FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki > 2008
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 11
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 262)
Publikacija Članek
Naslovnica

Posebnosti reforme angleškega prava družb - Companies Act 2006

Podjetje in delo, 2008/8

Tjaša Ivanc, 20.12.2008

Gospodarsko pravne zadeve

Tjaša Ivanc, Tjaša Ivanc, Podjetje in delo, 8/2008V prispevku avtorica obravnava novi Zakon o gospodarskih družbah, ki ga je britanski parlament sprejel novembra 2006 in bo v celoti začel veljati oktobra 2009. Companies Act 2006 je rezultat najobsežnejše revizije angleškega prava družb, katere cilj sta bila reforma obstoječega in graditev modernega...
Naslovnica

IZVEDBA DELNIŠKE SHEME UDELEŽBE DELAVCEV PRI DOBIČKU V SISTEMU POVEZANIH DRUŽB - ZAGOTAVLJANJE DELNIC IN BILANČNI VIDIKI

Podjetje in delo, 2008/8

dr. Marijan Kocbek, 20.12.2008

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Marijan Kocbek, dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2008VPRAŠANJA Ali je mogoče izvesti delniško shemo udeležbe delavcev pri dobičku v sistemu povezanih družb (obvladujoča družbe v obliki javne d. d. in odvisne družbe v različnih pravnoorganizacijskih oblikah)? Kako družba hči pride do delnic družbe matere (plačila v delnicah, ki vključujejo lastne kapi...
Naslovnica

Evropsko pogodbeno pravo, škatle za orodje in modri gumbi

Podjetje in delo, 2008/8

dr. Damjan Možina, 20.12.2008

Poslovne poti in stranpoti

dr. Damjan Možina, dr. Damjan Možina, Podjetje in delo, 8/2008Evropsko pogodbeno pravo je v razburljivi razvojni fazi. Avtor v članku predstavlja različne pojavne oblike, ozadje nastajanja in aktualne projekte evropskega pogodbenega prava. Predstavljene so osnovne poteze obstoječe zakonodaje ES na področju pogodbenega prava, ki večinoma ureja le posamezne vidi...
Naslovnica

Dodatna razkritja korporacijskih informacij po ZGD-1B

Podjetje in delo, 2008/8

Danila Djokić, 20.12.2008

Gospodarsko pravne zadeve

Danila Djokić, Danila Djokić, Podjetje in delo, 8/2008Z zakonom o spremembah in dopolnitvami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B) in zakonom o revidiranju (ZRev-2) so bile v slovensko zakonodajo vnesene spremembe bilančnih in računovodskih direktiv (2006/46/ES) in revizijske direktive (2006/423/ES), ki jih je bilo treba upoštevati do konca leta 2008....
Naslovnica

Pravno varstvo bianko meničnega podpisnika pri kršitvi pooblastila za izpolnitev bianko menice

Podjetje in delo, 2008/8

Lidija Kotnik, 20.12.2008

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Lidija Kotnik, Lidija Kotnik, Podjetje in delo, 8/2008Avtorica se v prispevku ukvarja s pravnimi posledicami nepravilne izpolnitve bianko menice. Prav tako obravnava pravno varstvo podpisnika nepopolne menične listine, ki je prešla iz rok podpisnika brez pooblastila za izpolnitev (nična menica). V obeh primerih imetnik, ki v dobri veri izpolni manjkajo...
Naslovnica

Izgubljeni dobiček

Podjetje in delo, 2008/8

Branko Mayr, 20.12.2008

Gospodarsko pravne zadeve

Branko Mayr, Branko Mayr, Podjetje in delo, 8/2008Izgubljeni dobiček je dobiček, ki ni bil dosežen zaradi škodnega dogodka. Pojem se uporablja v pravu, ekonomska stroka ga posebej ne opredeljuje, opredeljuje pa metodo izračuna dobička (razlika med prihodki in odhodki). Pravna stroka narekuje vrsto posebnosti pri vštevanju posameznosti med prihodke ...
Naslovnica

Zakaj je treba uskladiti izračun glasovalnih pravic po ZTFI in ZPre-1

Podjetje in delo, 2008/8

Gregor Pajek, 20.12.2008

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Gregor Pajek, Blaž Bembič, Blaž Bembič, Podjetje in delo, 8/2008Smisel obveznosti obveščanja o pomembnih deležih glasovalnih pravic v javnih delniških družbah je zagotoviti transparentnost postopne koncentracije glasovalnih pravic, s čimer se poskuša na eni strani omogočiti (potencialnim) investitorjem sprejetje ustrezno informiranih investicijskih odločitev, na...
Naslovnica

Prožna varnost zaposlitve na trgu dela (flexicurity)

Podjetje in delo, 2008/8

dr. Drago Mežnar, 20.12.2008

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2008Avtor ugotavlja, kako se zaradi čedalje večje globalne konkurence, ki se zaostruje zlasti zaradi azijskih in drugih cenejših delovno intenzivnih držav, podjetja in države poskušajo prilagajati. Obravnava zlasti zahteve po večji prilagodljivosti gospodarstva in nenehnem tehničnem napredku. Ker vpliv ...
Naslovnica

Kako ravnati z delovnimi knjižicami po 1. januarju 2009?

Pravna praksa, 2008/49-50

Darija Perše-Zoretič, 18.12.2008

Delovna razmerja

Darija Perše-Zoretič, Darija Perše-Zoretič, Pravna praksa, 49-50/2008Pred sklenitvijo prve pogodbe o zaposlitvi (po zdaj veljavni ureditvi) delavec pri upravni enoti pridobi delovno knjižico. Po 1. januarju 2009 jih upravne enote ne bodo več izdajale. Zato je treba opozoriti na novelo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A),1 in sicer na spremembe, ki jih ZDR-A določa v ...
Naslovnica

Vpliv stečaja na izvršbo po ZFPPIPP

Pravna praksa, 2008/49-50

dr. Jasna Murgel, 18.12.2008

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

dr. Jasna Murgel, dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 49-50/2008Postopke zaradi insolventnosti ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),1 postopek izvršbe in zavarovanja pa Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).2 Ker se lahko zgodi, da upnik vloži predlog za izvršbo proti dolžniku, proti kateremu je že ...
Naslovnica

Fizična oseba v vlogi potrošnika in podjetnika v postopku osebnega stečaja

Pravna praksa, 2008/49-50

Vlado Balažic, 18.12.2008

Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 49-50/2008* Vprašanje je postavil eden od naročnikov PP na seminarju Novi izzivi pri uveljavljanju terjatev v izvršbi in osebnem stečaju, GV Založba, 24. september 2008.
Naslovnica

Opredmetena osnovna sredstva

FinD-INFO članki, 2008

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2008

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 12.12.2008Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri izvajanju dejavnosti podjetja, dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.Osnovna delitev opredmetenih osnovnih sredstev zajema: zemlji...
Naslovnica

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev

FinD-INFO članki, 2008

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2008

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 12.12.2008Po Slovenskem računovodskem standardu (SRS 1) - Opredmetena osnovna sredstva, je potrebno opredmeteno osnovno sredstvo po pripoznanju prevrednotiti. Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti zaradi uporabe modela prevrednotenja in zmanjšanje njihove kn...
Naslovnica

Kriza bo zahtevala slabitve opredmetenih osnovnih sredstev

FinD-INFO članki, 2008

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2008

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 12.12.2008Finančna kriza je prinesla tudi padanje cen nepremičnin. To pomeni, da bodo letos morala podjetja, bolj kot doslej, poseči po oslabitvah opredmetenih osnovnih sredstev, ki se bodo tudi odražale na rezultatu poslovanja podjetij.4. odstavek 54. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) jasno določa,...
Naslovnica

Vrednotenje in oslabitve finančnih naložb

FinD-INFO članki, 2008

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2008

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 12.12.2008Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima podjetje naložbenik, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, povečevalo svoje finančne prihodke in so sestavni del finančnih inštrumentov podjetja. Finančne naložbe so večinoma naložbe v kapital drugih podjetij ali v finančne dolgove drugih podjetij, dr...
Naslovnica

Pripoznanje in prevrednotenje neopredmetenih sredstev

FinD-INFO članki, 2008

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2008

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 12.12.2008Neopredmeteno sredstvo je nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja. Pravila razpoznavnosti izpolnjuje tisto neopredmeteno sredstvo, če a) je ločljivo - lahko se loči ali razdeli od podjetja in proda, prenese, licencira, da v najem ali zamenja (posamič ali skupaj s povezano pogodbo, sredst...
Naslovnica

Višina povračila stroška prehrane

Pravna praksa, 2008/48

mag. Slavi Pirš, 11.12.2008

Delovna razmerja

mag. Slavi Pirš, mag. Slavi Pirš, Pravna praksa, 48/2008 Smo javno podjetje v stoodstotni lasti Mestne občine Maribor. Za nas velja Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti, povračila pa izplačujemo na podlagi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP). Kolektivna pogodba komunalne dejavnosti v 54. členu določ...
Naslovnica

Neupravičena diskriminacija ponudnikov v okviru postopka s pogajanji po predhodni objavi

Pravna praksa, 2008/47

Mateja Dren, 4.12.2008

Javne finance in javna naročila

Maja Potočnik, Mateja Dren, Mateja Dren, Pravna praksa, 47/2008V praksi lahko pogosto zasledimo stališče, da se postopek s pogajanji po predhodni objavi iz prve točke prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2)1 lahko uporabi kot postopek s pogajanji brez predhodne objave, ali povedano drugače, obvestila o javnem naročilu ni treba objaviti v vse...
Naslovnica

Primerjava SRS s MSRP

FinD-INFO članki, 2008

mag. Mojca Kunšek, 1.12.2008

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 01.12.2008Slovenski računovodski standardi (SRS 2006) temeljijo na temeljnem korporacijskem zakonu t.j. Zakonu o gospodarskih družbah. SRS so pravila stroke, ki zakonsko določena temeljna pravila in zahteve računovodenja podrobneje razčlenjujejo, pojasnjujejo in določajo način njihove uporabe.SRS so združitev...
Naslovnica

Vlagatelji bodo odslej lahko izkoristili davčne ugodnosti krovnih skladov

FinD-INFO članki, 2008

mag. Mojca Kunšek, 1.12.2008

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

FinD-INFO članki, 01.12.2008ATVP je omogočila nastanek prvih treh krovnih skladov, kar prinaša družbam za upravljanje poenostavitev in racionalizacijo poslovanja, vlagateljem pa ugodnejšo davčno obravnavo.V skladu s 151. u členom Zakona o investicijskih skladih (ZISDU-1) lahko družba za upravljanje, ki upravlja vsaj dva vzajem...
Naslovnica

Inventura je pokazatelj urejenosti poslovanja

FinD-INFO članki, 2008

mag. Mojca Kunšek, 1.12.2008

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 01.12.2008Inventura čisti podjetje in hkrati opozarja poslovodstvo na napake v postopkih in ljudeh, ki so pripeljali do razkoraka med dejanskim in knjigovodskim stanjem ter posledicami takega poslovodenja na rezultatu podjetja. 54. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da morajo družbe in podjetn...
Naslovnica

Temelji varstva osebnih podatkov na delovnem mestu

Revija RDP, 2008/12

Sonja Bien Karlovšek, univ. dipl. prav., 1.12.2008

Poslovne poti in stranpoti

Revija RDP, 01.12.2008V prispevku so pojasnjeni najpomembnejši pojmi na tem področju, prikazane so pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v delovnopravnih razmerjih ter opisano zavarovanje osebnih podatkov, ki je pogosto predmet preverjanja pri inšpekcijskem nadzoru nad varstvom osebnih podatkov....
Naslovnica

Osebni stečaj

Revija RDP, 2008/12

mag. Miha Šlamberger, 1.12.2008

Gospodarsko pravne zadeve

Revija RDP, 01.12.2008Težnje po prilagajanju slovenskega pravnega reda modernim evropskim smernicam in visoka stopnja zadolženosti prebivalstva so privedla k uvedbi osebnega stečaja. Njegov namen je zagotoviti dolžniku človeka dostojno življenje in možnost izviti se iz upniškega primeža....
Naslovnica

Javno - zasebna partnerstva v računovodskih izkazih v letu 2008

Revija RDP, 2008/12

Samo Jereb, univ. dipl. ekon., pooblaščeni revizor, 1.12.2008

Javne finance in javna naročila

Revija RDP, 01.12.2008Ključno vprašanje računovodenja javno - zasebnih partnerstev se ukvarja z opredelitvijo, v čigavih poslovnih knjigah naj bo med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazana infrastruktura, ki se uporablja za izvajanje storitev....
Naslovnica

Procesni ugovor pobota v individualnih delovnih sporih

Pravna praksa, 2008/46

mag. Tanja Pirnat, 27.11.2008

Delovna razmerja

mag. Tanja Pirnat, mag. Tanja Pirnat, Pravna praksa, 46/2008S prehodom na pogodbeni princip urejanja delovnih razmerij se v individualnih delovnih sporih odpirajo nekatera vprašanja, značilna za civilno pravo in pravdi postopek. Eno izmed njih je povezano s procesnim ugovorom pobota, za katerega veljajo (bi morale veljati) nekatere posebnosti v delovnem proc...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 11 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(66)

Podjetje in delo(48)

Pravna praksa(118)

Revija RDP(30)

Področja

< Vsi Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Delovna razmerja Gospodarsko pravne zadeve Investiranje, financiranje in finančna sredstva Javne finance in javna naročila Letno poročilo in poslovni načrt Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije Poslovne poti in stranpoti Samostojni podjetniki, zasebniki, društva in zadruge Statistična in druga poročila Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS) Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Leto objave

< Vsi
2008(262)
> Januar(16) > Februar(22) > Marec(14) > April(23) > Maj(11) > Junij(38) > Julij(18) > Avgust(16) > September(24) > Oktober(35) > November(21) > December(24)

Avtorji

A B CĆČ D ĐEFG H I J K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž