnimi instrumenti temeljnega kapitala 2.2. Bistvene lastnosti instrumenta potencialnega kapitala 2.3. Povezava s sistemsko pomembnimi finančnimi institucijami 3. Pravna podlaga za izdajo - primerjalnopravni vidik 3.1. Basel III
Naslovnica

Upnikova pravica do zavarovanja in registrska zapora pri rednem zmanjšanju osnovnega kapitala delniške družbe

Podjetje in delo, 2012/8

Gregor Drnovšek, 1.12.2012

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 1.1. Splošno 1.2. Evropski pravni okvir in implementacija v slovenskem pravu 1.3. Dilema pri vnaprejšnjem varovanju upnikov 2. Upnikova pravica do zavarovanja 2.1. Splošno 2.2. Predpostavke upnikove pravice do zavarovanja 2.2.1. Imetnik obligacijske terjatve 2.2.2. Terjate
Naslovnica

Neposredna izvršljivost notarskega zapisa

Podjetje in delo, 2012/8

Nina Plavšak, 1.12.2012

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 8/20121. Pojem in pomen izvršljivosti 2. Splošno o predpostavkah neposredne izvršljivosti terjatve (obveznosti) na podlagi notarskega zapisa 2.1. Vrste predpostavk neposredne izvršljivosti terjatve na podlagi notarskega zapisa 2.2. Splošna pravila o izkazovanju (dokazovanju) predpostavk nastanka in d
Naslovnica

Sorazmerno izplačilo božičnice – primer iz sodne prakse

FinD-INFO članki, 2012

Vanja Novak, univ. dipl. prav., 29.11.2012

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 29.11.2012Če interni akti podjetja ne določajo sorazmernega izplačila božičnice glede na čas zaposlitve v podjetju ali če so interni akti oz. sklepi uprave glede izplačila božinice v nasprotju z določili kolektivne pogodbe, je izplačevalec božičnice v prekršku.
Naslovnica

Odškodninska odgovornost letalskega prevoznika

FinD-INFO članki, 2012

mag. Jasmina Cigrovski, 29.11.2012

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 29.11.2012Sodišče EU je odločilo, da je letalski prevoznik odškodninsko odgovoren tudi za izgubo prtljage, ki jo je potnik imel shranjeno v prtljagi drugega potnika (sopotnika), če sta potnika potovala z istim letom.
Naslovnica

Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank

Pravna praksa, 2012/46

Koritnik Maja, Merc Peter, 29.11.2012

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Maja Koritnik, mag. Peter Merc, Pravna praksa, 46/2012Sprejetje Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) je odgovor slovenskega zakonodajalca na več let trajajoče nestabilno finančno okolje, ki se ni izboljšalo kljub že več sprejetim ukrepom. Negotovost, h kateri sta pripomogla tudi krčenje domače gospodarske aktivnosti in zaostritev evropske dolžniške krize, se kaže tudi v poslovanju bank in poslabševanju njihovega kreditnega portfelja, zaradi česar je bila na ravni celotnega bančnega sektorja v letu 2011 dosežena visoka agregatna izguba. Zakonodajalec je sprejetje ukrepov za krepitev stabilnosti bank utemeljil z oceno, da je za poslabšanje kreditnega portfelja bank krivo tudi vztrajno zmanjševanje kreditne aktivnosti bank in njihova pasivnost ter napačna presoja pri prestrukturiranju podjetij.
Naslovnica

Izračun odpravnine pri odpovedi iz poslovnega razloga

Pravna praksa, 2012/46

mag. Nataša Belopavlovič, 29.11.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 46/2012Kako obračunati odpravnino pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, če je bil delavec pri delodajalcu zaposlen 15 let in osem mesecev? Gre za tretjino ali četrtino osnove za vsako leto dela pri delodajalcu?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 15 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(102)

Podjetje in delo(46)

Pravna praksa(211)
 

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Javne finance in javna naročila Letno poročilo in poslovni načrt Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije Poslovne poti in stranpoti Statistična in druga poročila Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS) Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Leto objave

< Vsi
2012(359)
> Januar(19) > Februar(29) > Marec(39) > April(40) > Maj(27) > Junij(39) > Julij(36) > Avgust(18) > September(29) > Oktober(34) > November(28) > December(21)

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž